Genel Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, belediyenin kurulusunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. - Bu Kanun belediyeleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Belediye : Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını,

c) Belde : Belediyesi bulunan yerleşim yerini,

d) Mahalle : Belediye sinirlari içerisinde yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan insanların yasadığı idarî birimi,

İfade eder.

IKINCI BÖLÜM

Belediyenin Kurulusu ve Sınırları

Kuruluş

MADDE 4. - Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.

İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakin olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.

Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için, meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının  5.000 ve üzerinde olması gerekir.

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallîn en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir.

Islem dosyasi valinin görüsüyle birlikte Içisleri Bakanligina gönderilir. Danistayin görüsü alinarak müsterek kararname ile o yerde belediye kurulur.

Yeni iskân nedeniyle olusturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerlesim yerinde, Içisleri Bakanliginin önerisi üzerine müsterek kararnameyle belediye kurulabilir.

 

Sinirlarin tespiti

MADDE 5. - Yeni kurulan bir belediyenin sinirlari, kurulusu izleyen alti ay içinde asagidaki sekilde tespit edilir:

a) Eskiden beri beldeye ait sayilan tarla, bag, bahçe, çayir, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, palamutluk, fundalik gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye siniri içine alinir.

b) Belediye sinirlarini dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastir. Bunun mümkün olmamasi durumunda, sinir düz olarak çizilir ve isaretlerle belirtilir.

c) Belediyenin sinirlari içinde kalan ve eskiden beri komsu belde veya köy halki tarafindan yararlanilan yayla, çayir, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma haklari devam eder. Bu haklar için sinir kâgidina serh konulur.

d) Çizilen sinirlarin geçtigi yerlerin bilinen adlari sinir kâgidina yazilir. Ayrica yetkili fen elemani tarafindan düzenlenen kroki sinir tespit tutanagina eklenir.

Sinirlarin kesinlesmesi

MADDE 6. - Belediye sinirlari, belediye meclisinin karari ve kaymakamin görüsü üzerine valinin onayi ile kesinlesir.

Kesinlesen sinirlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir tutanakla belirlenir. Kesinlesen sinir kararlari ile dayanagi olan belgelerin birer örnegi; belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir.

Kesinlesen sinirlar zorunlu nedenler olmadikça bes yil süre ile degistirilemez.

Sinir uyusmazliklarinin çözümü

MADDE 7. - Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasinda sinir uyusmazligi çikmasi halinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamin görüsleri otuz gün süre verilerek istenir. Vali, bu görüsleri degerlendirerek sinir uyusmazligini karara baglar. Büyüksehir belediyesi sinirlari içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sinir degisikliklerinde büyüksehir belediye meclisinin de görüsü alinir. 

Il ve ilçe sinirlarinin degistirilmesini gerektirecek sinir uyusmazliklarinda 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayili Il Idaresi Kanunu hükümleri uygulanir.

Birlesme ve katilmalar

MADDE 8. - Bir belde veya köyün veya bunlarin bazi kisimlarinin meskûn sahasinin, komsu bir beldenin meskûn sahasi ile birlesmesi halinde, iltihak olunacak belde sakinlerinin oylarina basvurulmaksizin, katilmak isteyen köy veya belde veya  bunlarin kisimlarinda yapilan oy verme sonucuna ait evrak, valilikçe iltihak olunacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakin gelisinden itibaren otuz gün içerisinde istek hakkindaki kararini verir. Belediye meclisinin kabulüyle katilim gerçeklesir. Katilma talebinin belediye meclisi tarafindan reddi durumunda, kararin tebliginden itibaren onbes gün içinde istek sahiplerinin itirazi üzerine, valinin görüsüyle birlikte dosya, Içisleri Bakanligi tarafindan görüsü alinmak üzere Danistaya gönderilir. Danistayin görüsü üzerine 4 üncü maddedeki usule göre islem tamamlanir.

Belde, köy veya bunlarin bazi kisimlarinin meskûn sahalari arasinda 5.000 metre ve altinda mesafe bulunmasi, birlesmis sayilmalarina yeterlidir.

Bir beldenin bazi kisimlarinin komsu bir beldeye katilmasinda, belde nüfusunun 5.000'den asagi düsmemesi sarttir.

Bu madde uyarinca gerçeklesen katilmalarda, iltihak olunan belde ile bazi kisimlari veya tümü iltihak olan köy veya belde arasinda; tasinir ve tasinmaz mal, hak, alacak ve borçlarin devri ve paylasimi, aralarinda düzenlenecek protokolle belirlenir.

Birlesme ve katilma islemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre islem yapilir.

Mahalle ve yönetimi

MADDE 9. - Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafindan yönetilir.

Belediye sinirlari içinde mahalle kurulmasi, kaldirilmasi, birlestirilmesi, bölünmesi, adlariyla sinirlarinin tespiti ve degistirilmesi, belediye meclisinin karari ve kaymakamin görüsü üzerine valinin onayi ile olur.

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katilimiyla ortak ihtiyaçlari belirlemek, mahallenin yasam kalitesini gelistirmek, belediye ve diger kamu kurum ve kuruluslariyla iliskilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüs bildirmek, diger kurumlarla is birligi yapmak ve kanunlarla verilen diger görevleri yapmakla yükümlüdür.

Belediye, mahallenin ve muhtarligin ihtiyaçlarinin karsilanmasi ve sorunlarinin çözümü için bütçe imkanlari ölçüsünde gerekli yardim ve destegi saglar; kararlarinda mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarina uygun biçimde yürütülmesini saglamaya çalisir.

 

Belde adinin degistirilmesi

MADDE 10 . - Bir beldenin adi, belediye meclisi üye tam sayisinin en az dörtte üç çogunlugunun karari ve valinin görüsü üzerine Içisleri Bakanliginin onayi ile degistirilir. Bu karar Resmî Gazetede yayimlanir.

Tüzel kisiligin sona erdirilmesi

MADDE 11. - Belediye siniri veya meskûn sahasi, bagli oldugu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sinirina, 5.000 metreden daha yakin duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kisiligi; genel imar düzeni veya temel alt yapi hizmetlerinin gerekli kilmasi durumunda, Danistayin görüsü alinarak, Içisleri Bakanliginin teklifi üzerine müsterek kararname ile kaldirilarak bu belediyeye katilir. Tüzel kisiligi kaldirilan belediyenin mahalleleri, katildiklari belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kisiligi kaldirilan belediye ile köylerin tasinir ve tasinmaz mal, hak, alacak ve borçlari katildiklari belediyeye intikal eder.

Nüfusu 2.000'in altina düsen belediyeler, Danistayin görüsü alinarak, Içisleri Bakanliginin önerisi üzerine müsterek kararname ile köye dönüstürülür. Tüzel kisiligi kaldirilan belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafindan yapilir. Bu belediyenin tasinir ve tasinmaz mallari ile hak, alacak ve borçlari ilgili köy tüzel kisiligine intikal eder. Intikal eden borçlarin karsilanamayan kisimlari il özel idaresi tarafindan üstlenilir ve vali tarafindan Iller Bankasina bildirilir. Iller Bankasi bu miktari, takip eden ayin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplaminin belediyelere ayrilan kismindan keserek ilgili il özel idaresi hesabina aktarir.

Kararlarinin uygulanmasi ve nüfus tespiti

MADDE 12 . - 4 üncü, 6 nci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen kararlar kesinlesme tarihini takip eden yilin ocak ayinin birinci gününden itibaren yürürlüge girer. 4 üncü maddeye göre belediye kurulan yerlerde 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayili Mahallî Idareler ile Mahalle Muhtarliklari ve Ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkinda Kanunun   29 uncu maddesine göre seçim yapilir.

8 inci maddede geçen birlesme ve katilmalara, 9 uncu maddede geçen mahalle kaldirilmasina, 11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel kisiliginin kaldirilmasina veya bir beldenin köye dönüstürülmesine dair kararlar ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanir ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarina göre yapilir.

Yerlesim yerlerinin bu Kanunda öngörülen nüfuslari Devlet Istatistik Enstitüsü Baskanliginca tespit edilir.

Hemsehri hukuku

MADDE 13. - Herkes ikamet ettigi beldenin hemsehrisidir. Hemsehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katilma, belediye faaliyetleri hakkinda bilgilenme ve belediye idaresinin yardimlarindan yararlanma haklari vardir. Yardimlarin insan onurunu zedelemeyecek kosullarda sunulmasi zorunludur.

Belediye, hemsehriler arasinda sosyal ve kültürel iliskilerin gelistirilmesi ve kültürel degerlerin korunmasi konusunda gerekli çalismalari yapar. Bu çalismalarda, üniversitelerin, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin, sendikalarin, sivil toplum kuruluslari ve uzman kisilerin katilimini saglayacak önlemler alinir.

Belediye sinirlari içinde oturan, bulunan veya ilisigi olan her sahis, belediyenin, kanunlara dayanan kararlarina, emirlerine ve duyurularina uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katki ve katilma paylarini ödemekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluklari

Belediyenin görev ve sorumluluklari

MADDE 14. - Belediye, mahallî müsterek nitelikte olmak sartiyla;

a) Imar, su ve kanalizasyon, ulasim gibi kentsel alt yapi; cografî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sagligi, temizlik ve kati atik; zabita, itfaiye, acil yardim, kurtarma ve ambulans; sehir içi trafik; defin ve mezarliklar; agaçlandirma, park ve yesil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanitim, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardim, evlendirme, meslek ve beceri kazandirma; ekonomi ve ticaretin gelistirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptirir. Büyüksehir belediyeleri ile nüfusu 50 000'i geçen belediyeler, kadinlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi egitim kurumlari açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarinin insaati ile bakim ve onarimini yapabilir veya yaptirabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarini karsilayabilir; saglikla ilgili her türlü tesisi açabilir ve isletebilir; kültür ve tabiat varliklari ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakimindan önem tasiyan mekânlarin ve islevlerinin korunmasini saglayabilir, bu amaçla bakim ve onarimini yapabilir, korunmasi mümkün olmayanlari aslina uygun olarak yeniden insa edebilir.

Belediye, kanunlarla baska bir kamu kurum ve kurulusuna verilmeyen mahallî müsterek nitelikteki diger görev ve hizmetleri de yapar veya yaptirir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sirasi, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediligi dikkate alinarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaslara en yakin yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yasli, düskün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alani, belediye sinirlarini kapsar.

Belediye meclisinin karari ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayili Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanligina ve organize sanayi bölgelerine taninan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsami disindadir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazlari

MADDE 15. - Belediyenin yetkileri ve imtiyazlari sunlardir:

a) Belde sakinlerinin mahallî müsterek nitelikteki ihtiyaçlarini karsilamak amaciyla her türlü faaliyet ve girisimde bulunmak.

b) Kanunlarin belediyeye verdigi yetki çerçevesinde yönetmelik çikarmak, emir vermek, belediye yasaklari koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalari vermek.

c) Gerçek ve tüzel kisilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsati vermek.

d) Özel kanunlari geregince belediyeye ait vergi, resim, harç, katki ve katilma paylarinin tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç disindaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken dogalgaz, su, atik su ve hizmet karsiligi alacaklarin tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptirmak.

e) Müktesep haklar sakli kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu saglamak; atik su ve yagmur suyunun uzaklastirilmasini saglamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, isletmek ve islettirmek; kaynak sularini isletmek veya islettirmek.

f) Toplu tasima yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulasim araçlari, tünel, rayli sistem dâhil her türlü toplu tasima sistemlerini kurmak, kurdurmak, isletmek ve islettirmek.

g) Kati atiklarin toplanmasi, tasinmasi, ayristirilmasi, geri kazanimi, ortadan kaldirilmasi ve depolanmasi ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptirmak.

h) Mahallî müsterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amaciyla, belediye sinirlari ve mücavir alanlar içerisinde tasinmaz mallari almak, kamulastirmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sinirli aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bagis kabul etmek.

j) Toptanci ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alani, yat limani ve mezbaha kurmak, kurdurmak, isletmek, islettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kisilerce açilmasina izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar disinda kalan ve miktari yirmibesmilyar Türk Lirasina kadar olan dava konusu uyusmazliklarin, anlasmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri sihhî müesseseler ile umuma açik istirahat ve eglence yerlerini ruhsatlandirmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin gelistirilmesi ve kayit altina alinmasi amaciyla izinsiz satis yapan seyyar saticilari faaliyetten men etmek, izinsiz satis yapan seyyar saticilarin faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasi ödenmeyerek iki gün içinde geri alinmayan gida maddelerini gida bankalarina, cezasi ödenmeyerek otuz gün içinde geri alinmayan gida disi mallari yoksullara vermek.

n) Reklam panolari ve tanitici tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Hafriyat topragi ve moloz döküm alanlarini; sivilastirilmis petrol gazi (LPG) depolama sahalarini; insaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlari ve satis yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tasimalarda çevre kirliligi olusmamasi için gereken tedbirleri almak.

(l) bendinde belirtilen gayri sihhî müesseselerden birinci sinif olanlarin ruhsatlandirilmasi ve denetlenmesi, büyüksehir ve il merkez belediyeleri disindaki yerlerde il özel idaresi tarafindan yapilir.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danistayin görüsü ve Içisleri Bakanliginin karariyla süresi kirkdokuz yili geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu tasima hizmetlerini imtiyaz veya tekel olusturmayacak sekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilecegi gibi toplu tasima hatlarini kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satin alma yoluyla yerine getirebilir.

Il sinirlari içinde büyüksehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sinirlari içinde il belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, meclis karariyla; turizm, saglik, sanayi ve ticaret yatirimlarinin ve egitim kurumlarinin su, termal su, kanalizasyon, dogalgaz, yol ve aydinlatma gibi alt yapi çalismalarini faiz almaksizin on yila kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptirabilir, bunun karsiliginda yapilan tesislere ortak olabilir; saglik, egitim, sosyal hizmet ve turizmi gelistirecek projelere Içisleri Bakanliginin onayi ile ücretsiz veya düsük bir bedelle amaci disinda kullanilmamak kaydiyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüs ve düsüncelerini tespit etmek amaciyla kamuoyu yoklamasi ve arastirmasi yapabilir.

Belediye mallarina karsi suç isleyenler Devlet malina karsi suç islemis sayilir.

Belediyenin proje karsiligi borçlanma yoluyla elde ettigi gelirleri, sartli bagislar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanilan mallari ile belediye tarafindan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye taninan muafiyetler

MADDE 16. - Belediyenin kamu hizmetine ayrilan veya kamunun yararlanmasina açik, gelir getirmeyen tasinmaz mallari ile bunlarin insa ve kullanimlari her türlü vergi, resim, harç, katilma ve katki paylarindan muaftir.

