Genel Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, belediyenin kurulusunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. - Bu Kanun belediyeleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Belediye : Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını,

c) Belde : Belediyesi bulunan yerleşim yerini,

d) Mahalle : Belediye sinirlari içerisinde yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan insanların yasadığı idarî birimi,

İfade eder.

IKINCI BÖLÜM

Belediyenin Kurulusu ve Sınırları

Kuruluş

MADDE 4. - Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.

İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakin olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.

Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için, meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının  5.000 ve üzerinde olması gerekir.

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallîn en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir.

Islem dosyasi valinin görüsüyle birlikte Içisleri Bakanligina gönderilir. Danistayin görüsü alinarak müsterek kararname ile o yerde belediye kurulur.

Yeni iskân nedeniyle olusturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerlesim yerinde, Içisleri Bakanliginin önerisi üzerine müsterek kararnameyle belediye kurulabilir.

 

Sinirlarin tespiti

MADDE 5. - Yeni kurulan bir belediyenin sinirlari, kurulusu izleyen alti ay içinde asagidaki sekilde tespit edilir:

a) Eskiden beri beldeye ait sayilan tarla, bag, bahçe, çayir, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, palamutluk, fundalik gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye siniri içine alinir.

b) Belediye sinirlarini dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastir. Bunun mümkün olmamasi durumunda, sinir düz olarak çizilir ve isaretlerle belirtilir.

c) Belediyenin sinirlari içinde kalan ve eskiden beri komsu belde veya köy halki tarafindan yararlanilan yayla, çayir, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma haklari devam eder. Bu haklar için sinir kâgidina serh konulur.

d) Çizilen sinirlarin geçtigi yerlerin bilinen adlari sinir kâgidina yazilir. Ayrica yetkili fen elemani tarafindan düzenlenen kroki sinir tespit tutanagina eklenir.

Sinirlarin kesinlesmesi

MADDE 6. - Belediye sinirlari, belediye meclisinin karari ve kaymakamin görüsü üzerine valinin onayi ile kesinlesir.

Kesinlesen sinirlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir tutanakla belirlenir. Kesinlesen sinir kararlari ile dayanagi olan belgelerin birer örnegi; belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir.

Kesinlesen sinirlar zorunlu nedenler olmadikça bes yil süre ile degistirilemez.

Sinir uyusmazliklarinin çözümü

MADDE 7. - Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasinda sinir uyusmazligi çikmasi halinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamin görüsleri otuz gün süre verilerek istenir. Vali, bu görüsleri degerlendirerek sinir uyusmazligini karara baglar. Büyüksehir belediyesi sinirlari içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sinir degisikliklerinde büyüksehir belediye meclisinin de görüsü alinir. 

Il ve ilçe sinirlarinin degistirilmesini gerektirecek sinir uyusmazliklarinda 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayili Il Idaresi Kanunu hükümleri uygulanir.

Birlesme ve katilmalar

MADDE 8. - Bir belde veya köyün veya bunlarin bazi kisimlarinin meskûn sahasinin, komsu bir beldenin meskûn sahasi ile birlesmesi halinde, iltihak olunacak belde sakinlerinin oylarina basvurulmaksizin, katilmak isteyen köy veya belde veya  bunlarin kisimlarinda yapilan oy verme sonucuna ait evrak, valilikçe iltihak olunacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakin gelisinden itibaren otuz gün içerisinde istek hakkindaki kararini verir. Belediye meclisinin kabulüyle katilim gerçeklesir. Katilma talebinin belediye meclisi tarafindan reddi durumunda, kararin tebliginden itibaren onbes gün içinde istek sahiplerinin itirazi üzerine, valinin görüsüyle birlikte dosya, Içisleri Bakanligi tarafindan görüsü alinmak üzere Danistaya gönderilir. Danistayin görüsü üzerine 4 üncü maddedeki usule göre islem tamamlanir.

Belde, köy veya bunlarin bazi kisimlarinin meskûn sahalari arasinda 5.000 metre ve altinda mesafe bulunmasi, birlesmis sayilmalarina yeterlidir.

Bir beldenin bazi kisimlarinin komsu bir beldeye katilmasinda, belde nüfusunun 5.000'den asagi düsmemesi sarttir.

Bu madde uyarinca gerçeklesen katilmalarda, iltihak olunan belde ile bazi kisimlari veya tümü iltihak olan köy veya belde arasinda; tasinir ve tasinmaz mal, hak, alacak ve borçlarin devri ve paylasimi, aralarinda düzenlenecek protokolle belirlenir.

Birlesme ve katilma islemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre islem yapilir.

Mahalle ve yönetimi

MADDE 9. - Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafindan yönetilir.

Belediye sinirlari içinde mahalle kurulmasi, kaldirilmasi, birlestirilmesi, bölünmesi, adlariyla sinirlarinin tespiti ve degistirilmesi, belediye meclisinin karari ve kaymakamin görüsü üzerine valinin onayi ile olur.

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katilimiyla ortak ihtiyaçlari belirlemek, mahallenin yasam kalitesini gelistirmek, belediye ve diger kamu kurum ve kuruluslariyla iliskilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüs bildirmek, diger kurumlarla is birligi yapmak ve kanunlarla verilen diger görevleri yapmakla yükümlüdür.

Belediye, mahallenin ve muhtarligin ihtiyaçlarinin karsilanmasi ve sorunlarinin çözümü için bütçe imkanlari ölçüsünde gerekli yardim ve destegi saglar; kararlarinda mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarina uygun biçimde yürütülmesini saglamaya çalisir.

 

Belde adinin degistirilmesi

MADDE 10 . - Bir beldenin adi, belediye meclisi üye tam sayisinin en az dörtte üç çogunlugunun karari ve valinin görüsü üzerine Içisleri Bakanliginin onayi ile degistirilir. Bu karar Resmî Gazetede yayimlanir.

Tüzel kisiligin sona erdirilmesi

MADDE 11. - Belediye siniri veya meskûn sahasi, bagli oldugu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sinirina, 5.000 metreden daha yakin duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kisiligi; genel imar düzeni veya temel alt yapi hizmetlerinin gerekli kilmasi durumunda, Danistayin görüsü alinarak, Içisleri Bakanliginin teklifi üzerine müsterek kararname ile kaldirilarak bu belediyeye katilir. Tüzel kisiligi kaldirilan belediyenin mahalleleri, katildiklari belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kisiligi kaldirilan belediye ile köylerin tasinir ve tasinmaz mal, hak, alacak ve borçlari katildiklari belediyeye intikal eder.

Nüfusu 2.000'in altina düsen belediyeler, Danistayin görüsü alinarak, Içisleri Bakanliginin önerisi üzerine müsterek kararname ile köye dönüstürülür. Tüzel kisiligi kaldirilan belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafindan yapilir. Bu belediyenin tasinir ve tasinmaz mallari ile hak, alacak ve borçlari ilgili köy tüzel kisiligine intikal eder. Intikal eden borçlarin karsilanamayan kisimlari il özel idaresi tarafindan üstlenilir ve vali tarafindan Iller Bankasina bildirilir. Iller Bankasi bu miktari, takip eden ayin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplaminin belediyelere ayrilan kismindan keserek ilgili il özel idaresi hesabina aktarir.