 IKINCI KISIM

Belediyenin Organlari

BIRINCI BÖLÜM

Belediye Meclisi

Belediye meclisi

MADDE 17 . - Belediye meclisi, belediyenin karar organidir ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmis üyelerden olusur.

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18. - Belediye meclisinin görev ve yetkileri sunlardir:

a) Stratejik plân ile yatirim ve çalisma programlarini, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüsmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabi kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapilan birimler ile fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasinda aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarini görüsmek ve onaylamak, büyüksehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânini kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Tasinmaz mal alimina, satimina, takasina, tahsisine, tahsis seklinin degistirilmesine veya tahsisli bir tasinmazin kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamasi halinde tahsisin kaldirilmasina; üç yildan fazla kiralanmasina ve süresi yirmibes yili geçmemek kaydiyla bunlar üzerinde sinirli aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katilma payi konusu yapilmayan ve ilgililerin istegine bagli hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Sartli bagislari kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar disinda kalan ve miktari besmilyardan yirmibesmilyar Türk Lirasina kadar, dava konusu olan belediye alacaklarinin anlasma ile tasfiyesine karar vermek.

i) Bütçe içi isletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortakliklar kurulmasina veya bu ortakliklardan ayrilmaya, sermaye artisina ve gayrimenkul yatirim ortakligi kurulmasina karar vermek.

j) Belediye adina imtiyaz verilmesine ve belediye yatirimlarinin yap-islet veya yap-islet-devret modeli ile yapilmasina; belediyeye ait sirket, isletme ve istiraklerin özellestirilmesine karar vermek.

k) Meclis baskanlik divanini ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlari üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bagli kuruluslarinin kadrolarinin ihdas, iptal ve degistirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafindan çikarilacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmasi, kaldirilmasi, birlestirilmesi, adlariyla sinirlarinin tespiti ve degistirilmesine karar vermek; beldeyi tanitici amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diger mahallî idarelerle birlik kurulmasina, kurulmus birliklere katilmaya veya ayrilmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve Içisleri Bakanliginin izniyle yurt disindaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karsilikli isbirligi yapilmasina; kardes kent iliskileri kurulmasina; ekonomik ve sosyal iliskileri gelistirmek amaciyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçeklestirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptirma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemsehrilik payesi ve berati vermek.

s) Belediye baskaniyla encümen arasindaki anlasmazliklari karara baglamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) Imar plânlarina uygun sekilde hazirlanmis belediye imar programlarini görüserek kabul etmek.

Baskanlik divani

MADDE 19. - Belediye meclisi, seçim sonuçlarinin ilânini takip eden besinci gün belediye baskaninin baskanliginda kendiliginden toplanir. Meclis bu toplantida, üyeleri arasindan, gizli oyla meclis birinci ve ikinci baskan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yil için görev yapmak üzere seçer. Ilk iki yildan sonra seçilecek baskanlik divani yapilacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.

Baskanlik divani seçimi üç gün içinde tamamlanir.

Meclise belediye baskani, katilamamasi durumunda meclis birinci baskan vekili, onun da katilamamasi durumunda ikinci baskan vekili baskanlik eder. Ancak yillik faaliyet raporunun görüsüldügü meclis toplantisi meclis baskan vekilinin baskanliginda yapilir.

Baskanlik divaninda bosalma olmasi durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

Meclis baskani, meclis çalismalarinda düzeni saglamakla yükümlüdür.

Meclisin çalismalarina ve katilima iliskin esas ve usuller Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Meclis toplantisi

MADDE 20. - Belediye meclisi, kendisi tarafindan belirlenecek bir aylik tatil hariç her ayin ilk haftasi, meclis tarafindan önceden belirlenen günde, mutat toplanti yerinde toplanir. Ekim ayi toplantisi dönem basi toplantisidir.

Bütçe görüsmesine rastlayan toplanti süresi en çok yirmi gün, diger toplantilarin süresi en çok bes gündür.

Mutat toplanti yeri disinda toplanilmasinin zorunlu oldugu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydiyla meclis baskaninin belediye sinirlari içerisinde belirledigi yerde toplanti yapilir. Ayrica, toplantinin yeri ve zamani mutat usullerle belde halkina duyurulur.

Meclis toplantilari açiktir. Meclis baskaninin veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantiya katilanlarin salt çogunluguyla kapali oturum yapilmasina karar verilebilir.

Meclis görüsmeleri görevlilerce tutanaga geçirilir, baskan ve kâtip üyeler tarafindan imzalanir. Toplantilar, meclisin karariyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.

Gündem

MADDE 21. - Gündem, belediye baskani tarafindan belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Ayrica çesitli yöntemlerle halka duyurulur.

Meclis üyeleri de belediyeye ait islerle ilgili konularin gündeme alinmasini önerebilir. Öneri, toplantiya katilanlarin salt çogunluguyla kabul edildigi takdirde gündeme alinir.

Toplanti ve karar yeter sayisi

MADDE 22 . - Belediye meclisi, üye tam sayisinin salt çogunluguyla toplanir ve katilanlarin salt çogunluguyla karar verir. Ancak, karar yeter sayisi, üye tam sayisinin dörtte birinden az olamaz. Oylamada esitlik çikmasi durumunda meclis baskaninin bulundugu taraf çogunluk sayilir. Gizli oylamalarda esitlik çikmasi durumunda oylama tekrarlanir, esitligin bozulmamasi durumunda meclis baskani tarafindan kur'a çekilir.

Meclisin toplanmasinda, üye tam sayisinin salt çogunlugu saglanamadigi takdirde baskan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplanti, üye tam sayisinin dörtte birinden az olmayan üye sayisi ile yapilir.

Görüsmeler sirasinda baskan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapilacak yoklamada karar yeter sayisinin bulunmadigi anlasilirsa, ikinci fikradaki hükümler uygulanir.

Üyeler oylarini bizzat kullanir. Gizli oy kullanmaya fizikî bakimdan engelli üyeler, tayin edecekleri kisi eliyle oy kullanabilirler.

Oylama gizli, isaretle veya ad okunarak yapilir. Oy verme kabul, ret veya çekimser seklinde olur.

Kararlar, meclis baskani ve kâtip üyeler tarafindan imzalanir ve bir sonraki toplantida üyelere dagitilir.

Meclis kararlarinin kesinlesmesi

MADDE 23. - Belediye baskani, hukuka aykiri gördügü meclis kararlarini, gerekçesini de belirterek yeniden görüsülmek üzere bes gün içinde  meclise iade edebilir.

Yeniden görüsülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüsülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayisinin salt çogunluguyla israr edilen kararlar kesinlesir.

Belediye baskani, meclisin israri ile kesinlesen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargiya basvurabilir.

Kararlar kesinlestigi tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüge girmez.

Mülkî idare amiri hukuka aykiri gördügü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargiya basvurabilir.

Kesinlesen meclis kararlarinin özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.

Ihtisas komisyonlari

MADDE 24. - Belediye meclisi, her dönem basi toplantisinda, üyeleri arasindan seçilecek en az üç en fazla bes kisiden olusan ihtisas komisyonlari kurabilir.

Ihtisas komisyonlari, her siyasî parti grubunun ve bagimsiz üyelerin meclisteki üye sayisinin meclis üye tam sayisina oranlanmasi suretiyle olusturulur. Il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarinin kurulmasi zorunludur.

Meclis toplantisini müteakip imar komisyonu en fazla on is günü, diger komisyonlar ise bes is günü içinde kendilerine havale edilen isleri sonuçlandirir. Komisyonlar kendilerine havale edilen islerle ilgili raporlarini bu sürenin sonunda meclise sunmadiklari takdirde, konu meclis baskani tarafindan dogrudan gündeme alinir.

Ihtisas komisyonlarinin görev alanina giren isler bu komisyonlarda görüsüldükten sonra belediye meclisinde karara baglanir.

Mahalle muhtarlari ve ildeki kamu kuruluslarinin amirleri ile ildeki kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakki olmaksizin kendi görev ve faaliyet alanlarina giren konularin görüsüldügü ihtisas komisyonu toplantilarina katilabilir ve görüs bildirebilir.

Komisyon çalismalarinda uzman kisilerden yararlanilabilir.

Komisyon raporlari alenîdir, çesitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafindan maliyetlerini asmamak üzere belirlenecek bedel karsiliginda verilir.

Denetim komisyonu

MADDE 25. - Il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayi toplantisinda belediyenin bir önceki yil gelir ve giderleri ile hesap ve islemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasindan gizli oyla ve üye sayisi üçten az besten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu olusturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bagimsiz üyelerin meclisteki üye sayisinin meclis üye tam sayisina oranlanmasi suretiyle olusur.

Komisyon, belediye baskani tarafindan belediye binasi içinde belirlenen yerde çalisir ve çalismalarinda kamu kuruluslari personelinden, gerektiginde uzman kisi ve kuruluslardan yararlanabilir. Bu kisi veya kuruluslara ödenecek ücret, meclis tarafindan kararlastirilir.

Komisyon belediye birimleri ve bagli kuruluslarindan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.

Komisyon, çalismasini subat ayi sonuna kadar tamamlar ve buna iliskin raporunu izleyen ayin onbesine kadar meclis baskanligina sunar.

Konusu suç teskil eden hususlarla ilgili olarak meclis baskanligi tarafindan yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Meclisin bilgi edinme ve denetim yollari

MADDE 26. - Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu degerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüsme ve gensoru yoluyla kullanir.

Meclis üyeleri, meclis baskanligina önerge vererek belediye isleriyle ilgili konularda sözlü veya yazili soru sorabilir. Soru, belediye baskani veya görevlendirecegi kisi tarafindan sözlü veya yazili olarak cevaplandirilir.

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis baskanligina istekte bulunarak, belediyenin isleriyle ilgili bir konuda genel görüsme açilmasini isteyebilir. Bu istek meclis tarafindan kabul edildigi takdirde gündeme alinir.

Belediye baskaninca meclise sunulan bir önceki yila ait faaliyet raporundaki açiklamalar, meclis üye tam sayisinin dörtte üç çogunluguyla yeterli görülmezse yetersizlik karariyla görüsmeleri kapsayan tutanak, meclis baskan vekili tarafindan mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

Vali, dosyayi gerekçeli görüsüyle birlikte Danistaya gönderir.

Yetersizlik karari, Danistayca uygun görüldügü takdirde belediye baskani, baskanliktan düser.

Meclis üye tam sayisinin en az üçte biri oranindaki üyenin imzasiyla belediye baskani hakkinda gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayisinin salt çogunlugunun oyu ile gündeme alinir ve üç tam gün geçmedikçe görüsülemez.

Gensoru önergesinin karara baglanmasinda dördüncü fikraya göre islem yapilir.

Baskan ve meclis üyelerinin görüsmelere katilamayacagi durumlar

MADDE 27. - Belediye baskani ve meclis üyeleri, münhasiran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayin hisimlari ve evlatliklari ile ilgili islerin görüsüldügü meclis toplantilarina katilamazlar.

Baskan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri

MADDE 28. - Belediye baskani görevi süresince veya görevinin sona ermesinden itibaren üç yil süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yil süreyle, belediye ve bagli kuruluslarina karsi dogrudan dogruya veya dolayli olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz. 

Meclis üyeliginin sona ermesi

MADDE 29. - Meclis üyeligi, ölüm ve istifa durumunda kendiliginden sona erer. Meclis üyeliginden istifa dilekçesi belediye baskanligina verilir ve baskan tarafindan meclisin bilgisine sunulur.

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birlesim günü veya bir yil içinde yapilan toplantilarin yarisina katilmayan üyenin üyeliginin düsmesine, savunmasi alindiktan sonra üye tam sayisinin salt çogunluguyla karar verilir.

Belediye meclisi üyeligine seçilme yeterliginin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danistay tarafindan üyeligin düsmesine karar verilir.

Meclisin feshi

MADDE 30. - Belediye meclisi;

a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayi ihmal eder ve bu durum belediyeye ait isleri sekteye veya gecikmeye ugratirsa,

b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alirsa,

Içisleri Bakanliginin bildirisi üzerine Danistayin karari ile feshedilir.

Içisleri Bakanligi gerekli gördügü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantilarinin ertelenmesini de ister. Danistay, bu hususu en geç bir ay içinde karara baglar.

Bu sekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.

Bosalan meclisin görevinin yerine getirilmesi

MADDE 31. - Belediye meclisinin;

a) Danistay tarafindan feshi veya meclis toplantilarinin ertelenmesi,

b) Meclis üye tam sayisinin yaridan fazlasinin tutuklanmasi,

c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayisinin yarisindan asagi düsmesi,

d) Geçici olarak görevden uzaklastirilmasi,

Hallerinde, meclis çalisabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapilincaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafindan yürütülür.

Huzur ve izin hakki

MADDE 32. - Meclis baskan ve üyelerine, meclis toplantilarina ve ihtisas komisyonlari toplantilarina katildiklari her gün için, 39 uncu madde uyarinca belediye baskanina ödenmekte olan aylik brüt ödenegin günlük tutarinin üçte birini geçmemek üzere meclis tarafindan belirlenecek miktarda huzur hakki ödenir. Huzur hakki ödenecek gün sayisi, 20 nci maddenin ikinci fikrasinda ve 24 üncü maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen toplanti günü sayisindan fazla olamaz.

Meclis üyeleri hastaliklari süresince izinli sayilir. Ayrica mazeretleri durumunda, bir yil içindeki toplanti süresinin yarisini asmamak sartiyla istekleri üzerine meclis tarafindan izin verilebilir.

IKINCI BÖLÜM

Belediye Encümeni

Belediye encümeni

MADDE 33. - Belediye encümeni, belediye baskaninin baskanliginda;

a) Il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yil kendi üyeleri arasindan bir yil için, gizli oyla seçecegi dört üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baskaninin her yil birim amirleri arasindan seçecegi dört üyeden,

b) Diger belediyelerde, belediye meclisinin her yil kendi üyeleri arasindan bir yil için gizli oyla seçecegi üç üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baskaninin her yil birim amirleri arasindan seçecegi üç üyeden,

Olusur.

Belediye baskaninin katilamadigi toplantilarda, belediye baskaninin görevlendirecegi baskan yardimcisi veya encümen üyesi, encümene baskanlik eder.