Kararlarinin uygulanmasi ve nüfus tespiti

MADDE 12 . - 4 üncü, 6 nci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen kararlar kesinlesme tarihini takip eden yilin ocak ayinin birinci gününden itibaren yürürlüge girer. 4 üncü maddeye göre belediye kurulan yerlerde 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayili Mahallî Idareler ile Mahalle Muhtarliklari ve Ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkinda Kanunun   29 uncu maddesine göre seçim yapilir.

8 inci maddede geçen birlesme ve katilmalara, 9 uncu maddede geçen mahalle kaldirilmasina, 11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel kisiliginin kaldirilmasina veya bir beldenin köye dönüstürülmesine dair kararlar ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanir ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarina göre yapilir.

Yerlesim yerlerinin bu Kanunda öngörülen nüfuslari Devlet Istatistik Enstitüsü Baskanliginca tespit edilir.

Hemsehri hukuku

MADDE 13. - Herkes ikamet ettigi beldenin hemsehrisidir. Hemsehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katilma, belediye faaliyetleri hakkinda bilgilenme ve belediye idaresinin yardimlarindan yararlanma haklari vardir. Yardimlarin insan onurunu zedelemeyecek kosullarda sunulmasi zorunludur.

Belediye, hemsehriler arasinda sosyal ve kültürel iliskilerin gelistirilmesi ve kültürel degerlerin korunmasi konusunda gerekli çalismalari yapar. Bu çalismalarda, üniversitelerin, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin, sendikalarin, sivil toplum kuruluslari ve uzman kisilerin katilimini saglayacak önlemler alinir.

Belediye sinirlari içinde oturan, bulunan veya ilisigi olan her sahis, belediyenin, kanunlara dayanan kararlarina, emirlerine ve duyurularina uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katki ve katilma paylarini ödemekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluklari

Belediyenin görev ve sorumluluklari

MADDE 14. - Belediye, mahallî müsterek nitelikte olmak sartiyla;

a) Imar, su ve kanalizasyon, ulasim gibi kentsel alt yapi; cografî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sagligi, temizlik ve kati atik; zabita, itfaiye, acil yardim, kurtarma ve ambulans; sehir içi trafik; defin ve mezarliklar; agaçlandirma, park ve yesil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanitim, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardim, evlendirme, meslek ve beceri kazandirma; ekonomi ve ticaretin gelistirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptirir. Büyüksehir belediyeleri ile nüfusu 50 000'i geçen belediyeler, kadinlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi egitim kurumlari açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarinin insaati ile bakim ve onarimini yapabilir veya yaptirabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarini karsilayabilir; saglikla ilgili her türlü tesisi açabilir ve isletebilir; kültür ve tabiat varliklari ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakimindan önem tasiyan mekânlarin ve islevlerinin korunmasini saglayabilir, bu amaçla bakim ve onarimini yapabilir, korunmasi mümkün olmayanlari aslina uygun olarak yeniden insa edebilir.

Belediye, kanunlarla baska bir kamu kurum ve kurulusuna verilmeyen mahallî müsterek nitelikteki diger görev ve hizmetleri de yapar veya yaptirir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sirasi, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediligi dikkate alinarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaslara en yakin yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yasli, düskün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alani, belediye sinirlarini kapsar.

Belediye meclisinin karari ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayili Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanligina ve organize sanayi bölgelerine taninan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsami disindadir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazlari

MADDE 15. - Belediyenin yetkileri ve imtiyazlari sunlardir:

a) Belde sakinlerinin mahallî müsterek nitelikteki ihtiyaçlarini karsilamak amaciyla her türlü faaliyet ve girisimde bulunmak.

b) Kanunlarin belediyeye verdigi yetki çerçevesinde yönetmelik çikarmak, emir vermek, belediye yasaklari koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalari vermek.

c) Gerçek ve tüzel kisilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsati vermek.

d) Özel kanunlari geregince belediyeye ait vergi, resim, harç, katki ve katilma paylarinin tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç disindaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken dogalgaz, su, atik su ve hizmet karsiligi alacaklarin tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptirmak.

e) Müktesep haklar sakli kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu saglamak; atik su ve yagmur suyunun uzaklastirilmasini saglamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, isletmek ve islettirmek; kaynak sularini isletmek veya islettirmek.

f) Toplu tasima yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulasim araçlari, tünel, rayli sistem dâhil her türlü toplu tasima sistemlerini kurmak, kurdurmak, isletmek ve islettirmek.

g) Kati atiklarin toplanmasi, tasinmasi, ayristirilmasi, geri kazanimi, ortadan kaldirilmasi ve depolanmasi ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptirmak.

h) Mahallî müsterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amaciyla, belediye sinirlari ve mücavir alanlar içerisinde tasinmaz mallari almak, kamulastirmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sinirli aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bagis kabul etmek.

j) Toptanci ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alani, yat limani ve mezbaha kurmak, kurdurmak, isletmek, islettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kisilerce açilmasina izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar disinda kalan ve miktari yirmibesmilyar Türk Lirasina kadar olan dava konusu uyusmazliklarin, anlasmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri sihhî müesseseler ile umuma açik istirahat ve eglence yerlerini ruhsatlandirmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin gelistirilmesi ve kayit altina alinmasi amaciyla izinsiz satis yapan seyyar saticilari faaliyetten men etmek, izinsiz satis yapan seyyar saticilarin faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasi ödenmeyerek iki gün içinde geri alinmayan gida maddelerini gida bankalarina, cezasi ödenmeyerek otuz gün içinde geri alinmayan gida disi mallari yoksullara vermek.

n) Reklam panolari ve tanitici tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Hafriyat topragi ve moloz döküm alanlarini; sivilastirilmis petrol gazi (LPG) depolama sahalarini; insaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlari ve satis yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tasimalarda çevre kirliligi olusmamasi için gereken tedbirleri almak.

(l) bendinde belirtilen gayri sihhî müesseselerden birinci sinif olanlarin ruhsatlandirilmasi ve denetlenmesi, büyüksehir ve il merkez belediyeleri disindaki yerlerde il özel idaresi tarafindan yapilir.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danistayin görüsü ve Içisleri Bakanliginin karariyla süresi kirkdokuz yili geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu tasima hizmetlerini imtiyaz veya tekel olusturmayacak sekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilecegi gibi toplu tasima hatlarini kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satin alma yoluyla yerine getirebilir.

Il sinirlari içinde büyüksehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sinirlari içinde il belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, meclis karariyla; turizm, saglik, sanayi ve ticaret yatirimlarinin ve egitim kurumlarinin su, termal su, kanalizasyon, dogalgaz, yol ve aydinlatma gibi alt yapi çalismalarini faiz almaksizin on yila kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptirabilir, bunun karsiliginda yapilan tesislere ortak olabilir; saglik, egitim, sosyal hizmet ve turizmi gelistirecek projelere Içisleri Bakanliginin onayi ile ücretsiz veya düsük bir bedelle amaci disinda kullanilmamak kaydiyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüs ve düsüncelerini tespit etmek amaciyla kamuoyu yoklamasi ve arastirmasi yapabilir.

Belediye mallarina karsi suç isleyenler Devlet malina karsi suç islemis sayilir.

Belediyenin proje karsiligi borçlanma yoluyla elde ettigi gelirleri, sartli bagislar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanilan mallari ile belediye tarafindan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye taninan muafiyetler

MADDE 16. - Belediyenin kamu hizmetine ayrilan veya kamunun yararlanmasina açik, gelir getirmeyen tasinmaz mallari ile bunlarin insa ve kullanimlari her türlü vergi, resim, harç, katilma ve katki paylarindan muaftir.

 IKINCI KISIM

Belediyenin Organlari

BIRINCI BÖLÜM

Belediye Meclisi

Belediye meclisi

MADDE 17 . - Belediye meclisi, belediyenin karar organidir ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmis üyelerden olusur.

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18. - Belediye meclisinin görev ve yetkileri sunlardir:

a) Stratejik plân ile yatirim ve çalisma programlarini, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüsmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabi kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapilan birimler ile fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasinda aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarini görüsmek ve onaylamak, büyüksehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânini kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Tasinmaz mal alimina, satimina, takasina, tahsisine, tahsis seklinin degistirilmesine veya tahsisli bir tasinmazin kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamasi halinde tahsisin kaldirilmasina; üç yildan fazla kiralanmasina ve süresi yirmibes yili geçmemek kaydiyla bunlar üzerinde sinirli aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katilma payi konusu yapilmayan ve ilgililerin istegine bagli hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Sartli bagislari kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar disinda kalan ve miktari besmilyardan yirmibesmilyar Türk Lirasina kadar, dava konusu olan belediye alacaklarinin anlasma ile tasfiyesine karar vermek.

i) Bütçe içi isletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortakliklar kurulmasina veya bu ortakliklardan ayrilmaya, sermaye artisina ve gayrimenkul yatirim ortakligi kurulmasina karar vermek.

j) Belediye adina imtiyaz verilmesine ve belediye yatirimlarinin yap-islet veya yap-islet-devret modeli ile yapilmasina; belediyeye ait sirket, isletme ve istiraklerin özellestirilmesine karar vermek.

k) Meclis baskanlik divanini ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlari üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bagli kuruluslarinin kadrolarinin ihdas, iptal ve degistirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafindan çikarilacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmasi, kaldirilmasi, birlestirilmesi, adlariyla sinirlarinin tespiti ve degistirilmesine karar vermek; beldeyi tanitici amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diger mahallî idarelerle birlik kurulmasina, kurulmus birliklere katilmaya veya ayrilmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve Içisleri Bakanliginin izniyle yurt disindaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karsilikli isbirligi yapilmasina; kardes kent iliskileri kurulmasina; ekonomik ve sosyal iliskileri gelistirmek amaciyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçeklestirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptirma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemsehrilik payesi ve berati vermek.

s) Belediye baskaniyla encümen arasindaki anlasmazliklari karara baglamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) Imar plânlarina uygun sekilde hazirlanmis belediye imar programlarini görüserek kabul etmek.

Baskanlik divani

MADDE 19. - Belediye meclisi, seçim sonuçlarinin ilânini takip eden besinci gün belediye baskaninin baskanliginda kendiliginden toplanir. Meclis bu toplantida, üyeleri arasindan, gizli oyla meclis birinci ve ikinci baskan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yil için görev yapmak üzere seçer. Ilk iki yildan sonra seçilecek baskanlik divani yapilacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.

Baskanlik divani seçimi üç gün içinde tamamlanir.

Meclise belediye baskani, katilamamasi durumunda meclis birinci baskan vekili, onun da katilamamasi durumunda ikinci baskan vekili baskanlik eder. Ancak yillik faaliyet raporunun görüsüldügü meclis toplantisi meclis baskan vekilinin baskanliginda yapilir.

Baskanlik divaninda bosalma olmasi durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

Meclis baskani, meclis çalismalarinda düzeni saglamakla yükümlüdür.

Meclisin çalismalarina ve katilima iliskin esas ve usuller Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Meclis toplantisi

MADDE 20. - Belediye meclisi, kendisi tarafindan belirlenecek bir aylik tatil hariç her ayin ilk haftasi, meclis tarafindan önceden belirlenen günde, mutat toplanti yerinde toplanir. Ekim ayi toplantisi dönem basi toplantisidir.

Bütçe görüsmesine rastlayan toplanti süresi en çok yirmi gün, diger toplantilarin süresi en çok bes gündür.

Mutat toplanti yeri disinda toplanilmasinin zorunlu oldugu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydiyla meclis baskaninin belediye sinirlari içerisinde belirledigi yerde toplanti yapilir. Ayrica, toplantinin yeri ve zamani mutat usullerle belde halkina duyurulur.

Meclis toplantilari açiktir. Meclis baskaninin veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantiya katilanlarin salt çogunluguyla kapali oturum yapilmasina karar verilebilir.

Meclis görüsmeleri görevlilerce tutanaga geçirilir, baskan ve kâtip üyeler tarafindan imzalanir. Toplantilar, meclisin karariyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.

Gündem

MADDE 21. - Gündem, belediye baskani tarafindan belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Ayrica çesitli yöntemlerle halka duyurulur.

Meclis üyeleri de belediyeye ait islerle ilgili konularin gündeme alinmasini önerebilir. Öneri, toplantiya katilanlarin salt çogunluguyla kabul edildigi takdirde gündeme alinir.

Toplanti ve karar yeter sayisi

MADDE 22 . - Belediye meclisi, üye tam sayisinin salt çogunluguyla toplanir ve katilanlarin salt çogunluguyla karar verir. Ancak, karar yeter sayisi, üye tam sayisinin dörtte birinden az olamaz. Oylamada esitlik çikmasi durumunda meclis baskaninin bulundugu taraf çogunluk sayilir. Gizli oylamalarda esitlik çikmasi durumunda oylama tekrarlanir, esitligin bozulmamasi durumunda meclis baskani tarafindan kur'a çekilir.

Meclisin toplanmasinda, üye tam sayisinin salt çogunlugu saglanamadigi takdirde baskan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplanti, üye tam sayisinin dörtte birinden az olmayan üye sayisi ile yapilir.

Görüsmeler sirasinda baskan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapilacak yoklamada karar yeter sayisinin bulunmadigi anlasilirsa, ikinci fikradaki hükümler uygulanir.

Üyeler oylarini bizzat kullanir. Gizli oy kullanmaya fizikî bakimdan engelli üyeler, tayin edecekleri kisi eliyle oy kullanabilirler.