Encümen toplantilarina gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye baskani tarafindan oy hakki olmaksizin görüsleri alinmak üzere çagrilabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 34. - Belediye encümeninin görev ve yetkileri sunlardir:

a) Stratejik plân ve yillik çalisma programi ile bütçe ve kesin hesabi inceleyip belediye meclisine görüs bildirmek.

b) Yillik çalisma programina alinan islerle ilgili kamulastirma kararlarini almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneginin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel siniflandirmanin ikinci düzeyleri arasinda aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezalari vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar disinda kalan ve miktari besmilyar Türk Lirasina kadar, dava konusu olan belediye alacaklarinin anlasma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Tasinmaz mal satimina, trampasina ve tahsisine iliskin meclis kararlarini uygulamak; süresi üç yili geçmemek üzere kiralanmasina karar vermek.

h) Umuma açik yerlerin açilis ve kapanis saatlerini belirlemek.

i) Diger kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Encümen toplantisi

MADDE 35 . - Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanir. Belediye baskani acil durumlarda encümeni toplantiya çagirabilir.

Encümen üye tam sayisinin salt çogunluguyla toplanir ve katilanlarin salt çogunluguyla karar verir. Oylarin esitligi durumunda baskanin bulundugu taraf çogunluk sayilir. Çekimser oy kullanilamaz.

Encümen gündemi belediye baskani tarafindan hazirlanir. Encümen üyeleri baskaninin uygun görüsü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye baskani tarafindan havale edilmeyen konular encümende görüsülemez.

Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüsülerek karara baglanir.

Alinan kararlar baskan ve toplantiya katilan üyeler tarafindan imzalanir. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açiklar.

Encümen baskan ve üyeleri, münhasiran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayin hisimlari ve evlatliklari ile ilgili islerin görüsüldügü encümen toplantilarina katilamazlar.

Encümen üyelerine verilecek ödenek

MADDE 36. - Belediye encümeni baskan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde 3.500, nüfusu 10.001-50.000'e kadar olan belediyelerde 4.500, 50.001-200.000'e kadar olan belediyelerde 6.000 ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500  gösterge rakaminin Devlet memurlari için belirlenen aylik katsayi ile çarpimi sonucu bulunacak tutarda aylik brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarin yarisi ödenir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediye Baskani

Belediye baskani

MADDE 37. - Belediye baskani, belediye idaresinin basi ve belediye tüzel kisiliginin temsilcisidir. Belediye baskani, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye baskani, görevinin devami süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarinda görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baskanligini yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye baskaninin görev ve yetkileri

MADDE 38. - Belediye baskaninin görev ve yetkileri sunlardir:

a) Belediye teskilâtinin en üst amiri olarak belediye teskilâtini sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini olusturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazirlamak ve uygulamak, izlemek ve degerlendirmek, bunlarla ilgili raporlari meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davaci veya davali olarak da yargi yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene baskanlik etmek.

e) Belediyenin tasinir ve tasinmaz mallarini idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarini takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organlarin kararini almak sartiyla sözlesme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarini uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi disindaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bagli kuruluslari ile isletmelerini denetlemek.

l) Sartsiz bagislari kabul etmek.

m) Belde halkinin huzur, esenlik, saglik ve mutlulugu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrilan ödenegi kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini olusturmak.

o) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararini gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye baskaninin özlük haklari

MADDE 39. - Belediye baskanina nüfusu;

a) 10.000'e kadar olan beldelerde 60.000,

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 90.000,

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 110.000,

e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 130.000,

f) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 150.000,

g) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

Gösterge rakaminin Devlet memurlari için belirlenen aylik katsayi ile çarpimi sonucu bulunacak tutarda aylik brüt ödenek ödenir.

Belediye baskaninin görevli, izinli ve hasta bulundugu sürelerde ödenegi kesilmez.

Belediye baskanligi yapmis olanlarin, personel kanunlarina tabi bir kadroya atanmalari halinde belediye baskanliginda geçen süreleri memuriyette geçmis sayilir.

657 sayili Devlet Memurlari Kanunu uyarinca Devlet memurlari ile bakmakla yükümlü bulunduklari için uygulanan sosyal hak ve yardimlar, ayni esas ve usullere göre belediye baskanlari ile bakmakla yükümlü bulunduklari için de uygulanir.

Baskan vekili

MADDE 40. - Belediye baskani, izin ve hastalik nedeniyle veya görevli olarak görevden ayrilmasi hallerinde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere belediye meclisi üyeleri arasindan birini baskan vekili olarak görevlendirir.

Baskan vekili, baskanin yetkilerine sahiptir.

Baskan vekiline, görev süresince baskana ödenen aylik net ödenegin gün hesabi üzerinden ödenek verilir.

Stratejik plân ve performans plâni

MADDE 41. - Belediye baskani, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren alti ay içinde; kalkinma plâni ve programi ile varsa bölge plânina uygun olarak  stratejik plân ve ilgili oldugu yil basindan önce de yillik performans plâni hazirlayip belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odalari ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüsleri alinarak hazirlanir ve belediye meclisi tarafindan kabul edildikten sonra yürürlüge girer.

Nüfusu 50.000'in altinda olan belediyelerde stratejik plân yapilmasi zorunlu degildir.

Stratejik plân ve performans plâni bütçenin hazirlanmasina esas teskil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüsülerek kabul edilir.

Yetki devri

MADDE 42. - Belediye baskani, görev ve yetkilerinden bir kismini uygun gördügü takdirde, yöneticilik sifati bulunan belediye görevlilerine devredebilir.

Ihtilâf hali

MADDE 43. - Belediye baskaninin kendisinin, birinci ve ikinci derecedeki kan ve kayin hisimlarinin ve evlatliklarinin, belediye ile ihtilâfli oldugu durumlarda dava açilmasi ve bu davada belediyenin temsili, meclis birinci baskan vekili, bulunmadigi takdirde ikinci baskan vekili veya bunlarin yetkilendirecegi kisiler tarafindan yerine getirilir.

Belediye baskanliginin sona ermesi

MADDE 44. - Belediye baskanligi, ölüm ve istifa hallerinde kendiliginden sona erer.

Belediye baskaninin;

a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafindan belirlenmesi,

b) Seçilme yeterligini kaybetmesi,

c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalik veya sakatlik durumunun yetkili saglik kurulusu raporuyla belgelenmesi,

d) Meclisin feshine neden olan eylem ve islemlere katilmasi,

Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Içisleri Bakanliginin basvurusu üzerine Danistay karariyla baskanlik sifati sona erer.

Belediye baskanliginin bosalmasi halinde yapilacak islemler

MADDE 45. - Belediye baskanliginin herhangi bir nedenle bosalmasi durumunda, vali tarafindan belediye meclisinin on gün içinde toplanmasi saglanir. Meclis, birinci baskan vekilinin, onun bulunmamasi durumunda ikinci baskan vekilinin, onun da bulunmamasi durumunda en yasli üyenin baskanliginda toplanarak;

a) Belediye baskanliginin bosalmasi veya seçim dönemini asacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasinin verilmis olmasi durumunda bir baskan,

b) Baskanin görevden uzaklastirilmasi, tutuklanmasi veya seçim dönemini asmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezasi almasi durumunda bir baskan vekili,

Seçer.

Belediye baskani veya baskan vekili belediye meclis üyeleri arasindan ve gizli oyla seçilir. Ilk iki oylamada üye tam sayisinin üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayisinin salt çogunlugu aranir. Üçüncü oylamada salt çogunluk saglanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapilir. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye baskani veya baskan vekili seçilmis olur. Oylarin esitligi durumunda kur'a çekilir.

Birinci fikranin (b) bendi uyarinca baskan vekili seçildikten sonra, belediye baskanliginin (a) bendinde belirtilen nedenlerle bosalmasi durumunda bu maddeye göre belediye baskani seçilir.

Yeni seçilen belediye baskaninin görev süresi, yerine seçildigi baskanin görev süresi ile sinirlidir. Baskan vekili, yeni baskan seçilinceye veya görevden uzaklastirilmis ya da tutuklanmis olan baskan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye baskani veya baskan vekili seçilinceye kadar belediye baskanligi görevi, meclis birinci baskan vekili, bulunmamasi durumunda ikinci baskan vekili, onun da bulunmamasi durumunda vali tarafindan görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafindan yürütülür.

Belediye baskani veya baskan vekili seçimi en geç onbes gün içinde tamamlanmadigi takdirde belediye meclisinin feshine iliskin hükümler uygulanir.

Belediye baskani görevlendirilmesi

MADDE 46. - Belediye baskanliginin herhangi bir nedenle bosalmasi ve yeni belediye baskani veya baskan vekili seçiminin yapilamamasi durumunda, seçim yapilincaya kadar, belediye baskanligina büyüksehir ve il belediyelerinde Içisleri Bakani, diger belediyelerde vali tarafindan görevlendirme yapilir. Görevlendirilecek kisinin belediye baskani seçilme yeterligine sahip olmasi sarttir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Organlara Iliskin Ortak Hükümler

Görevden uzaklastirma

MADDE 47. - Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarinda sorusturma veya kovusturma açilan belediye organlari veya bu organlarin üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar görevden uzaklastirilabilir.

Görevden uzaklastirma önlemi iki ayda bir gözden geçirilir. Devaminda kamu yarari bakimindan yarar görülmeyen görevden uzaklastirma önlemi kaldirilir.

Sorusturma veya kovusturma sebebiyle görevden uzaklastirilan belediye organlari veya bu organlarin üyeleri hakkinda; 4483 sayili Memurlar ve Diger Kamu Görevlilerinin Yargilanmasi Hakkinda Kanuna göre sorusturma izni verilmemesi, takipsizlik, kamu davasinin düsmesi veya beraat karari verilmesi, davanin genel af ile ortadan kaldirilmasi veya görevden düsürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunmasi durumunda görevden uzaklastirma önlemi kaldirilir.

Görevden uzaklastirilan belediye baskanina, görevden uzak kaldigi sürece aylik ödeneginin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diger sosyal hak ve yardimlardan yararlanmaya devam eder.

 ÜÇÜNCÜ KISIM

Belediye Teskilâti

BIRINCI BÖLÜM

Belediye Teskilâti ve Personeli

Belediye teskilâti

MADDE 48. - Belediye teskilâti, norm kadroya uygun olarak yazi isleri, malî hizmetler, fen isleri ve zabita birimlerinden olusur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve cografî yapisi, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelisme potansiyeli dikkate alinarak, norm kadro sistemine uygun olarak gerektiginde saglik, itfaiye, imar, insan kaynaklari, hukuk isleri ve ihtiyaca göre diger birimler olusturulabilir. Bu birimlerin kurulmasi, kaldirilmasi veya birlestirilmesi belediye meclisinin karariyla olur.

Norm kadro ve personel istihdami

MADDE 49. - Norm kadro ilke ve standartlari Içisleri Bakanligi ve Devlet Personel Baskanligi tarafindan müstereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalismasini belediye yapar veya yaptirir.

Belediye personeli, belediye baskani tarafindan atanir. Birim müdürlügü ve üstü yönetici kadrolarina yapilan atamalar ilk toplantida belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Belediyede, norm kadroya uygun olarak çevre, saglik, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilisim ve iletisim, plânlama, arastirma ve gelistirme, egitim ve danismanlik  alanlarinda   tabip,  uzman   tabip,  veteriner,   avukat,   mühendis,  çözümleyici   ve programci, mimar, ebe, hemsire, teknisyen, tekniker gibi ihtiyaç duyulan uzman ve teknik personel, süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, sözlesme ile çalistirilabilir. Bu sekilde sözlesmeli olarak çalistirilacaklarin, yürütecekleri hizmetlere iliskin nitelikleri tasimalari sarttir. Sözlesmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere iliskin bos kadrolara ayrica atama yapilamaz.

Üçüncü fikra uyarinca sözlesmeli olarak istihdam edileceklerin ücret miktari, yillari bütçe kanunlarinda belirlenecek ücret tavanini asmamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenen sinirlar içerisinde belediye meclisi tarafindan kararlastirilir. Bu sekilde çalistirilacaklara her ne ad altinda olursa olsun sözlesme ücreti disinda herhangi bir ödeme yapilamaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdi menfaat temin edilemez. Söz konusu personel hakkinda bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda, vize hariç 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fikrasina göre istihdam edilenler hakkindaki hükümler uygulanir.

Kamu kurum ve kuruluslarinda istihdam edilen memurlar, belediye baskaninin talebi, kendilerinin ve kurumlarinin muvafakatiyle, süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarinda görevlendirilebilirler. Bu sekilde görevlendirmelerde Devlet Memurlari Kanununun 68 inci maddesinin (B) fikrasinda öngörülen sartlar dikkate alinir. Belediyelerde bu sekilde istihdam edilen personel kurumlarindan izinli sayilirlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfindaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî haklari ile kurumlari tarafindan karsilanmasi gereken sosyal güvenlik ve benzeri diger haklari belediye tarafindan ödenir. Izinli olduklari müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katilir ve terfi haklarini kazananlar baskaca bir isleme lüzum kalmaksizin terfi ettirilirler. Bu sekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbes gün içerisinde yazili olarak kurumlarina basvurmalari halinde en geç bir ay içerisinde kadrolarina, kadrolari kaldirilmis veya zorunlu sebeplerle kadrolarina atama yapilmis ise durumlarina uygun bir kadroya atanirlar.

Norm kadrosunda belediye baskan yardimcisi bulunan belediyelerde norm kadro sayisina bagli kalinmaksizin; belediye baskani, zorunlu gördügü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-250.000 arasinda olan belediyelerde iki, nüfusu 250.001-500.000 arasinda olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye baskan yardimcisi olarak görevlendirebilir. Bu sekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye baskanina verilen ödenegin 2/3'ünü asmamak üzere belediye meclisi tarafindan belirlenecek aylik ödenek verilir. Bu sekilde görevlendirme, memuriyete geçis, sözlesmeli veya isçi statüsünde çalisma dahil ilgililer açisindan herhangi bir hak teskil etmez ve belediye meclisinin görev süresini asamaz.

Belediyenin yillik toplam personel giderleri, gerçeklesen en son yil bütçe gelirlerinin 213 sayili Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak miktarin yüzde otuzunu asamaz. Nüfusu 10.000'in altinda olan belediyelerde bu oran yüzde  kirk  olarak uygulanir.  Yil  içerisinde aylik ve ücretlerde beklenmedik bir artisin meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranlari asmasi durumunda, cari yil ve izleyen yillarda personel giderleri bu oranlarin altina ininceye kadar yeni personel alimi yapilamaz. Yeni personel alimi nedeniyle bu oranin asilmasi sebebiyle olusacak kamu zarari, zararin olustugu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye baskanindan tahsil edilir. Personelin her türlü alacaklari zamaninda ve öncelikle ödenir.