Oylama gizli, isaretle veya ad okunarak yapilir. Oy verme kabul, ret veya çekimser seklinde olur.

Kararlar, meclis baskani ve kâtip üyeler tarafindan imzalanir ve bir sonraki toplantida üyelere dagitilir.

Meclis kararlarinin kesinlesmesi

MADDE 23. - Belediye baskani, hukuka aykiri gördügü meclis kararlarini, gerekçesini de belirterek yeniden görüsülmek üzere bes gün içinde  meclise iade edebilir.

Yeniden görüsülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüsülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayisinin salt çogunluguyla israr edilen kararlar kesinlesir.

Belediye baskani, meclisin israri ile kesinlesen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargiya basvurabilir.

Kararlar kesinlestigi tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüge girmez.

Mülkî idare amiri hukuka aykiri gördügü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargiya basvurabilir.

Kesinlesen meclis kararlarinin özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.

Ihtisas komisyonlari

MADDE 24. - Belediye meclisi, her dönem basi toplantisinda, üyeleri arasindan seçilecek en az üç en fazla bes kisiden olusan ihtisas komisyonlari kurabilir.

Ihtisas komisyonlari, her siyasî parti grubunun ve bagimsiz üyelerin meclisteki üye sayisinin meclis üye tam sayisina oranlanmasi suretiyle olusturulur. Il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarinin kurulmasi zorunludur.

Meclis toplantisini müteakip imar komisyonu en fazla on is günü, diger komisyonlar ise bes is günü içinde kendilerine havale edilen isleri sonuçlandirir. Komisyonlar kendilerine havale edilen islerle ilgili raporlarini bu sürenin sonunda meclise sunmadiklari takdirde, konu meclis baskani tarafindan dogrudan gündeme alinir.

Ihtisas komisyonlarinin görev alanina giren isler bu komisyonlarda görüsüldükten sonra belediye meclisinde karara baglanir.

Mahalle muhtarlari ve ildeki kamu kuruluslarinin amirleri ile ildeki kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakki olmaksizin kendi görev ve faaliyet alanlarina giren konularin görüsüldügü ihtisas komisyonu toplantilarina katilabilir ve görüs bildirebilir.

Komisyon çalismalarinda uzman kisilerden yararlanilabilir.

Komisyon raporlari alenîdir, çesitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafindan maliyetlerini asmamak üzere belirlenecek bedel karsiliginda verilir.

Denetim komisyonu

MADDE 25. - Il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayi toplantisinda belediyenin bir önceki yil gelir ve giderleri ile hesap ve islemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasindan gizli oyla ve üye sayisi üçten az besten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu olusturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bagimsiz üyelerin meclisteki üye sayisinin meclis üye tam sayisina oranlanmasi suretiyle olusur.

Komisyon, belediye baskani tarafindan belediye binasi içinde belirlenen yerde çalisir ve çalismalarinda kamu kuruluslari personelinden, gerektiginde uzman kisi ve kuruluslardan yararlanabilir. Bu kisi veya kuruluslara ödenecek ücret, meclis tarafindan kararlastirilir.

Komisyon belediye birimleri ve bagli kuruluslarindan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.

Komisyon, çalismasini subat ayi sonuna kadar tamamlar ve buna iliskin raporunu izleyen ayin onbesine kadar meclis baskanligina sunar.

Konusu suç teskil eden hususlarla ilgili olarak meclis baskanligi tarafindan yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Meclisin bilgi edinme ve denetim yollari

MADDE 26. - Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu degerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüsme ve gensoru yoluyla kullanir.

Meclis üyeleri, meclis baskanligina önerge vererek belediye isleriyle ilgili konularda sözlü veya yazili soru sorabilir. Soru, belediye baskani veya görevlendirecegi kisi tarafindan sözlü veya yazili olarak cevaplandirilir.

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis baskanligina istekte bulunarak, belediyenin isleriyle ilgili bir konuda genel görüsme açilmasini isteyebilir. Bu istek meclis tarafindan kabul edildigi takdirde gündeme alinir.

Belediye baskaninca meclise sunulan bir önceki yila ait faaliyet raporundaki açiklamalar, meclis üye tam sayisinin dörtte üç çogunluguyla yeterli görülmezse yetersizlik karariyla görüsmeleri kapsayan tutanak, meclis baskan vekili tarafindan mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

Vali, dosyayi gerekçeli görüsüyle birlikte Danistaya gönderir.

Yetersizlik karari, Danistayca uygun görüldügü takdirde belediye baskani, baskanliktan düser.

Meclis üye tam sayisinin en az üçte biri oranindaki üyenin imzasiyla belediye baskani hakkinda gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayisinin salt çogunlugunun oyu ile gündeme alinir ve üç tam gün geçmedikçe görüsülemez.

Gensoru önergesinin karara baglanmasinda dördüncü fikraya göre islem yapilir.

Baskan ve meclis üyelerinin görüsmelere katilamayacagi durumlar

MADDE 27. - Belediye baskani ve meclis üyeleri, münhasiran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayin hisimlari ve evlatliklari ile ilgili islerin görüsüldügü meclis toplantilarina katilamazlar.

Baskan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri

MADDE 28. - Belediye baskani görevi süresince veya görevinin sona ermesinden itibaren üç yil süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yil süreyle, belediye ve bagli kuruluslarina karsi dogrudan dogruya veya dolayli olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz. 

Meclis üyeliginin sona ermesi

MADDE 29. - Meclis üyeligi, ölüm ve istifa durumunda kendiliginden sona erer. Meclis üyeliginden istifa dilekçesi belediye baskanligina verilir ve baskan tarafindan meclisin bilgisine sunulur.

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birlesim günü veya bir yil içinde yapilan toplantilarin yarisina katilmayan üyenin üyeliginin düsmesine, savunmasi alindiktan sonra üye tam sayisinin salt çogunluguyla karar verilir.

Belediye meclisi üyeligine seçilme yeterliginin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danistay tarafindan üyeligin düsmesine karar verilir.

Meclisin feshi

MADDE 30. - Belediye meclisi;

a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayi ihmal eder ve bu durum belediyeye ait isleri sekteye veya gecikmeye ugratirsa,

b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alirsa,

Içisleri Bakanliginin bildirisi üzerine Danistayin karari ile feshedilir.

Içisleri Bakanligi gerekli gördügü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantilarinin ertelenmesini de ister. Danistay, bu hususu en geç bir ay içinde karara baglar.

Bu sekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.

Bosalan meclisin görevinin yerine getirilmesi

MADDE 31. - Belediye meclisinin;

a) Danistay tarafindan feshi veya meclis toplantilarinin ertelenmesi,

b) Meclis üye tam sayisinin yaridan fazlasinin tutuklanmasi,

c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayisinin yarisindan asagi düsmesi,

d) Geçici olarak görevden uzaklastirilmasi,

Hallerinde, meclis çalisabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapilincaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafindan yürütülür.