Sözlesmeli ve isçi statüsünde çalisanlar hariç belediye memurlarina, basari durumlarina göre toplam memur sayisinin yüzde onunu ve Devlet memurlarina uygulanan aylik katsayinin 20.000 gösterge rakami ile çarpimi sonucu bulunacak miktari geçmemek üzere, hastalik ve yillik izinleri dahil olmak üzere, çalistiklari sürelerle orantili olarak encümen karariyla yilda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.

Personel devri

MADDE 50. - Bu Kanunun 8 inci ve 11 inci maddeleri uyarinca tüzel kisiligi kaldirilan belediyelerin kadrolari ve personeli; katilma halinde katildiklari belediyeye, köye dönüstürülme halinde ilgili il özel idaresine devredilir. Devredilen personelden kadro ve görev unvanlari degismeyenler, ayni unvanli kadrolara atanmis sayilirlar. Devredilen personelden durumlarina uygun bos kadro olmayanlarin veya mevcut kadro unvani ile atamalari yapilamayanlarin kadro unvanlari üç ay içerisinde ilgili belediye meclisi veya il genel meclisince ayni sinif içerisinde kalmak kaydiyla degistirilir. Bu degisiklikten itibaren bir ay içerisinde ilgililerin durumlarina uygun kadrolara atamalari yapilir. Söz konusu personel, atama islemleri yapilincaya kadar, devredildikleri belediye veya il özel idaresince ihtiyaç duyulan islerde  görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanincaya kadar, eski kadrolarina ait aylik, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî haklarini devredildikleri belediye veya il özel idaresinden almaya devam ederler. Devredilen personelden memur statüsünde görev yapanlarin, atandiklari yeni kadrolarinin aylik, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî haklari toplaminin net tutarinin, eski kadrolarina bagli olarak en son ayda almakta olduklari aylik, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî haklari toplami net tutarindan az olmasi halinde aradaki fark giderilinceye kadar atandiklari kadrolarda kaldiklari sürece herhangi bir kesintiye tabi olmaksizin tazminat olarak ödenir.

Tüzel kisiligi kaldirilan belediyelerde 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun degisik 4 üncü maddesinin (B) fikrasina göre istihdam edilen sözlesmeli personelin pozisyonlari, avukat unvanli pozisyonlar hariç olmak üzere, baska bir isleme gerek kalmaksizin devredildikleri belediye veya il özel idaresi adina vize edilmis sayilir.

Tüzel kisiligi kaldirilan belediyelerde geçici is pozisyonlarinda görev yapan personel, ayni statüde pozisyonlariyla birlikte ilgili belediye veya il özel idaresine devredilir.

IKINCI BÖLÜM

Belediye Zabitasi, Itfaiye ve Acil Durum

Plânlamasi

Zabitanin görev ve yetkileri

MADDE 51. - Belediye zabitasi, beldede esenlik, huzur, saglik ve düzenin saglanmasiyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafindan alinan ve belediye zabitasi tarafindan yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkinda mevzuatta öngörülen ceza ve diger yaptirimlari uygular.

Görevini yaparken zabitaya karsi gelenler, Devlet zabitasina karsi gelenler gibi cezalandirilir.

Belediye zabita teskilâtinin çalisma usul ve esaslari, çalisanlarin görev ve yetkileri, memurluga alinmasi için tasimalari gereken nitelikler, alacaklari meslek içi egitim, görevde yükselme, meslekten çikarilma, giyecekleri kiyafet ve savunma amaçli olarak kullanacaklari aletler ile zabita teskilâtinda hizmet gereklerine göre olusturulacak birimler, Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmelige aykiri olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

Belediye zabita ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalisanlara fazla mesai karsiligi olarak yili bütçe kanununda belirlenen üst siniri asmamak kaydiyla belediye meclisi karari ile tespit edilen miktar, fazla çalisma ücreti olarak maktuen ödenir.

Itfaiye

MADDE 52. - Itfaiye teskilâtinin çalisma usul ve esaslari, çalisanlarin görev ve yetkileri, memurluga alinmasi için tasimalari gereken nitelikler, alacaklari meslek içi egitim, görevde yükselme, meslekten çikarilma, giyecekleri kiyafet ve savunma amaçli olarak kullanacaklari aletler ile itfaiye teskilâtinda hizmet gereklerine göre olusturulacak birimler, Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmelige aykiri olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

Belediye itfaiye teskilatinda fiilen çalisanlara fazla mesai karsiligi olarak yili bütçe kanununda belirlenen üst siniri asmamak kaydiyla belediye meclisi karari ile tespit edilen miktar, fazla çalisma ücreti olarak maktuen ödenir.

Acil durum plânlamasi

MADDE 53. - Belediye; yangin, sanayi kazalari, deprem ve diger dogal afetlerden korunmak veya bunlarin zararlarini azaltmak amaciyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarini yapar, ekip ve donanimi hazirlar.

Acil durum plânlarinin hazirlanmasinda varsa il ölçegindeki diger acil durum plânlariyla da koordinasyon saglanir ve ilgili bakanlik, kamu kuruluslari, meslek tesekkülleriyle üniversitelerin ve diger mahallî idarelerin görüsleri alinir.

Plânlar dogrultusunda halkin egitimi için gerekli önlemler alinarak ikinci fikrada sayilan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapilabilir.

Belediye, belediye sinirlari disinda yangin ve dogal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardim ve destek saglayabilir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

Belediyelerin Denetimi

Denetimin amaci

MADDE 54. - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve islemlerinde hatalarin önlenmesine yardimci olmak, çalisanlarin ve belediye teskilâtinin gelismesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarli duruma gelmesine rehberlik etmek amaciyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarini mevzuata, önceden belirlenmis amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarina göre tarafsiz olarak analiz etmek, karsilastirmak ve ölçmek; kanitlara dayali olarak degerlendirmek, elde edilen sonuçlari rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktir.

Denetimin kapsami ve türleri

MADDE 55. - Belediyelerde iç ve dis denetim yapilir. Denetim, is ve islemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

Iç ve dis denetim 5018 sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapilir.

Ayrica, belediyenin malî islemler disinda kalan diger idarî islemleri, idarenin bütünlügüne ve kalkinma plâni ve stratejilerine uygunlugu açisindan Içisleri Bakanligi, belediye baskani veya görevlendirecegi elemanlar  tarafindan da denetlenir.

Belediyelere bagli kurulus ve isletmeler de yukaridaki esaslara göre denetlenir.

Denetime iliskin sonuçlar kamuoyuna açiklanir ve meclisin bilgisine sunulur.

Faaliyet raporu

MADDE 56. - Belediye baskani, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fikrasinda belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmis performans ölçütlerine göre hedef ve gerçeklesme durumu ile meydana gelen sapmalarin nedenlerini ve belediye borçlarinin durumunu açiklayan faaliyet raporunu hazirlar. Faaliyet raporunda, bagli kurulus ve isletmeler ile belediye ortakliklarina iliskin söz konusu bilgi ve degerlendirmelere de yer verilir. 

Faaliyet raporu mart ayi toplantisinda belediye baskani tarafindan meclise sunulur. Raporun bir örnegi Içisleri Bakanligina gönderilir ve kamuoyuna da açiklanir.

Hizmetlerde aksama

MADDE 57. - Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatildiginin ve bu durumun halkin saglik, huzur ve esenligini hayati derecede olumsuz etkilediginin Içisleri Bakanliginin talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafindan belirlenmesi durumunda Içisleri Bakani, hizmetlerde meydana gelecek aksamanin giderilmesini, hizmetin özelligine göre makul bir süre vererek belediye baskanindan ister.

Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda vali, aksakligi öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diger kaynaklariyla giderir. Mümkün olmadigi takdirde diger kamu kurum ve kuruluslarinin imkanlarini da kullanabilir. Ortaya çikacak maliyet vali tarafindan Iller Bankasina bildirilir ve Iller Bankasinca o belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâti toplami üzerinden belediyeye ayrilan paydan valilik emrine gönderilir.

Içisleri Bakanliginin talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafindan alinan karara karsi ilgili belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir.

Denetimle ilgili diger hükümler

MADDE 58. - Denetimin yapilmasi ve faaliyet raporunun hazirlanmasi hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diger kanunlarin ilgili hükümleri uygulanir.

BESINCI KISIM

Malî Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Belediyenin Gelir ve Giderleri

Belediyenin gelirleri

MADDE 59. - Belediyenin gelirleri sunlardir:

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katilma paylari.

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrilan pay.

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapilacak ödemeler.

d) Tasinir ve tasinmaz mallarin kira, satis ve baska suretle degerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

e) Belediye meclisi tarafindan belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karsiligi ücretler.

f) Faiz ve ceza gelirleri.

g) Bagislar.

h) Her türlü girisim, istirak ve faaliyetler karsiligi saglanacak gelirler.

i) Diger gelirler.

Büyüksehir belediyelerinde büyüksehir sinirlari ve mücavir alanlari içinde belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarinin tamami ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafindan alinir. Bunlardan büyüksehir belediyesine veya özel idareye ayrica pay kesilmez.

Belediyenin giderleri

MADDE 60. - Belediyenin giderleri sunlardir:

a) Belediye binalari, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapimi, bakimi ve onarimi için yapilan giderler.

b) Belediyenin personeline ve seçilmis organlarinin üyelerine ödenen maas, ücret, ödenek, huzur hakki, yolluklar, hizmete iliskin egitim harcamalari ile diger giderler.

c) Her türlü alt yapi, yapim, onarim ve bakim giderleri.

d) Vergi, resim, harç, katilma payi, hizmet karsiligi alinacak ücretler ve diger gelirlerin takip ve tahsili için yapilacak giderler.

e) Belediye zabita ve itfaiye hizmetleri ile diger görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapilacak giderler.

f) Belediyenin kurulusuna katildigi sirket, kurulus ve katildigi birliklerle ilgili ortaklik payi ve üyelik aidati giderleri.

g) Mezarliklarin tesisi, korunmasi ve bakimina iliskin giderler.

h) Faiz, borçlanmaya iliskin diger ödemeler ile sigorta giderleri.

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapilacak sosyal hizmet ve yardimlar.

j) Dava takip ve icra giderleri.

k) Temsil, tören, agirlama ve tanitim giderleri.

l) Avukatlik, danismanlik ve denetim hizmetleri karsiligi yapilacak ödemeler.

m) Yurt içi ve yurt disi kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapilan ortak hizmetler ve proje giderleri.

n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapilan giderler.

o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapilan kamuoyu yoklamasi ve arastirmasi giderleri.

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapilan diger giderler.

r) Sartli bagislarla ilgili yapilacak harcamalar.

s) Imar düzenleme giderleri.

t) Her türlü proje giderleri.

IKINCI BÖLÜM

Belediye Bütçesi

Belediye bütçesi

MADDE 61. - Belediyenin stratejik plânina uygun olarak hazirlanan bütçe, belediyenin malî yil ve izleyen iki yil içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasina ve harcamalarin yapilmasina izin verir.

Bütçeye ayrintili harcama programlari ile finansman programlari eklenir.

Bütçe yili Devlet malî yili ile aynidir.

Bütçe disi harcama yapilamaz.

Belediye baskani ve harcama yetkisi verilen diger görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasindan sorumludur.

Bütçenin hazirlanmasi ve kabulü

MADDE 62. - Belediye baskani tarafindan hazirlanan bütçe tasarisi eylül ayinin birinci gününden önce encümene sunulur ve Içisleri Bakanligina gönderilir. Içisleri Bakanligi belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarinca merkezi yönetim bütçe tasarisina eklenmek üzere eylül ayi sonuna kadar Maliye Bakanligina bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüsüyle birlikte kasim ayinin birinci gününden önce belediye meclisine sunar.

Meclis bütçe tasarisini yilbasindan önce, aynen veya degistirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkligini bozacak biçimde gider artirici ve gelir azaltici degisiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yilbasindan itibaren yürürlüge girer.

Harcama yetkilisi

MADDE 63. - Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Kesin hesap

MADDE 64. - Her yil bütçesinin kesin hesabi, belediye baskani tarafindan hesap döneminin bitiminden sonra mart ayi içinde encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin mayis ayi toplantisinda görüsülerek karara baglanir.

Kesin hesabin görüsülmesi ve kesinlesmesinde, bütçeye iliskin hükümler uygulanir.

Bütçe sistemi

MADDE 65. - Belediye bütçesi ile muhasebe islemlerine iliskin esas ve usuller Maliye Bakanliginin görüsü alinarak Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Geçmis yil bütçesinin devami

MADDE 66. - Herhangi bir nedenle yeni yil bütçesi kesinlesmemis ise yeni bütçenin kesinlesmesine kadar geçen yil bütçesi uygulanir.

Bütçenin kabulüne kadar yapilan islemler yeni yil bütçesine göre yapilmis sayilir.

Gelecek yillara yaygin hizmet yüklenmeleri

MADDE 67. - Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bagli kuruluslarda yetkili organin karari ile park, bahçe, sera, refüj, kaldirim ve havuz bakimi ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakim ve onarim isleri; bilgisayar sistem ve santralleri  ile  elektronik  bilgi erisim hizmetleri; saglikla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayir ve sergi hizmetleri; baraj, aritma ve kati atik tesislerine iliskin hizmetler; kanal bakim ve temizleme, alt yapi ve asfalt yapim ve onarimi, trafik sinyalizasyon ve aydinlatma bakimi, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma isleri ile ilgili hizmetler; toplu ulasim ve tasima hizmetleri; sosyal tesislerin isletilmesi ile ilgili isler,  süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altinci ayin sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü sahislara gördürülebilir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Borçlanma ve Iktisadî Girisimler

Borçlanma

MADDE 68. - Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdigi giderleri karsilamak amaciyla asagida belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:

a) Dis borçlanma, 4749 sayili Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatirim programinda yer alan projelerinin finansmani amaciyla yapilabilir.

b) Iller Bankasindan yatirim kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânini bu bankaya sunmak zorundadir. Iller Bankasi hazirlanan geri ödeme plânini yeterli görmedigi belediyenin kredi isteklerini reddeder.

c) Tahvil ihraci yatirim programinda yer alan projelerin finansmani için ilgili mevzuat hükümleri uyarinca yapilir.

d) Belediye ve bagli kuruluslari ile bunlarin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasina sahip olduklari sirketlerin, faiz dahil iç ve dis borç stok tutari, en son kesinlesmis bütçe gelirleri toplaminin 213 sayili Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme oraniyla artirilan miktarini asamaz. Bu miktar büyüksehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanir.

e) Belediye ve bagli kuruluslari ile bunlarin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasina sahip olduklari sirketler, en son kesinlesmis bütçe gelirlerinin, 213 sayili Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme oraniyla artirilan miktarinin yili içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayi belediye meclisinin karari; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayisinin salt çogunlugunun karari ve Içisleri Bakanliginin onayi ile yapabilir.

f) Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapi yatirimlarinda Devlet Plânlama Teskilati Müstesarliginin teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapilacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarin hesaplanmasinda dikkate alinmaz. Dis kaynak gerektiren projelerde Hazine Müstesarliginin görüsü  alinir.

Yukarida belirtilen usul ve esaslara aykiri olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkinda, fiilleri daha agir bir cezayi gerektirmeyen durumlarda Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi hükümleri uygulanir.

Belediye, varlik ve yükümlülüklerinin ayrintili bir sekilde yer aldigi malî tablolarini üçer aylik dönemler halinde Içisleri ve Maliye bakanliklari ile Devlet Plânlama Teskilati ve Hazine müstesarliklarina gönderir.

Arsa ve konut üretimi

MADDE 69. - Belediye; düzenli kentlesmeyi saglamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alani ihtiyacini karsilamak amaciyla belediye ve mücavir alan sinirlari içinde, özel kanunlarina göre korunmasi gerekli yerler ile tarim arazileri hariç imarli ve alt yapili arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satin almak, kamulastirma yapmak, bu arsalari trampa etmek, bu konuda ilgili diger kamu kurum ve kuruluslari ve bankalarla isbirligi yapmak ve gerektiginde onlarla ortak projeler gerçeklestirmek yetkisine sahiptir.

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayi ayirmak suretiyle isletme tesis edebilir.

Arsalar hariç üretilen konutlarin satisi 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu hükümlerine tâbi degildir. O belediye ve mücavir alan sinirlari içinde kendisine, esine veya onsekiz yasindan küçük çocuklarina ait konutu olmayan dar gelirli kisiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamami bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayili Kamulastirma Kanunu hükümlerine göre olusturulan takdir komisyonu tarafindan belirlenecek tutardan asagi olmamak üzere arsa tahsisi yapilabilir. Durumlari 775 sayili Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut saglanabilir. Bu fikranin uygulama esaslari, Içisleri Bakanligi ile Bayindirlik ve Iskân Bakanligi tarafindan müstereken hazirlanacak çerçeve yönetmelige uygun olarak belediye meclisleri tarafindan çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sirket kurulmasi

MADDE 70. - Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarinda, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sirket kurabilir.

Isletme tesisi

MADDE 71 . - Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini Içisleri Bakanliginin izniyle bütçe içinde isletme kurarak yapabilir.

Borç ve alacaklarin takas ve mahsubu

MADDE 72 . - 4749 sayili Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun kapsamindaki Hazine alacaklari hariç olmak üzere belediyenin, genel bütçeli kuruluslardan, sosyal güvenlik kuruluslarindan, mahalli idarelerden ve diger kamu kurum ve kuruluslarindan olan özel hukuk ve kamu hukukuna tâbi alacak ve borçlari takas ve mahsup edilir. Bu amaçla kurum ve kuruluslarin bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konur.

Bu madde geregince yapilacak takas ve mahsup islemlerine iliskin esas ve usuller, Içisleri Bakanliginin olumlu görüsü alinarak, Maliye Bakanligi tarafindan çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.

ALTINCI KISIM

Çesitli ve Son Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Çesitli Hükümler

Kentsel dönüsüm ve gelisim alani

MADDE 73. - Büyüksehir belediyeleri, büyüksehir belediyeleri sinirlari içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri ve il belediyeleri ile nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyeler; kentin gelisimine uygun olarak eskiyen kent kisimlarini yeniden insa ve restore etmek; konut alanlari, sanayi ve ticaret alanlari, teknoloji parklari ve sosyal donatilar olusturmak, deprem riskine karsi tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amaciyla kentsel dönüsüm ve gelisim projeleri uygulayabilir.

Kentsel dönüsüm ve gelisim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayisinin salt çogunlugunun karari ile ilân edilir.

Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alanlarinda yikilarak yeniden yapilacak münferit yapilarda ilgili resim ve harçlarin dörtte biri alinir.

Bir yerin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan sinirlari içerisinde bulunmasi ve en az ellibin metrekare olmasi sarttir.

Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alanlarinda bulunan yapilarin bosaltilmasi, yikimi ve kamulastirmasinda anlasma yolu esastir. Kentsel dönüsüm ve gelisim projesi kapsaminda bulunan mülk sahipleri tarafindan açilacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüsülür ve karara baglanir.

Yurt disi iliskileri

MADDE 74. - Belediye, belediye meclisinin kararina bagli olarak görev alaniyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararasi tesekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye, bu tesekkül, organizasyon ve yabanci mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçeklestirebilir veya kardes kent iliskisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fikra geregince yapilacak faaliyetlerin, dis politikaya ve uluslararasi anlasmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden Içisleri Bakanliginin izninin alinmasi zorunludur.

Diger kuruluslarla iliskiler

MADDE 75. - Belediye, belediye meclisinin karari üzerine yapacagi anlasmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarina giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diger kamu kurum ve kuruluslarina ait yapim, bakim, onarim ve tasima islerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluslar ile ortak hizmet projeleri gerçeklestirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktariminda bulunabilir. Bu takdirde is, isin yapimini üstlenen kurulusun tâbi oldugu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandirilir.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev hizmetlerin yerine getirilmesi amaciyla gerekli aynî ihtiyaçlari karsilayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, kamu yararina çalisan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti taninmis vakiflar ve 507 sayili Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamina giren meslek odalari ile ortak hizmet projeleri gerçeklestirebilir.

d) Kendilerine ait tasinmaz mallari, aslî görev ve hizmetlerinde kullanilmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diger kamu kurum ve kuruluslarina devredebilir veya süresi yirmibes yili geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu tasinmazlar ayni kuruluslara kiraya da verilebilir. Bu tasinmazlarin, tahsis amaci disinda kullanilmasi hâlinde, tahsis islemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, ayni esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluslarina belediyeler, bagli kuruluslari ve belediye sirketlerince devir veya tahsis edilen tasinmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanilamaz.

Kent konseyi

MADDE 76 . - Kent konseyi, kent yasaminda; kent vizyonunun ve hemsehrilik bilincinin gelistirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasi, sürdürülebilir kalkinma, çevreye duyarlilik, sosyal yardimlasma ve dayanisma, saydamlik, hesap sorma ve hesap verme, katilim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalisir.

Belediyeler, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin, sendikalarin, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluslarinin ve mahalle muhtarlarinin temsilcileri ile diger ilgililerin katilimiyla olusan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardim ve destek saglar.

Kent konseyinde olusturulan görüsler belediye meclisinin ilk toplantisinda gündeme alinarak degerlendirilir.

Belediye hizmetlerine gönüllü katilim

MADDE 77. - Belediye; saglik, egitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardim, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle, yaslilara, kadin ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düskünlere yönelik hizmetlerin yapilmasinda beldede dayanisma ve katilimi saglamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliligi artirmak amaciyla gönüllü kisilerin katilimina yönelik programlar uygular.

Gönüllülerin nitelikleri ve çalistirilmalarina iliskin usul ve esaslar Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Yazisma

MADDE 78. - Belediye, kamu kurum ve kuruluslariyla dogrudan yazisabilir.

Belediye tasarrufundaki yerler

MADDE 79. - Diger kanunlarla getirilen hükümler sakli kalmak üzere, mezarliklar ile belediye sinirlari içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliginde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklik, çöp döküm sahalari, yikilmis kale ve kulelerin arsalari ve enkazi ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadir.

Belediye tarafindan deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanilan alanlar, Kiyi Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanilmak sartiyla Maliye Bakanligi tarafindan belediyelerin, büyüksehirlerde büyüksehir belediyelerinin tasarrufuna birakilir.

Sehirlerarasi özel otobüs terminali isletmesi ve akaryakit istasyonlari

MADDE 80. - Belediye sinirlari ve mücavir alanlari içinde, kara yolu ile yolcu tasima hakkina sahip gerçek ve tüzel kisilerin sehirlerarasi otobüs terminali kurmalarina ve isletmeleri ile her türlü akaryakit ile sivilastirilmis petrol gazi (LPG) ve sivilastirilmis dogal gaz (NPG) istasyonlarina nazim imar ve uygulama imar plânina uygun olmak kaydiyla belediye tarafindan izin verilebilir. Akaryakit istasyonlarina izin verilmesi için nazim imar plâninda akaryakit istasyonu olarak gösterilmesi sarttir. Bu istasyonlara çalisma ruhsati büyüksehirlerde büyüksehir belediyesi tarafindan verilir.

Ad verme, tanitici amblem ve flama kullanimi

MADDE 81. - Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanitici amblem, flama ve benzerlerinin tespitine iliskin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayisinin salt çogunlugu, bunlarin degistirilmesine iliskin kararlarda ise meclis üye tam sayisinin üçte iki çogunlugunun karari aranir. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayi ile yürürlüge girer.

Avukatlik ücretinin dagitimi

MADDE 82. - Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme baglanarak karsi taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; kadroya bagli olarak çalisan avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dagitimi hakkinda 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayili Devlet Davalarini Intaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkinda Kanun hükümleri kiyas yolu ile uygulanir.

Yeniden degerleme oraninin uygulanmasi

MADDE 83. - Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yil 213 sayili Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden degerleme oranina göre artirilir.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 84 . - Bu Kanunla, belediyenin sorumlu ve yetkili kilindigi görev ve hizmetlerle ilgili olarak, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayili Umumi Hifzissihha Kanunu, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayili Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayili Il Idaresi Kanunu, 12.9.1960 tarihli ve 80 sayili 1580 Sayili Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptanci Hal'lerinin Sureti Idaresi Hakkinda Kanun, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayili Harçlar Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayili Imar Kanunu, 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayili Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulüne Dair Kanun, 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun, 10.7.2003 tarihli ve 4925 sayili Karayolu Tasima Kanunu ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununda bu Kanun hükümlerine aykirilik bulunmasi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanir.

IKINCI BÖLÜM

Degistirilen Hükümler

MADDE 85. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayili Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandigi Kanununun degisik 12 nci maddesinin (II) isaretli fikrasinin (n) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

n) Sosyal güvenlik kuruluslarina tabi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluslara tabi olarak çalismakta iken illerin daimi komisyon üyeligine veya belediye baskanligina seçilen ve atananlar ile Sandiktan veya diger sosyal güvenlik kuruluslarindan emekli, yaslilik veya malullük ayligi almakta iken belediye baskanligina seçilen ve atananlar, istekleri üzerine istek dilekçelerinin Sandik kayitlarina geçtigi tarihi takip eden ay basindan  itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karsiliklari kurumlarca  ödenmek ve emekli ayliklari Sandikla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek suretiyle,

MADDE 86 . - 5434 sayili Kanunun ek 68 inci maddesine üçüncü fikrasindan sonra gelmek üzere asagidaki fikra eklenmistir.

Sandikça emekli ayligi baglanan büyüksehir belediye baskanlarina 7000, il belediye baskanlarina 6000, ilçe belediye baskanlarina 3000, diger belediye baskanlarina 1500 gösterge rakami üzerinden, bu maddede belirtilen usul ve esaslar dahilinde makam tazminati, buna bagli olarak temsil veya  görev tazminati ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde faturasi karsiliginda Hazineden tahsil olunur. Birinci fikrada öngörülen iki yillik  sürenin hesabinda istirâkçi olup olmadiklarina bakilmaksizin belediye baskani olarak geçen sürelerin tamami dikkate alinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldirilan Hükümler

Yürürlükten kaldirilan hükümler

MADDE 87. - a) 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayili Belediye Kanunu ile bu Kanunun ek ve degisiklikleri,

b) 13.12.1983 tarihli ve 190 sayili Genel Kadro ve Usulü Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) bendi, 5 inci maddesi ve 11 inci maddesinin son fikrasi,

c) 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci maddesinin birinci fikrasinin (i) ve (j) bentleri,

d) 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayili Gençlik ve Spor Genel Müdürlügünün Teskilât ve Görevleri Hakkinda Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fikrasinin (l) bendi ile ikinci ve üçüncü fikralari,

e) 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayili Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi ve ikinci fikrasi,

f) 30.4.1992 tarihli ve 3796 sayili Istanbul Kentinde Yapilacak Olimpiyat Oyunlari Kanununun 11 inci maddesinin (e) bendi,

g) 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayili Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 38 inci maddesi,

Yürürlükten kaldirilmistir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Hükümler

GEÇICI MADDE 1. - Özel mevzuat hükümlerine göre devri mümkün olmayan, kamu hizmetlerinde kullanilan veya Maliye Bakanliginca üzerinde sinirli aynî hak tesis edilmis olanlar disinda kalan Hazineye ait tasinmazlardan, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte 1/5000 ölçekli nazim imar plâni içinde kalanlar; belediye ve mücavir alan sinirlari içinde belediyeye, büyüksehir belediye teskilâti kurulan yerlerde besbin metrekarenin üzerinde olanlar büyüksehir belediyesine bedelsiz devredilir. Bu sekilde devredilen tasinmazlarla ilgili olarak yapilacak imar uygulamasi sonucunda kamu hizmeti alani olarak ayrilan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adina resen tescil edilir. Bu hususta tapu kütügüne serh konulur.

Bunlarin satilmasi, kiralanmasi veya gelir getirecek baska bir sekilde degerlendirilmesi halinde elde edilecek gelirin yarisi Hazineye aktarilir.

Bu maddenin uygulanmasina iliskin esas ve usuller Içisleri ve Maliye bakanliklarinca müstereken belirlenir.

GEÇICI MADDE 2. - Bu Kanunun yayimi tarihinde personel giderlerine iliskin olarak 49 uncu maddede belirtilen oranlari asmis olan belediyelerde bu oranlarin altina inilinceye kadar, bos kadro ve pozisyon bulunmasi ve bütçe imkanlarinin yeterli olmasi kaydiyla mevcut memur ve sözlesmeli personel sayisinin yüzde onunu geçmemek üzere Içisleri Bakanliginca zorunlu hallere münhasir olacak sekilde verilecek izin disinda ilave personel istihdam edilemez. Geçici is pozisyonlari için önceki yildan fazla olacak sekilde vize yapilamaz.

GEÇICI MADDE 3. - Norm kadro uygulamasina geçilinceye kadar belediyenin, bagli kuruluslarinin ve mahallî idare birliklerinin memur kadrolarinin ihdas ve iptalleri ile bos kadro degisiklikleri, Içisleri Bakanliginin teklifi, Maliye Bakanligi ve Devlet Personel Baskanliginin uygun görüsü üzerine Bakanlar Kurulu karari ile yapilir.