Huzur ve izin hakki

MADDE 32. - Meclis baskan ve üyelerine, meclis toplantilarina ve ihtisas komisyonlari toplantilarina katildiklari her gün için, 39 uncu madde uyarinca belediye baskanina ödenmekte olan aylik brüt ödenegin günlük tutarinin üçte birini geçmemek üzere meclis tarafindan belirlenecek miktarda huzur hakki ödenir. Huzur hakki ödenecek gün sayisi, 20 nci maddenin ikinci fikrasinda ve 24 üncü maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen toplanti günü sayisindan fazla olamaz.

Meclis üyeleri hastaliklari süresince izinli sayilir. Ayrica mazeretleri durumunda, bir yil içindeki toplanti süresinin yarisini asmamak sartiyla istekleri üzerine meclis tarafindan izin verilebilir.

IKINCI BÖLÜM

Belediye Encümeni

Belediye encümeni

MADDE 33. - Belediye encümeni, belediye baskaninin baskanliginda;

a) Il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yil kendi üyeleri arasindan bir yil için, gizli oyla seçecegi dört üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baskaninin her yil birim amirleri arasindan seçecegi dört üyeden,

b) Diger belediyelerde, belediye meclisinin her yil kendi üyeleri arasindan bir yil için gizli oyla seçecegi üç üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baskaninin her yil birim amirleri arasindan seçecegi üç üyeden,

Olusur.

Belediye baskaninin katilamadigi toplantilarda, belediye baskaninin görevlendirecegi baskan yardimcisi veya encümen üyesi, encümene baskanlik eder.

Encümen toplantilarina gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye baskani tarafindan oy hakki olmaksizin görüsleri alinmak üzere çagrilabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 34. - Belediye encümeninin görev ve yetkileri sunlardir:

a) Stratejik plân ve yillik çalisma programi ile bütçe ve kesin hesabi inceleyip belediye meclisine görüs bildirmek.

b) Yillik çalisma programina alinan islerle ilgili kamulastirma kararlarini almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneginin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel siniflandirmanin ikinci düzeyleri arasinda aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezalari vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar disinda kalan ve miktari besmilyar Türk Lirasina kadar, dava konusu olan belediye alacaklarinin anlasma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Tasinmaz mal satimina, trampasina ve tahsisine iliskin meclis kararlarini uygulamak; süresi üç yili geçmemek üzere kiralanmasina karar vermek.

h) Umuma açik yerlerin açilis ve kapanis saatlerini belirlemek.

i) Diger kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Encümen toplantisi

MADDE 35 . - Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanir. Belediye baskani acil durumlarda encümeni toplantiya çagirabilir.

Encümen üye tam sayisinin salt çogunluguyla toplanir ve katilanlarin salt çogunluguyla karar verir. Oylarin esitligi durumunda baskanin bulundugu taraf çogunluk sayilir. Çekimser oy kullanilamaz.

Encümen gündemi belediye baskani tarafindan hazirlanir. Encümen üyeleri baskaninin uygun görüsü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye baskani tarafindan havale edilmeyen konular encümende görüsülemez.

Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüsülerek karara baglanir.

Alinan kararlar baskan ve toplantiya katilan üyeler tarafindan imzalanir. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açiklar.

Encümen baskan ve üyeleri, münhasiran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayin hisimlari ve evlatliklari ile ilgili islerin görüsüldügü encümen toplantilarina katilamazlar.

Encümen üyelerine verilecek ödenek

MADDE 36. - Belediye encümeni baskan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde 3.500, nüfusu 10.001-50.000'e kadar olan belediyelerde 4.500, 50.001-200.000'e kadar olan belediyelerde 6.000 ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500  gösterge rakaminin Devlet memurlari için belirlenen aylik katsayi ile çarpimi sonucu bulunacak tutarda aylik brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarin yarisi ödenir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediye Baskani

Belediye baskani

MADDE 37. - Belediye baskani, belediye idaresinin basi ve belediye tüzel kisiliginin temsilcisidir. Belediye baskani, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye baskani, görevinin devami süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarinda görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baskanligini yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye baskaninin görev ve yetkileri

MADDE 38. - Belediye baskaninin görev ve yetkileri sunlardir:

a) Belediye teskilâtinin en üst amiri olarak belediye teskilâtini sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini olusturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazirlamak ve uygulamak, izlemek ve degerlendirmek, bunlarla ilgili raporlari meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davaci veya davali olarak da yargi yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene baskanlik etmek.

e) Belediyenin tasinir ve tasinmaz mallarini idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarini takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organlarin kararini almak sartiyla sözlesme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarini uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi disindaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bagli kuruluslari ile isletmelerini denetlemek.

l) Sartsiz bagislari kabul etmek.

m) Belde halkinin huzur, esenlik, saglik ve mutlulugu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrilan ödenegi kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini olusturmak.

o) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararini gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye baskaninin özlük haklari

MADDE 39. - Belediye baskanina nüfusu;

a) 10.000'e kadar olan beldelerde 60.000,

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 90.000,

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 110.000,

e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 130.000,

f) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 150.000,

g) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

Gösterge rakaminin Devlet memurlari için belirlenen aylik katsayi ile çarpimi sonucu bulunacak tutarda aylik brüt ödenek ödenir.

Belediye baskaninin görevli, izinli ve hasta bulundugu sürelerde ödenegi kesilmez.

Belediye baskanligi yapmis olanlarin, personel kanunlarina tabi bir kadroya atanmalari halinde belediye baskanliginda geçen süreleri memuriyette geçmis sayilir.

657 sayili Devlet Memurlari Kanunu uyarinca Devlet memurlari ile bakmakla yükümlü bulunduklari için uygulanan sosyal hak ve yardimlar, ayni esas ve usullere göre belediye baskanlari ile bakmakla yükümlü bulunduklari için de uygulanir.

Baskan vekili

MADDE 40. - Belediye baskani, izin ve hastalik nedeniyle veya görevli olarak görevden ayrilmasi hallerinde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere belediye meclisi üyeleri arasindan birini baskan vekili olarak görevlendirir.

Baskan vekili, baskanin yetkilerine sahiptir.

Baskan vekiline, görev süresince baskana ödenen aylik net ödenegin gün hesabi üzerinden ödenek verilir.

Stratejik plân ve performans plâni

MADDE 41. - Belediye baskani, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren alti ay içinde; kalkinma plâni ve programi ile varsa bölge plânina uygun olarak  stratejik plân ve ilgili oldugu yil basindan önce de yillik performans plâni hazirlayip belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odalari ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüsleri alinarak hazirlanir ve belediye meclisi tarafindan kabul edildikten sonra yürürlüge girer.

Nüfusu 50.000'in altinda olan belediyelerde stratejik plân yapilmasi zorunlu degildir.

Stratejik plân ve performans plâni bütçenin hazirlanmasina esas teskil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüsülerek kabul edilir.

Yetki devri

MADDE 42. - Belediye baskani, görev ve yetkilerinden bir kismini uygun gördügü takdirde, yöneticilik sifati bulunan belediye görevlilerine devredebilir.

Ihtilâf hali

MADDE 43. - Belediye baskaninin kendisinin, birinci ve ikinci derecedeki kan ve kayin hisimlarinin ve evlatliklarinin, belediye ile ihtilâfli oldugu durumlarda dava açilmasi ve bu davada belediyenin temsili, meclis birinci baskan vekili, bulunmadigi takdirde ikinci baskan vekili veya bunlarin yetkilendirecegi kisiler tarafindan yerine getirilir.

Belediye baskanliginin sona ermesi

MADDE 44. - Belediye baskanligi, ölüm ve istifa hallerinde kendiliginden sona erer.

Belediye baskaninin;

a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafindan belirlenmesi,

b) Seçilme yeterligini kaybetmesi,

c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalik veya sakatlik durumunun yetkili saglik kurulusu raporuyla belgelenmesi,

d) Meclisin feshine neden olan eylem ve islemlere katilmasi,

Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Içisleri Bakanliginin basvurusu üzerine Danistay karariyla baskanlik sifati sona erer.

Belediye baskanliginin bosalmasi halinde yapilacak islemler

MADDE 45. - Belediye baskanliginin herhangi bir nedenle bosalmasi durumunda, vali tarafindan belediye meclisinin on gün içinde toplanmasi saglanir. Meclis, birinci baskan vekilinin, onun bulunmamasi durumunda ikinci baskan vekilinin, onun da bulunmamasi durumunda en yasli üyenin baskanliginda toplanarak;

a) Belediye baskanliginin bosalmasi veya seçim dönemini asacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasinin verilmis olmasi durumunda bir baskan,

b) Baskanin görevden uzaklastirilmasi, tutuklanmasi veya seçim dönemini asmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezasi almasi durumunda bir baskan vekili,

Seçer.

Belediye baskani veya baskan vekili belediye meclis üyeleri arasindan ve gizli oyla seçilir. Ilk iki oylamada üye tam sayisinin üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayisinin salt çogunlugu aranir. Üçüncü oylamada salt çogunluk saglanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapilir. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye baskani veya baskan vekili seçilmis olur. Oylarin esitligi durumunda kur'a çekilir.

Birinci fikranin (b) bendi uyarinca baskan vekili seçildikten sonra, belediye baskanliginin (a) bendinde belirtilen nedenlerle bosalmasi durumunda bu maddeye göre belediye baskani seçilir.

Yeni seçilen belediye baskaninin görev süresi, yerine seçildigi baskanin görev süresi ile sinirlidir. Baskan vekili, yeni baskan seçilinceye veya görevden uzaklastirilmis ya da tutuklanmis olan baskan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye baskani veya baskan vekili seçilinceye kadar belediye baskanligi görevi, meclis birinci baskan vekili, bulunmamasi durumunda ikinci baskan vekili, onun da bulunmamasi durumunda vali tarafindan görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafindan yürütülür.

Belediye baskani veya baskan vekili seçimi en geç onbes gün içinde tamamlanmadigi takdirde belediye meclisinin feshine iliskin hükümler uygulanir.

Belediye baskani görevlendirilmesi

MADDE 46. - Belediye baskanliginin herhangi bir nedenle bosalmasi ve yeni belediye baskani veya baskan vekili seçiminin yapilamamasi durumunda, seçim yapilincaya kadar, belediye baskanligina büyüksehir ve il belediyelerinde Içisleri Bakani, diger belediyelerde vali tarafindan görevlendirme yapilir. Görevlendirilecek kisinin belediye baskani seçilme yeterligine sahip olmasi sarttir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Organlara Iliskin Ortak Hükümler

Görevden uzaklastirma

MADDE 47. - Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarinda sorusturma veya kovusturma açilan belediye organlari veya bu organlarin üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar görevden uzaklastirilabilir.

Görevden uzaklastirma önlemi iki ayda bir gözden geçirilir. Devaminda kamu yarari bakimindan yarar görülmeyen görevden uzaklastirma önlemi kaldirilir.

Sorusturma veya kovusturma sebebiyle görevden uzaklastirilan belediye organlari veya bu organlarin üyeleri hakkinda; 4483 sayili Memurlar ve Diger Kamu Görevlilerinin Yargilanmasi Hakkinda Kanuna göre sorusturma izni verilmemesi, takipsizlik, kamu davasinin düsmesi veya beraat karari verilmesi, davanin genel af ile ortadan kaldirilmasi veya görevden düsürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunmasi durumunda görevden uzaklastirma önlemi kaldirilir.

Görevden uzaklastirilan belediye baskanina, görevden uzak kaldigi sürece aylik ödeneginin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diger sosyal hak ve yardimlardan yararlanmaya devam eder.

 ÜÇÜNCÜ KISIM

Belediye Teskilâti

BIRINCI BÖLÜM

Belediye Teskilâti ve Personeli

Belediye teskilâti

MADDE 48. - Belediye teskilâti, norm kadroya uygun olarak yazi isleri, malî hizmetler, fen isleri ve zabita birimlerinden olusur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve cografî yapisi, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelisme potansiyeli dikkate alinarak, norm kadro sistemine uygun olarak gerektiginde saglik, itfaiye, imar, insan kaynaklari, hukuk isleri ve ihtiyaca göre diger birimler olusturulabilir. Bu birimlerin kurulmasi, kaldirilmasi veya birlestirilmesi belediye meclisinin karariyla olur.

Norm kadro ve personel istihdami

MADDE 49. - Norm kadro ilke ve standartlari Içisleri Bakanligi ve Devlet Personel Baskanligi tarafindan müstereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalismasini belediye yapar veya yaptirir.

Belediye personeli, belediye baskani tarafindan atanir. Birim müdürlügü ve üstü yönetici kadrolarina yapilan atamalar ilk toplantida belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Belediyede, norm kadroya uygun olarak çevre, saglik, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilisim ve iletisim, plânlama, arastirma ve gelistirme, egitim ve danismanlik  alanlarinda   tabip,  uzman   tabip,  veteriner,   avukat,   mühendis,  çözümleyici   ve programci, mimar, ebe, hemsire, teknisyen, tekniker gibi ihtiyaç duyulan uzman ve teknik personel, süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, sözlesme ile çalistirilabilir. Bu sekilde sözlesmeli olarak çalistirilacaklarin, yürütecekleri hizmetlere iliskin nitelikleri tasimalari sarttir. Sözlesmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere iliskin bos kadrolara ayrica atama yapilamaz.

Üçüncü fikra uyarinca sözlesmeli olarak istihdam edileceklerin ücret miktari, yillari bütçe kanunlarinda belirlenecek ücret tavanini asmamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenen sinirlar içerisinde belediye meclisi tarafindan kararlastirilir. Bu sekilde çalistirilacaklara her ne ad altinda olursa olsun sözlesme ücreti disinda herhangi bir ödeme yapilamaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdi menfaat temin edilemez. Söz konusu personel hakkinda bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda, vize hariç 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fikrasina göre istihdam edilenler hakkindaki hükümler uygulanir.