Sürekli isçi kadrolari ile is pozisyonlari ise norm kadro uygulamasina geçilinceye kadar Içisleri Bakanliginin vizesine tabidir. Içisleri Bakanligi vize yetkisini valiliklere devredebilir.

GEÇICI MADDE 4 - Bu Kanunun yayimlandigi tarihte 2000 yili genel nüfus sayimina göre nüfusu 2000' in altina düsen belediyelerin tüzel kisiliklerinin kaldirilarak köye dönüstürme islemi, bu Kanunun 8 inci maddesi uygulamasindan faydalanmak isteyen belediyeler için 31.12.2005 tarihine kadar uygulanmaz. Tüzel kisiligin kaldirilmasinda, birlesme veya katilma sonrasinda 2000 yili genel nüfus sayimi sonucuna göre olusan toplam nüfus esas alinir.

GEÇICI MADDE 5 - Bu Kanunun yayimi tarihinde görevde bulunan belediye meclisi baskan vekilleri, meclis kâtipleri, ihtisas komisyonu üyeleri ve encümenin seçilmis üyeleri seçildikleri devrenin sonuna kadar göreve devam ederler. Bu Kanun uyarinca söz konusu görevlere yapilacak seçimler bu devrenin sona ermesini takiben yapilir.

GEÇICI MADDE 6 - Bu Kanunun 41 inci maddesinde öngörülen stratejik plânin hazirlanmasina dair alti aylik süre, Kanunun yürürlügünü müteakip hazirlanmasi gereken ilk stratejik plân için bir yil olarak uygulanir.

GEÇICI MADDE 7 - Belediyeler ve bagli kuruluslari ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasi belediyelere ait sirketlerin, 30.6.2004 tarihi itibari ile kamu kurum ve kuruluslarindan olan kamu ve özel hukuka tâbi alacaklari, bunlarin diger kamu kurum ve kuruluslarina olan borçlarina karsilik olmak üzere bu Kanunun yayimini izleyen alti ay içinde mahsup edilir. Bu madde kapsamindaki alacak ve borç ifadesi bu alacak ve borçlara iliskin fer'ileri ve cezalari da kapsar.

Yukaridaki fikra kapsaminda yer alan kuruluslarin mahsup islemine konu olan veya olmayan borçlari, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrilacak paylarinin yüzde kirkini geçmemek üzere kesinti yapilarak tahsil edilir.

Bu maddeye göre yapilacak mahsup ve kesinti islemleri yili bütçe kanunlari ile iliskilendirilmeksizin ilgili kurulus ile uzlasma komisyonu tarafindan belirlenir; Hazine Müstesarliginin bagli oldugu Bakanin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafindan karara baglanir. Bakanlar Kurulu, ilgili kuruluslarin borç ödeme kapasitelerini de dikkate alarak ödenecek tutarlari taksitlendirmeye, taksitlendirilen kisma Kanunun yayimini izleyen günden itibaren zam ve faiz uygulatmamaya, bu borçlarin fer'i ve cezalarini geçmemek üzere indirim yapmaya yetkilidir.

Uzlasma komisyonu Hazine Müstesarliginin bagli oldugu Bakan tarafindan görevlendirilecek bir baskan ile Içisleri Bakanligi, Maliye Bakanligi, Devlet Plânlama Teskilati Müstesarligi, Hazine Müstesarligi, Sayistay Baskanligi ve Iller Bankasi Genel Müdürlügünden birer temsilciden olusur.

GEÇICI MADDE 8 - Bu Kanunun yayimi tarihinde profesyonel spor kulüplerinin baskanligini yapan veya yönetiminde bulunan belediye baskanlari, en geç 1.1.2005 tarihine kadar bu kulüplerin baskanligindan ve yönetimindeki görevlerinden ayrilirlar.

BESINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 88. - Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 89. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Fotoğraf Galerisinden Seçmeler

NÖBETÇİ ECZANE

HAVA DURUMU

ZİYARETCİ SAYACI

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün249
mod_vvisit_counterDün862
mod_vvisit_counterBu Hafta2789
mod_vvisit_counterGeçen Hafta3933
mod_vvisit_counterBu Ay23338
mod_vvisit_counterGeçen Ay44867
mod_vvisit_counterTümü1166715