Kamu kurum ve kuruluslarinda istihdam edilen memurlar, belediye baskaninin talebi, kendilerinin ve kurumlarinin muvafakatiyle, süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarinda görevlendirilebilirler. Bu sekilde görevlendirmelerde Devlet Memurlari Kanununun 68 inci maddesinin (B) fikrasinda öngörülen sartlar dikkate alinir. Belediyelerde bu sekilde istihdam edilen personel kurumlarindan izinli sayilirlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfindaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî haklari ile kurumlari tarafindan karsilanmasi gereken sosyal güvenlik ve benzeri diger haklari belediye tarafindan ödenir. Izinli olduklari müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katilir ve terfi haklarini kazananlar baskaca bir isleme lüzum kalmaksizin terfi ettirilirler. Bu sekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbes gün içerisinde yazili olarak kurumlarina basvurmalari halinde en geç bir ay içerisinde kadrolarina, kadrolari kaldirilmis veya zorunlu sebeplerle kadrolarina atama yapilmis ise durumlarina uygun bir kadroya atanirlar.

Norm kadrosunda belediye baskan yardimcisi bulunan belediyelerde norm kadro sayisina bagli kalinmaksizin; belediye baskani, zorunlu gördügü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-250.000 arasinda olan belediyelerde iki, nüfusu 250.001-500.000 arasinda olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye baskan yardimcisi olarak görevlendirebilir. Bu sekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye baskanina verilen ödenegin 2/3'ünü asmamak üzere belediye meclisi tarafindan belirlenecek aylik ödenek verilir. Bu sekilde görevlendirme, memuriyete geçis, sözlesmeli veya isçi statüsünde çalisma dahil ilgililer açisindan herhangi bir hak teskil etmez ve belediye meclisinin görev süresini asamaz.

Belediyenin yillik toplam personel giderleri, gerçeklesen en son yil bütçe gelirlerinin 213 sayili Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak miktarin yüzde otuzunu asamaz. Nüfusu 10.000'in altinda olan belediyelerde bu oran yüzde  kirk  olarak uygulanir.  Yil  içerisinde aylik ve ücretlerde beklenmedik bir artisin meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranlari asmasi durumunda, cari yil ve izleyen yillarda personel giderleri bu oranlarin altina ininceye kadar yeni personel alimi yapilamaz. Yeni personel alimi nedeniyle bu oranin asilmasi sebebiyle olusacak kamu zarari, zararin olustugu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye baskanindan tahsil edilir. Personelin her türlü alacaklari zamaninda ve öncelikle ödenir.

Sözlesmeli ve isçi statüsünde çalisanlar hariç belediye memurlarina, basari durumlarina göre toplam memur sayisinin yüzde onunu ve Devlet memurlarina uygulanan aylik katsayinin 20.000 gösterge rakami ile çarpimi sonucu bulunacak miktari geçmemek üzere, hastalik ve yillik izinleri dahil olmak üzere, çalistiklari sürelerle orantili olarak encümen karariyla yilda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.

Personel devri

MADDE 50. - Bu Kanunun 8 inci ve 11 inci maddeleri uyarinca tüzel kisiligi kaldirilan belediyelerin kadrolari ve personeli; katilma halinde katildiklari belediyeye, köye dönüstürülme halinde ilgili il özel idaresine devredilir. Devredilen personelden kadro ve görev unvanlari degismeyenler, ayni unvanli kadrolara atanmis sayilirlar. Devredilen personelden durumlarina uygun bos kadro olmayanlarin veya mevcut kadro unvani ile atamalari yapilamayanlarin kadro unvanlari üç ay içerisinde ilgili belediye meclisi veya il genel meclisince ayni sinif içerisinde kalmak kaydiyla degistirilir. Bu degisiklikten itibaren bir ay içerisinde ilgililerin durumlarina uygun kadrolara atamalari yapilir. Söz konusu personel, atama islemleri yapilincaya kadar, devredildikleri belediye veya il özel idaresince ihtiyaç duyulan islerde  görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanincaya kadar, eski kadrolarina ait aylik, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî haklarini devredildikleri belediye veya il özel idaresinden almaya devam ederler. Devredilen personelden memur statüsünde görev yapanlarin, atandiklari yeni kadrolarinin aylik, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî haklari toplaminin net tutarinin, eski kadrolarina bagli olarak en son ayda almakta olduklari aylik, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî haklari toplami net tutarindan az olmasi halinde aradaki fark giderilinceye kadar atandiklari kadrolarda kaldiklari sürece herhangi bir kesintiye tabi olmaksizin tazminat olarak ödenir.

Tüzel kisiligi kaldirilan belediyelerde 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun degisik 4 üncü maddesinin (B) fikrasina göre istihdam edilen sözlesmeli personelin pozisyonlari, avukat unvanli pozisyonlar hariç olmak üzere, baska bir isleme gerek kalmaksizin devredildikleri belediye veya il özel idaresi adina vize edilmis sayilir.

Tüzel kisiligi kaldirilan belediyelerde geçici is pozisyonlarinda görev yapan personel, ayni statüde pozisyonlariyla birlikte ilgili belediye veya il özel idaresine devredilir.

IKINCI BÖLÜM

Belediye Zabitasi, Itfaiye ve Acil Durum

Plânlamasi

Zabitanin görev ve yetkileri

MADDE 51. - Belediye zabitasi, beldede esenlik, huzur, saglik ve düzenin saglanmasiyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafindan alinan ve belediye zabitasi tarafindan yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkinda mevzuatta öngörülen ceza ve diger yaptirimlari uygular.

Görevini yaparken zabitaya karsi gelenler, Devlet zabitasina karsi gelenler gibi cezalandirilir.

Belediye zabita teskilâtinin çalisma usul ve esaslari, çalisanlarin görev ve yetkileri, memurluga alinmasi için tasimalari gereken nitelikler, alacaklari meslek içi egitim, görevde yükselme, meslekten çikarilma, giyecekleri kiyafet ve savunma amaçli olarak kullanacaklari aletler ile zabita teskilâtinda hizmet gereklerine göre olusturulacak birimler, Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmelige aykiri olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

Belediye zabita ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalisanlara fazla mesai karsiligi olarak yili bütçe kanununda belirlenen üst siniri asmamak kaydiyla belediye meclisi karari ile tespit edilen miktar, fazla çalisma ücreti olarak maktuen ödenir.

Itfaiye

MADDE 52. - Itfaiye teskilâtinin çalisma usul ve esaslari, çalisanlarin görev ve yetkileri, memurluga alinmasi için tasimalari gereken nitelikler, alacaklari meslek içi egitim, görevde yükselme, meslekten çikarilma, giyecekleri kiyafet ve savunma amaçli olarak kullanacaklari aletler ile itfaiye teskilâtinda hizmet gereklerine göre olusturulacak birimler, Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmelige aykiri olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

Belediye itfaiye teskilatinda fiilen çalisanlara fazla mesai karsiligi olarak yili bütçe kanununda belirlenen üst siniri asmamak kaydiyla belediye meclisi karari ile tespit edilen miktar, fazla çalisma ücreti olarak maktuen ödenir.