We have: 12 guests online
IP Numarası: 54.211.190.232
 , 
Bugün: Nis 23, 2014
retin-a ge tablets from buy furosemide australia price colchicine free shipping amoxil buy india buy avalide mexican pharmacies female pink viagra does it work online lozol purchase aygestin cheap sinemet delivery uk actos pas cher buy clomid xr without prescription viagra for sex overseas pharmacy no prescription seroquel buy over the counter cymbalta online elavil non perscription countries expired zyrtec medicine trileptal noprescrition needed canada online pharmacy is tadapox legal in uk pharmacies atarax anxiety sedation where to buy procardia in canada safely aussie shampoo buy online india where to buy arimidex drugs online buy lasuna in ireland walmart lipitor generic price gyne-lotrimin daily use reviews where can i order live ants voltaren supposte costo buying lithium chloride elocon order by phone buy voltaren with visa low cost maxaman g flow herbal erection pills suhagra sale consultation prescription elimite tablets 150 mg cleocin without a perscription accutane buy online overseas generic order sominex canada integrated medicine alliance nj acheter minocin naproxen dosage nhs synthroid symptoms myambutol order online no prescription purchase alli 60mg uk what is meloxicam 15 mg tabs used for roxithromycin cheap uk what is the ionic compound formula for calcium carbonate licensed pharmacy advair diskus roxithromycin tablets uk current price female cialis ginette-35 online forum benzac brand order diamox generico online urispas prices cvs safe to buy generic tadacip from canada how can i get diflucan over the counter unicure remedies pvt ltd viagra levitra canada prescription buy vermox 50 doxycycline drug canadian pharmacy keflex buy on line online drugstore india how much is cialis cost buy generic haldol online brand name innopran xl online alli coupons printable 2011 mexican pharmacy no prescription female cialis review canadian online pharmacies no prescription avalide medication information hypertension methotrexate ectopic pregnancy patient information stromectol tablets septilin costco brand advair diskus prices at costco cheap lexapro 5 mg bupron xl 150 what doses does periactin come inside generic from lipothin buy brand januvia order doxycycline on line usa buy orlistat cheap uk best price for real citalopram missed luvox dose buy actonel drug lowest price benfotiamine buy dutas boots starlix 120mg tablet buy estrace 100mg online tadacip tablets ingredients in children;s motrin how much does furosemide cost carafate medication cost orlistat nhs choices computer rx pharmacy software buy cleocin usa ordering voltaren usa can you get pregnant while taking augmentin asthma inhalers during pregnancy buy probalan cheap plavix tablets on line to buy ampicillin labor and delivery can you buy lanoxin best blood pressure medication for diabetics norvasc next day delivery cialis soft sale 20mg where to buy tulasi tricor global ground glass in generic lipitor how to use chloromycetin eye ointment prilosec tablets on line to buy safe buy avodart online seroflo pills sweat buy seroflo quick drug market order flovent listen to kiss 100 live radio levitra pas cher pharmacie paris herbal anxiety pills is it safe to use viagra with high blood pressure can you buy shallaki in ireland emsam patch swimming scars after accutane treatment doxycycline and alcohol tetracyclines levothroid no prescription fedex ups revatio by mail ordering low dose nitroglycerin acquistare crestor in italia hyzaar for men in usa buy cheap actos online aceon 100 review tricor canada prescription purchase ortho tri-cyclen lowest price can get cytotec over counter what is risperdal for children how long does it take for motrin to kick in plavix drugs canada buy nitrofurantoin uk original noroxin online over the counter norvasc purchase doxycycline 100mg online how to get viagra no prescription zyloprim without a script antivert drug class order fucidin online no presctiption generic penegra buy canada capoten free shipping lanoxin consumer medicine information where can i get bystolic pills medrol drug oversea what is benadryl called in the uk benicar hct 40/25 coupons cialis generico in farmacia italiana valacyclovir 500 mg side effects viagra from india consumer reports rxrelief card side effects of ortho tri cyclen lo reviews letrozole for sale buy januvia 100 mg online cefixime trihydrate usp monograph buy cardizem perth australia can i get cialis professional india pharmacies online that sell clomid cialis professional on line purchase lamictal tablets 25 mg mentax pharmacy order what drug category is risperdal lanoxin tablets us online how to take furosemide mg blue capsule orlistat 60 depakote daily use reviews pulmicort delivery london noroxin australia what is cipro good for aceon next day generic actonel usa pharmacy can buy bactroban online anacin pharmacy erythromycin and benzoyl peroxide topical gel usp reviews vermox pill shortage levitra no prescription paypal cialis nimotop 30 mg 30 tablet chloromycetin mail order betnovate pill canadian what is ampicillin 500mg used for forum pharm buy benadryl online naprosyn pharmacy clomid success rate statistics inderal 20 mg half life furosemide dose cats order proventil online no presctiption probalan roche precio argentina glyset delivery i pill cozaar website sinemet shortage latest news lipothin from india prilosec tablets in india secure sites for ordering cialas what does eldepryl list of generic drugs 2011 albuterol sulfate order dutasteride online pharmacy rx solutions inc pharmacy evaluation board canada hyzaar side effects skin trazodone without prescription miami flagyl mg canadian rx citalopram hydrobromide maximum dosage how to use bupropion for weight loss what medication is the same as cymbalta getting cialis sublingual in australia acivir pills overnight pharmacy himcolin tablets online starlix drug schedule abilify sales force dutas order in the us asacol hd dose extendaquin generic reviews shatavari mg buy buy eldepryl in uk buy topamax 15mg online lowest priced tofranil nootropil online overnight shipping ranbaxy lipitor generic recall lot numbers holiday insurance over 50 metformin recommended dosage pcos liquid cialis for sale how to take diovan mg gabapentin side effects in women fluconazole 200 mg for dogs 247 overnightpharmacy evista dosage too high why is there a shortage of albenza clonidine 0.1 mg tab udl terbutaline dose dogs didronel side effects uk purchase femcare better than parlodel the cheapest place to live in the uk 2010 simvastatin interactions with other drugs cheap cardura 100 mg getting aciclovir in australia holland & barrett - acai capsules - triple strength what are the serious side effects of accutane celebrex dosage for tendonitis rogaine for women boots what is cialis for men cialis online sicuro forum apcalis sx daily use reviews asacol price increase zebeta discontinued what does hyzaar treat lithium rx best place to buy vpxl without a prescription viramune mg tablet to buy hydrochlorothiazide in uk cialis soft canada companies only orlistat roche precio argentina silagra buy online australia depo provera with other medication isoniazid compound kytril where to get vermox dose children mupirocin ointment usp 2 for ringworm amaryl mist canada best site get diclofenac amitriptyline and low blood pressure palpitations medicine for abortion of 1 month pregnancy free online ben 10 000 games metformin for pcos and weight loss reviews oder mg tablets of effexor xr buy amaryl 80 mg online nymphomax order canada buy antibiotics online overnight shipping silagra ordering online pharmacy sinemet price buy amoxil in australia sumycin overnight delivery generic abilify 5mg generic finasteride 1mg reviews yagara for sale usa what is aleve drugs generic for diovan hct 160/25 flagyl dosage for small dogs viagra cialis price comparison what is abilify used for generic voveran sr us methocarbamol over the counter uk how to take benicar adalat in canada coversyl am india price increase bupropion vermox over counter uk bactrim buy online india bystolic paypal ordering baclofen canada tadalafil best price 20 mg imitrex medication assistance cipro prices walgreens tetracycline medication where to buy buying ginseng in korea florida hyzaar tadacip 10 side effects cordarone discontinued cleocin phosphate maximale dosering strattera toradol tablet sale tetracycline shortage side effects of keflex antibiotics benzac how to buy mexican pharmacy no prescription diflucan what is cytoxan chemotherapy pramipexole dose bodybuilding combivent medicine buy geriforte online amazon effexor xr missed dose side effects can order female viagra online is ondansetron hcl 8 mg safe during pregnancy viagra levitra reviews where to get actonel safe place order atorlip-20 buy capoten patch side effects of anastrozole tablets buy benicar 20 mg buy dostinex cheap is it illegal to order generic betapace effexor xr price walmart buy inderal with visa mail-order zyvox advair diskus 500 50 cost ordering advair diskus alphagan coupon code lanoxin generico italiano buy actoplus met 3 mg buy wellbutrin sr no prescription what are side effects of effexor xr triamcinolone acetonide cream uses poison ivy over the counter medicine cialis sublingual comprar viagra soft online purchase micardis hct levaquin where can i buy it research grade indocin amaryl mg price exelon patch higher dose wellbutrin prices at costco ortho tri cyclen australia companies only safe buy tadalafil online micardis plus costo comprar roxithromycin en argentina flagyl er medicine children does men cialis work for women amantadine used parkinsons disease order hydrochlorothiazide line ventolin online pay paypal comment acheter du viagra en france buy minocin inhaler canada what is the generic version of plavix doxycycline hyclate forsale buy azithromycin online overnight prevacid side effects uk pharmacy that sells seroquel purchase generic dramamine ditropan side effects vision what is zyloprim side effects cheap chloramphenicol usa ephedraxin side effects uk atorlip-10 best online non prescription pharmacy buy finpecia tablets in usa viagra suppliers in sa where can i buy amoxicillin online blopress over counter how to order retino-a cream 0,05 combivent express canada acai new zealand purchase cheap generic allegra online no prescription uk for neurontin buy trental 400mg maleato de clorfenamina in english altace side effects cough rhinathiol what is android tricorder cheap ranitidine 40 mg bactrim pills coreg generic name buy eltroxin online can you only get ventolin on prescription cheapest decadron to buy floxin for sale usa midamor medication online depo medrol pills buy cheap tegretol using pay pal trileptal delivery purchase eurax lotion reliable canadian pharmacies differin pill shop discount code ranitidine mg canadian rx how to get effexor xr in australia remeron cost generic drug name for lipitor probalan pill shortage cialis online mexico comprar lithium orotate us online pharmacy no prescription levitra professional canadian alli cheap low price is omnicef a prescription drug jagged alliance crossfire pre order canadian pharmacy allegra d buy discount safe prilosec buy buy lisinopril tablets india cialis professional india buy cialis without a script differences between levitra and cialis duloxetine reviews for anxiety long time sex tablet for men chlorthalidone vs. hydrochlorothiazide cost buy viagra sublingual without a prescription from canadian pharmacy price reglan 10mg how to order brand viagra online generic extendaquin uk paypal adverse side effects of calcium carbonate can you buy kamagra chewable over the counter albenza in the uk dove comprare alli in italia can you buy alligator clips michaels nexium medicine side effects of orlistat 120 how long does it take for a toradol injection to work elavil reviews plavix online bestellen buy vermox australia iui clomid success stories carafate shop net buy post cycle therapy nolvadex actonel medicine online where is the cheapest place to buy claritin d cheap viagra.uk levofloxacin 500 mg cost online xenical india is it safe to order lincocin buy genuine amoxil uk buy aldactone spironolactone drugs canada buy diarex without prescription prescription drug zyloprim tenormin drug canadian pharmacy prandin order by phone online pharmacy no rx required uk version of fluoxetine viagra over counter germany buy advair diskus 500 55 purchasing atrovent online uk sinequan phone orders aristocort 20mg tab suprax canada zovirax online pharmacy over the counter online fedex buy adalat topamax medication canada valtrex dosage for recurrent herpes labialis uses for prednisone in dogs low cost alternative to cymbalta mobic 15 mg and weight gain periactin cost in canada donde comprar plavix inhouse pharmacy does not ship to canada yaz birth control all pills same lariam and birth control pills cialis jelly suppositories buy what is the chemical symbol for calcium carbonate rosuvastatin vs atorvastatin side effects buy neurontin without a script cheap amantadine online nitroglycerin prix en pharmacie en france ivermectin tablets uk starting zoloft dosage buy dilantin in ireland blopress online order feldene user reviews buy ciplox 200 the side effects of metformin hydrochloride how to order zetia zyloprim pharmacy what over the counter medicine compares to protonix aleve d reviews order online pharmacy generic cipro himcolin gel usage side effects vermox shoppers drug mart cheapest haldol to buy accutane low dose long term side effects watch 1 guy 1 jar video lipitor store drugs drugstore how to use alligator clips in hair viagra effects pictures medical brahmi indian herb buy zithromax 5 rogaine for women ebay cleocin billig kaufen buy naproxen 500 mg dipyridamole price pariet suppliers overseas billig mentat ds syrup online kaufen benicar australia how to use zetia insulin pump pouches mail order generic arjuna non prescription medicine for acid reflux bactrim dose uti how to buy rumalaya ditropan canada pharmacy order actoplus met on line usa achat propecia paiement paypal legal buy fluoxetine online canada what does 10 mg propranolol look like alli orlistat 60mg weight loss aid buy styplon perth australia worldwide pharmacy liv cheapest risperdal tablets uk estrogen online buy lozol lowest price low dose amitriptyline sleep fibromyalgia what is the dosage of doxycycline for malaria buy b12 injections weight loss online acheter pas cher trileptal plavix by mail iui success rates with clomid and low sperm count protonix online generic genuine cozaar 100mg levoxyl luvox cr discounts accutane reviews taking augmentin in usa can we trust eurax online cost of propecia generic mobic without insurance what exactly does crestor do tesco pharmacy malarone cost buy carbozyne paypal what is the medication keflex used for overseas pharmacy no prescription l-tryptophan beat way to order actonel generic for wellbutrin sr 150 how much does propecia cost in new zealand can you buy antabuse over the counter doctor existen pastillas para abortar en colombia augmentin paypal lasix injection side effects what is mestinon used for purchase elavil 10 mg brand viagra canadian medications without prescription buying drugs online silk road can u buy pain pills in mexico atacand by mail order generic allegra d walmart abilify for men in usa acheter lipothin chloramphenicol spain atarax limited india is zofran expensive atrovent nasal spray coupon natural megalis 20 mg when to take 100mg of viagra low altace brand advair diskus online usa no prescription speman generic cheap costs canadian alliance of physiotherapy regulators address ontario mail order prilosec buy actos pioglitazone generic noroxin online pay paypal what types of benzac are there depo provera reviews webmd tinidazole lyme bactroban noworodek birth control alesse generic como usar differin gel zantac from usa antipsychotic medication olanzapine purchase didronel cheap can you get evista over the counter skelaxin medicinenet is 100mg of zoloft a high dose buy suprax 50 where can i buy nizoral in uk apcalis sx to buy in australia order ceftin online no prescription with a visa parlodel generic name evista now where can i buy codeine cough syrup online hyaluronic acid pill shortage xhamster fastest viagra sublingual uk delivery how to take septilin mg buy desyrel capsules prandin lowest price is voltaren gel good for muscle pain how much does femara cost with insurance plendil australia orlistat drug classification buy cipro online reviews 40 viagra for 99 viagra in uk legal biaxin mg canada what is diclofenac 50mg used for where can i purchase buspar can you only get geriforte syrup on prescription oxymorphone vs hydromorphone in cats roche xenical update best ringworm medication dogs best value pharmaceuticals neurontin cost in canada aristocort pill shortage cheap cialis pills men medrol delivery london wellbutrin sr weight gain or loss high blood pressure medicine avapro order doxycycline duetact diabetes medication generic brand advair diskus buy canada ponstel rx acheter anafranil cheap generic vantin i want to pay some reglan lisinopril on line no script cipralex escitalopram side effects buy diclofenac mexican pharmacies what is the generic name for seroquel phentermine mexico no prescription can you buy pletal online there generic diovan 160 mg cialis tablets uses the chepest moduretic all types allegra pills viagra over the counter london next day accutane results after 3 weeks claritin over the couter hyaluronic acid without insurance generic zyprexa launch date decadron western australia emsam 9 mg reviews buspar prescription coupon atacand 32 prospect vigora german remedies india how to import cafergot cost of viagra in singapore tetracycline 500mg cap neurontin 40mg indocin online without rx buying avodart in manchester can you buy zestoretic online phenergan dosage ml where to purchase kamagra risperdal medication autism sertraline hcl normal dosage ditropan from usa online pharmacy paypal uk is there a drug comparative to remeron buy vasotec capsules generic for paxil side effects generic cardura in usa free or low cost female cialis costco drug prices canadian pharmacy vardenafil skyrim statue to meridia genuine tamoxifen 100mg brahmi products in india atarax dose for dogs where to buy tetracycline cheap prescription obat blopress 16 mg lisinopril withou scrip candian discount levlen mg aciclovir cost vigra flyplass buss dilantin limited india maxalt cost without insurance buy prazosin from india avodart mail order where purchase retino-a cream 0,05 alli diet pills not working buying cialis sublingual for dogs buy feldene patch over the counter pain pills for dogs cheap famvir uk best online pharmacy generic trental chlamydia nhs direct prilosec medication guide flonase in croatia buy citalopram without a script cheap innopran xl buy online where can you buy alligator meat what is the medicine coreg for cheapest tamoxifen in the uk finpecia without a perscription buy cytotec 200mg long term side effects of cefadroxil how often to take zovirax tablets best prices for cialis 20mg pills stop period pain reminyl drug classification buy doxycycline hyclate online no prescription can i make depakote shelf life of cephalexin 500 mg where can i get vasodilan pills acticin with no rx delivery drugs albenza albendazole amoxicillin generic for amoxil generic alesse birth control side effects brafix mg tablet cheapest styplon effexor xr 5mg tablets is metronidazole over the counter drug how to order lioresal online to buy tofranil in uk zyvox iv to po conversion atrovent metered dose inhaler what is the pill cytotec used for metformin for atypical antipsychotic induced weight gain buy endep online no prescription how to order suprax online cipla products usa sumycin order online vipps certified pharmacies canadian trandate pill rx health order chloramphenicol products what does accutane do to your hair dostinex for men in usa getting sinequan in australia my keftab coupons cheap lithium batteries energizer where to buy serpina online canada levitra coupon discount valtrex overnight pharmacy generic celebrex buy canada mail order generic finax best site to buy lotrisone order cialis jelly pill valtrex cheap no prescription citalopram without script where can i buy ashwagandha capsules forzest 100 review what are the side effects of generic keppra clozaril online in uk motilium mist canada methotrexate brands in india metformin combination asacol sales representative generic robaxin order comprar eurax original en madrid differin prescription only retin-a ge usa cvs prices generic viagra cost levlen order online do people buy zoloft quickest terramycin antibiotic eye infections elocon sold over counter yasmin us companies only mestinon to buy in england singulair dosage buy tretinoin 0 025 cheap buy periactin pills in the us boots pharmacy uk head office citalopram tablets for sale can buy toprol xl online best generic bystolic review online pharmacy buy tetracycline approved fast hytrin deleviery ordering super active cheapest price generic cialis cheap living in london area how to get tadalis sx on line pharmacy that sells cozaar tadalafil 20mg for sale lexapro prices canada how to use water pills for bloating can you buy furosemide in ireland can i buy differin in canada epivir-hbv from usa is epiduo better than benzaclin buy femara with paypal blueberry 100 sildenafil forum how to get rid of chlamydia without medication buy ciplox australia hard erection pills antabuse supplier in uk aciphex without food drug the online drugstore blopress discount code for endep list of canadian pharmacies online why no generic for premarin benfotiamine dosage too high combivent over night bupropion no prescription needed ed solo sample pack cheap albenza 100 mg safe place order lopid nootropil 800 mg 30 film tablet bactroban ointment dosage rhinocort aqua pregnancy order accutane online pharmacy generic my luvox coupons what is the drug allegra used for buy rogaine 5 pills online buy ambien uk online cost of eurax where to buy prograf online canada meclizine comprare cheap suhagra india drugstore foundation for oily skin yahoo buy finax boots pharmacy duloxetine dosage for neuropathic pain geriforte dosage too high no script protonix mg advair diskus from usa beat way to order minipress ranitidine overnight pharmacy what is the generic name for vytorin baclofen prescription drug will generic strattera available dosage of viagra prednisone 40 mg dosage quanto costa il cialis originale 200 mg viagra dose artane castle shopping centre penneys opening hours cipro xr 1000 bula acivir pills no prescription canada indocin online ordering diamox medication assistance program doxazosin lawsuit settlements diclofenac gel for purchase chloroquine 100mg buy where can i shop using echeck buy augmentin cheap clavulanate generic retin-a 0,025 to buy in england long time side effects cephalexin frumil generic name genuine aldactone 100mg us drugstore discount code what is lotrisone prescribed for cheap himcolin sale uk uk pharmacies online that sell femara zanaflex no prescription 24 service malaria medication side effects doxycycline motilium from uk buying lopid for dogs keftab medication side effects buy cipla finpecia purchase clozaril on line in usa seroflo 10 mg messi stats 2012 can aleve get you high comprar rogaine 2 original use cozaar coupon online purchase silagra online no prescription is generic mentax available in usa brand cialis limited india periactin tablets uk best hoodia diet pills when to start taking clomid spotting top 100 home meds does lexapro have a shelf life cheap alli diet pills aciclovir purchase online lukol for dogs buy synthroid 75 mcg tablet prometrium 200 mg tablet acyclovir 800 mg research grade flovent buy advair diskus online cheap synthroid cost in canada minocin generico online ventolin limited india rosuvastatin phone orders lexapro dose for depression levaquin coupons how to by aristocort online buy zetia hong kong buy cialis super active online no prescription uk buying mestinon from canada no prescription zenegra canadian medications without prescription order cialis from india pacific care pharmacy port vila vanuatu research grade entocort side effects of reglan medication nifedipine 10 mg spc india propranolol price entocort mg buy how to order acai best site get plendil order generic erexor serevent mg tablet price increase torsemide liv next day pilex ordering online pharmacy matrimonio a cipro valido in italia cost of nizagara buy lamisil mg calcium carbonate for sale philippines what is ciplox tz used for nombre generico del lamisil where rumalaya gel safe buy propranolol online where can i buy dostinex online without a prescription buy cheap medrol pills levothyroxine order synthroid buy cheap how to import lozol is quibron-t legal in uk legal buy forzest online canada best price tretinoin 0,025 generic name for kamagra gold nimotop generic 2013 drugs generic danazol uk paypal trazodone tablets online buy septilin australia lopressor medication where to buy imitrex discount coupons how to buy prednisolone in canada fincar mist canada buy cytoxan online with mastercard india viagra generic how to get aspirin drug capoten best price mexican pharmacy no prescription kamagra soft best site get brand viagra fucidin tablets purchase on line what medicine is like abilify aciclovir crema dermica buy lexapro online thru paypals buy actonel new zealand online viagra discrete shipping metronidazole cream uses benadryl 50mg tablets orlistat canada drug store taking clomid without having a period best price levitra uk esomeprazole side effects children get reminyl toronto vasotec online pay paypal spc of rabeprazole sodium for injection best place to buy generic viagra viagra sale from canadian company buying lotensin using paypal order fucidin 120 mg best site to buy keflex atarax daily use reviews search twitter pictures can you buy prednisone in canada best place buy micronase are compeed patches better than zovirax calcium carbonate next day delivery phone in order for acai can bactrim ds get you high how to get speman on line cheap trimox side effects of prednisone withdrawal in dogs testosterone cream side effects heart prilosec otc side effects long term use champix forum sheffield calan overnight grifulvin v drug class toradol buy online ireland difference between tofranil and tofranil pm metformin medication pcos buy allopurinol online at canada pharmacy online shopping sites for medicines viagra super active birth control online mexico how to import emails from outlook 2007 into windows live mail buy viagra super active in ireland chi usa prometrium citalopram 20 mg tablet picture how to take arimidex for gyno acyclovir zovirax no prescription does tenormin cause weight gain can i make mevacor sustiva cheap price cleocin antibiotic uses depakote prices walgreens where to buy nolva el viagra se vende sin receta saroten retard wirkung how to purchase cialis sublingual online puchasing prescrition drugs without a prescition american botanical pharmacy store hours buy abana online cheap buy generic baclofen online cialis prix pharmacie 2011 can i make fucidin ortho tri cyclen generic reviews how to get free samples of nexium aciclovir next day delivery glycomet order online cheap cialis usa bayer levitra preissenkung tofranil australia price keppra shipping overseas doryx coupon 2011 florida alavert order revatio medication by mail bentyl ibs dairy doxyhexal diarrhea walmart pharmacy tulsa peoria midamor drug what is cytotec for miscarriage cefixime indian brands buy cheap lopid para que sirve el medicamento celebrex 100 mg celebrex target pharmacy propecia meclizine price india cytotec buy no prescription 10 pills buy raloxifene overnight valtrex us pharmacy cheapest accutane price ordering actos here in canada order buy crestor online how to take accutane with food efficacy and safety of the weight loss drug rimonabant raspberry ketone slimming tablets generic uk paypal arava generic arimidex india citalopram phone orders viagra for women price in india maxalt dosage forms cheap generic clomid online buy insulan from mexico where can i get myambutol nitroglycerin from peanuts what is amlodipine prescribed for purchase brand levitra lowest price rosuvastatin in the uk prednisona posologia 20 mg warfarin interactions with vitamins legal generic antibiotic drugs without prescription viagra women sexual dysfunction how much is a ventolin inhaler without insurance cheap evista uk buy fml forte hong kong can i buy azithromycin over the counter non prescription amaryl tretinoin 0,025 cost in canada chloramphenicol in italiano herbal viagra in ireland low price speman uk buy dog medicine online buying kamagra online legally suprax order online aldactone for acne in women tamoxifen without insurance what category of drugs does dutasteride belong to does male enhancement drugs work purchase aciclovir in uk generic drug for prilosec bystolic no prescription canada where are brahmin bags made low cost overnight prometrium potassium sparing diuretics lasix suprax sales coumadin toxicity emedicine prescription femara online nolvadex vs novedex xt flagyl 500mg online order nexium not generic buy amitriptyline tablets uk pharmacy tetracycline tablets price purchase robaxin in india acheter clozaril pas cher do i need a prescription for fertomid keppra vs levetiracetam side effects azithromycin price in the philippines clonidine hcl .1 mg tablet generic confido switzerland how long does zithromax take to cure chlamydia aricept for sale philippines casodex reviews voveran sr pas cher diflucan on line in the india cheap propranolol 20mg mobic without prescription medication comprar zyrtec pela internet ceftin in the uk atrovent max dose proventil canada prednisone online no rx allegra online price cialis professional sale canadian 20mg colchicine pill appearance side effects of januvia medication proscar maximum dosage generic avalide walgreens skelaxin costochondritis singulair over counter med risperdal coupons nhs repeat prescriptions online doncaster generic cialis au no prescription generics diclofenac sodium enteric-coated tablets of 75 mg safe to buy generic zovirax from uk allopurinol online usa no prescription reviews on pilex floxin uk boots aygestin from usa propranolol pharmacy what is azithromycin 500mg tablets used for mobic prices at costco how to use premarin can i purchase xbox live points online sertralina y alcohol yahoo buy sinequan patch online meds without prescriptions car insurance groups what is the generic equivalent for nexium dapoxetine generic cheap betnovate n skin cream benefits how to order cymbalta online viagra usage video my canadian tire mastercard arimidex for men dosage altace generic for nizagara pills drugstore buy cordarone online in usa vermox generico online hydrea over the counter sildenafil generico mexico clozaril max dose amoxil usa sale side effects of cipro in dogs synthroid for sale australia order buspar from usa without prescription oregon state football stadium online stromectol india femara bonus pills cipla products range over the counter medicine for lower back pain is differin a prescription drug prednisone 40 mg minocycline coupons cheapest benzaclin where can i get some trental altace lawsuit ciproxin xr 500 mg purchasing grifulvin v online what is the ingredients in alli diet pills syeda generic for yasmin buy cheap diamox using pay pal buy vasotec greece buy micardis in usa non prescription etodolac pharmacy purchase motrin lowest price cytotec available in dubai global canada pharmacy coupon code is celebrex generic available cheap purim no prescription cheap tamoxifen 40 mg acai tablets - triple strength buy mevacor in india online cialis super active tablets price keflex suspension 125mg/5ml keflex tablets uses ordering zoloft on line 4 zithromax pills forzest prescription cialis online sale over the counter keftab cheapest seroquel in the uk bystolic generic reviews how to by arimidex online best place buy moduretic purchase lasix pills order antabuse pills buy ceftin online india no prescription cymbalta dosage depression buy shuddha guggulu online overnight i pill kamagra gold website dramamine ukulele buy advair diskus xr without prescription average cost of revatio what is zyvox indicated for medicine to gain weight the online drugstore norvasc desyrel online pay paypal toradol iv vs im prescription process buy accutane how many mg is over the counter motrin viagra purchase in canada i pill epivir-hbv website disulfiram reaction alcohol fenofibrate drug action purchase atarax cheap nolvadex prices in south africa mirtazapine 45mg tab cleocin gel coupon code buy worldwide clonidine mg safe place to order viagra buy aricept online no prescription us why has indocin been discontinued tretinoin .05 to buy how long do zofran wafers take to work how to use cytotec effectively get viagra plus las vegas kamagra pharmacy prices list azathioprine dose for myasthenia gravis buy buspar tablets order lisinopril medication by mail buy accutane online canada pharmacy tetracycline medicine children can i order cytotec no prescription in the usa get forzest toronto most reliable place to buy amoxil online cialis pastillas prospecto best online pharmacy generic calcium carbonate zentel tablets pregnancy can i buy famvir over the counter irbesartan and alcohol finpecia prices at costco neurontin generic names generic ophthacare safe novartis sales diovan hct can order mentax online can buy baclofen online quinine malaria medicine can i get vpxl bactroban nasal ointment side effects keftab doctors online innopran xl tablets price fast carbozyne deleviery comprare silagra proscar prescription uk can you really buy medication online buy viagra cheap what is another name for atrovent what does erythromycin contain purchasing brafix online uk what is prazosin hcl prescribed for buy mirapex online usa zyprexa online without rx buy soma no prescription overnight pharmacy has best price celadrin how much is nizoral tablets all types celebrex pills prevacid free shipping order cialis by phone what is lopid 600 mg minipress us companies only silagra sale buy viagra online cost of citalopram ginseng in indiana price 30 day free trial cialis who makes generic buspar atacand patent expiry can you treat chlamydia with augmentin buy cialis and viagra what are the side effects of cymbalta medication efectos secundarios del lisinopril 10 mg where to buy cephalexin online canada buy alavert como comprar cytotec en argentina elocon pills online in the mexico nexium medication coupons diovan sales 08 strattera canada sale medical supplies viagra elimite cream sale suhagra brand positioning where saw palmetto india buy thyroxine no prescription buy arava paypal fucidin tablets for sale low price lisinopril uk worldwide pharmacy brand viagra long time side effects danazol avalide 100mg cheep can you buy glyset in ireland zovirax dosage for herpes outbreak generic youth online store buy avodart without a script what is nymphomax for common side effects of aspirin walmart alliston store hours grey round pill abg 100 pravachol order online generic pills for cytoxan zyrtec shopping fastest ginseng uk delivery medrol medication online propecia online no prescription; canada buy entocort greece over the counter drugs similar to aldactone canadian alliance network real estate cool things to buy with paypal prednisone for dogs order super active overnight delivery pill shop cheapest cialis walmart pharmacy prices cymbalta is triamterene available over the counter zenegra online coupon code advair side effects in kids vasotec pharmacy natural antibiotics in food betoptic without script zovirax online today ibuprofen gel for children ditropan over the counter australia where propecia works omnicef max dose how much does bystolic cost non generic mg clonidine pills buying cymbalta from canada cost of biaxin xl buy trental tablets online accutane 40 mg canadian pharmacy medicine cephalexin used buy evista pills in the us does amaryl cause weight gain sildenafil tablets india buy propranolol from mexico online buying fincar for dogs eurax drug oversea best price for real effexor xr 100 mg levlen zenegra sale pharmacy order viagra from no prescription acai mircette reviews birth control online pharmacy geriforte syrup trazodone without a prescription side effects of amoxil in babies what does urispas do how much does metformin cost at cvs liv world dolls buy online generic zyvox green-line-pharmacy over the counter online avapro without roaccutane nhs mircette pill shortage aristocort supplier in uk cheap usa buy zyprexa levitra sale no prescription himalaya gasex proscar tablets women costco pharmacy ginseng price buy singulair without a prescription from canadian pharmacy american alligator facts habitat clomid cheap keppra cost canada aspirin over counter dose orlistat weight loss pills capsules 120mg renova spa jamaica cheapest female cialis to buy hyzaar discounts what does provera do what are the names of some anti anxiety drugs aldactone reviews for acne buy elimite online no prescription us seroxat withdrawal how long what is baclofen generic for accutane interactions other drugs average cost zovirax ointment pharmacy that sells crestor can i get high on doxycycline hyclate methotrexate discounts generic wellbutrin sr for sale on line generic drugs for diovan yagara legal in england kamagra soft chewable tablets buy adalat patch zofran dose for pediatrics kamagra oral jelly for purchase where to buy acai berry singapore can i get addicted to unisom my mycelex-g coupons cheap diabecon uk coversyl side effects in women online pharmacy pain medications birth control pills finax what does amitriptyline 10mg look like compazine for sale what are the uses for bactrim ds what is atorlip-20 made of pet drugs online discount voucher comprar viagra puerto rico viagra costco order valtrex from canada children;s motrin tablets dosage buy paroxetine tablets kroger pharmacy hyde park ohio where to buy calcium carbonate in canada atorlip-20 drug class order combivent on line usa amitriptyline results forum canadian effexor xr tablet lotensin usa what is the generic for valtrex liv 52 india price where do i buy viagra sublingual lynoral perth australia med cab malegra fxt where to buy rogaine 2 drugs online what is calcium carbonate in food combivent pharmacy order ampicillin online price where to buy zetia with amex aciphex medication assistance d4t zerit side effects birth control pills yasmin side effects can you buy bupropion over the counter robaxin reviews back pain buy brand levitra online no prescription united states renagel order in the us metoclopramide bonus pills viagra patent expiry canada broan nutone med cabinets is generic synthroid effective what is promethazine hydrochloride tablets ordering levitra super active plus aktiver can you order sarafem cleocin tablets purchase on line pain meds online no rx viagraa halvalla orlistat over the counter alli side effects of norvasc blood pressure medication where cane i buy alli in canada risperdal medicine used what is the drug lopressor for safe place order voveran purchase strattera in uk where to buy hydrochlorothiazide online overnight buy without cheap clomid can you take voltaren daily nature;s plus acai liquid reviews comprar etodolac original can you buy rocaltrol over the counter in germany trazodone generic release date how to buy entocort in london can you buy compazine over the counter in germany buy generic mobic online cheapest kamagra gold in the uk order plavix lowest price prometrium 200 mg to induce period valtrex by mail order zetia lawsuit settlements prednisolone where can i buy it viramune prescription coupon brahmi purchase in canada no prescription lisinopril mexico no prescription buy lisinopril lowest price order buspar online online pharmacy seroflo pulmicort side effects in adults non prescription medicine for ibs zanaflex canada sale buy vermox 40 does taking mobic make you gain weight skelaxin price very cheap flomax prescription drug fluoxetine $15 printable alli coupon 2011 avamigran information cuvarlix side effects purchasing cabgolin online uk retino-a cream 0,025 for sale philippines ultra low dose aleve effexor without a perscription haldol nombre generico y comercial buy abana without prescription reviews on estrace drugs from canada wiki tretinoin cream usp 0.05 side effects hoodia for purchase cephalexin pharmacy mail order buy fosamax pills maxalt cost comparison is it illegal to order generic ginseng the online drugstore zyban is styplon legal in uk discount canadian pharmacy ceftin what is green tea plus hoodia legal buy leukeran online canada buy genuine voveran sr uk pregnancy post accutane treatment half price ventolin generic rumalaya forte safe fincar 10 mg cost bupropion cost with insurance is generic terramycin available in usa danazol drug schedule no rx tinidazole online tadapox weight gain casodex discount cheapest place to buy hydrochlorothiazide cialis professional sale pill lotensin rx what does zenegra ovulation after provera period pictures of claritin pills health canada alli medrol dose pack dosage children starlix generic name buy pills online no prescription canada zocor blood pressure medicine kamagra online uk next day delivery discount nizagara of canada zyvox canada online pharmacy valacyclovir generic name prednisone 20 mg tablet image quiero comprar paroxetine tretinoin 0,05 prices cvs methotrexate tablets for purchase diclofenac plos medicine do i need a prescription for revatio discount canadian pharmacy requip aaron levitra wiki alli diet medication reviews novartis cafergot tablets tesco slimming aid tablets review purchase nizoral in india celebrex reviews arthritis gonorrhea treatment renagel drugs for sale where to buy albuterol med cab omnicef mentat ds syrup daily use reviews can you buy motilium over counter in the uk buy cheap synthroid online cheap prinivil buy online rosuvastatin online meds olmesartan medoxomil wiki prograf to buy in australia what does mevacor look like desi tashan madhubala 8th march 2013 side effects of glycomet speman cheap diltiazem medication asthma inhalers for children speman woldwide shipping how to use saw palmetto berry anafranil capsules cost of alesse without insurance buy viagra uk no prescription xenical orlistat 120mg atrovent without insurance buy cardizem greece cheapest paroxetine drugs paxil discount coumadin list of pain pills from strongest to weakest cialis mail order is purinethol a prescription drug where to get alli pills buy allium globemaster bulbs aleve where can i buy it how much is flagyl without insurance why is zofran so expensive online pharmacy customer care support services side effects of levaquin 250 mg buying voveran in manchester claritin online forum tadalafil citrate 120 mg viagra what is the pill mobic used for safe place order flagyl er finasteride generico colombia drinking alcohol while zithromax zyvox sales 2010 infringing calan direct pharmacy viagra vs birth control pills order erection packs 10 prescription non persciption methotrexate anti estrogen pills for men kamagra oral jelly canada yasmin reviews weight loss side effects of diflucan in men wellbutrin pills atarax 25mg for dogs ou acheter recharge mobicarte lithium side effects thyroid purchase crestor 10mg online ceftin alcohol side effects oxytrol uses medication south florida alligator parks justin bieber we heart it aciclovir on line in the mexico where to buy augmentin online canada purchase crestor 10 mg rosuvastatin can you prescription buy aceon online low price ayurslim uk brand levitra no prescription needed ciplox cost in canada cipro xr 500mg tablet aciclovir over the counter australia norvasc price walmart cymbalta commercial music nizoral shop net buy diltiazem from canada where can i purchase dipyridamole order amoxil 500mg trileptal not generic motilium online ordering how to take zyrtec liquid gels periostat user reviews non prescription valtrex indocin generic cost what is vantin drugs reviews on prevacid 24 hour to buy arava doxycycline dosage for lyme disease in dogs accutane dosage by weight chart motrin 1000 suppliers of detrol in us diflucan online australia discount nootropil now co uk buy water pills weight loss western drug vermox achat de viagra au luxembourg cod free overnight pharmacy lasix prices for drugs at cvs how often can i take cialis 10mg can you buy viagra jelly what is colospa drugs my nitrofurantoin coupons bupropion 100 mg viagra professional prix en pharmacie en france nicorette inhaler over the counter canada what is the generic for allegra d low price benfotiamine uk evecare tablets side effects natural viagra whole foods all types bactroban pills buy actos in uk are there reputable online pharmacies generic wellbutrin sr dosage flonase spray for post nasal drip acheter viagra soft pas cher vigra tablet use buy crestor 5 to buy flonase nasal spray pharmacy headache medicine topamax ampicillin sulbactam oral india use minocin coupon online better than forzest