Acil durum plânlamasi

MADDE 53. - Belediye; yangin, sanayi kazalari, deprem ve diger dogal afetlerden korunmak veya bunlarin zararlarini azaltmak amaciyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarini yapar, ekip ve donanimi hazirlar.

Acil durum plânlarinin hazirlanmasinda varsa il ölçegindeki diger acil durum plânlariyla da koordinasyon saglanir ve ilgili bakanlik, kamu kuruluslari, meslek tesekkülleriyle üniversitelerin ve diger mahallî idarelerin görüsleri alinir.

Plânlar dogrultusunda halkin egitimi için gerekli önlemler alinarak ikinci fikrada sayilan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapilabilir.

Belediye, belediye sinirlari disinda yangin ve dogal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardim ve destek saglayabilir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

Belediyelerin Denetimi

Denetimin amaci

MADDE 54. - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve islemlerinde hatalarin önlenmesine yardimci olmak, çalisanlarin ve belediye teskilâtinin gelismesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarli duruma gelmesine rehberlik etmek amaciyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarini mevzuata, önceden belirlenmis amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarina göre tarafsiz olarak analiz etmek, karsilastirmak ve ölçmek; kanitlara dayali olarak degerlendirmek, elde edilen sonuçlari rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktir.

Denetimin kapsami ve türleri

MADDE 55. - Belediyelerde iç ve dis denetim yapilir. Denetim, is ve islemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

Iç ve dis denetim 5018 sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapilir.

Ayrica, belediyenin malî islemler disinda kalan diger idarî islemleri, idarenin bütünlügüne ve kalkinma plâni ve stratejilerine uygunlugu açisindan Içisleri Bakanligi, belediye baskani veya görevlendirecegi elemanlar  tarafindan da denetlenir.

Belediyelere bagli kurulus ve isletmeler de yukaridaki esaslara göre denetlenir.

Denetime iliskin sonuçlar kamuoyuna açiklanir ve meclisin bilgisine sunulur.

Faaliyet raporu

MADDE 56. - Belediye baskani, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fikrasinda belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmis performans ölçütlerine göre hedef ve gerçeklesme durumu ile meydana gelen sapmalarin nedenlerini ve belediye borçlarinin durumunu açiklayan faaliyet raporunu hazirlar. Faaliyet raporunda, bagli kurulus ve isletmeler ile belediye ortakliklarina iliskin söz konusu bilgi ve degerlendirmelere de yer verilir. 

Faaliyet raporu mart ayi toplantisinda belediye baskani tarafindan meclise sunulur. Raporun bir örnegi Içisleri Bakanligina gönderilir ve kamuoyuna da açiklanir.

Hizmetlerde aksama

MADDE 57. - Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatildiginin ve bu durumun halkin saglik, huzur ve esenligini hayati derecede olumsuz etkilediginin Içisleri Bakanliginin talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafindan belirlenmesi durumunda Içisleri Bakani, hizmetlerde meydana gelecek aksamanin giderilmesini, hizmetin özelligine göre makul bir süre vererek belediye baskanindan ister.

Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda vali, aksakligi öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diger kaynaklariyla giderir. Mümkün olmadigi takdirde diger kamu kurum ve kuruluslarinin imkanlarini da kullanabilir. Ortaya çikacak maliyet vali tarafindan Iller Bankasina bildirilir ve Iller Bankasinca o belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâti toplami üzerinden belediyeye ayrilan paydan valilik emrine gönderilir.

Içisleri Bakanliginin talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafindan alinan karara karsi ilgili belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir.

Denetimle ilgili diger hükümler

MADDE 58. - Denetimin yapilmasi ve faaliyet raporunun hazirlanmasi hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diger kanunlarin ilgili hükümleri uygulanir.

BESINCI KISIM

Malî Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Belediyenin Gelir ve Giderleri

Belediyenin gelirleri

MADDE 59. - Belediyenin gelirleri sunlardir:

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katilma paylari.

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrilan pay.

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapilacak ödemeler.

d) Tasinir ve tasinmaz mallarin kira, satis ve baska suretle degerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

e) Belediye meclisi tarafindan belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karsiligi ücretler.

f) Faiz ve ceza gelirleri.

g) Bagislar.

h) Her türlü girisim, istirak ve faaliyetler karsiligi saglanacak gelirler.

i) Diger gelirler.

Büyüksehir belediyelerinde büyüksehir sinirlari ve mücavir alanlari içinde belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarinin tamami ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafindan alinir. Bunlardan büyüksehir belediyesine veya özel idareye ayrica pay kesilmez.

Belediyenin giderleri

MADDE 60. - Belediyenin giderleri sunlardir:

a) Belediye binalari, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapimi, bakimi ve onarimi için yapilan giderler.

b) Belediyenin personeline ve seçilmis organlarinin üyelerine ödenen maas, ücret, ödenek, huzur hakki, yolluklar, hizmete iliskin egitim harcamalari ile diger giderler.

c) Her türlü alt yapi, yapim, onarim ve bakim giderleri.

d) Vergi, resim, harç, katilma payi, hizmet karsiligi alinacak ücretler ve diger gelirlerin takip ve tahsili için yapilacak giderler.

e) Belediye zabita ve itfaiye hizmetleri ile diger görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapilacak giderler.

f) Belediyenin kurulusuna katildigi sirket, kurulus ve katildigi birliklerle ilgili ortaklik payi ve üyelik aidati giderleri.

g) Mezarliklarin tesisi, korunmasi ve bakimina iliskin giderler.

h) Faiz, borçlanmaya iliskin diger ödemeler ile sigorta giderleri.

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapilacak sosyal hizmet ve yardimlar.

j) Dava takip ve icra giderleri.

k) Temsil, tören, agirlama ve tanitim giderleri.

l) Avukatlik, danismanlik ve denetim hizmetleri karsiligi yapilacak ödemeler.

m) Yurt içi ve yurt disi kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapilan ortak hizmetler ve proje giderleri.

n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapilan giderler.

o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapilan kamuoyu yoklamasi ve arastirmasi giderleri.

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapilan diger giderler.

r) Sartli bagislarla ilgili yapilacak harcamalar.

s) Imar düzenleme giderleri.

t) Her türlü proje giderleri.

IKINCI BÖLÜM

Belediye Bütçesi

Belediye bütçesi

MADDE 61. - Belediyenin stratejik plânina uygun olarak hazirlanan bütçe, belediyenin malî yil ve izleyen iki yil içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasina ve harcamalarin yapilmasina izin verir.

Bütçeye ayrintili harcama programlari ile finansman programlari eklenir.

Bütçe yili Devlet malî yili ile aynidir.

Bütçe disi harcama yapilamaz.

Belediye baskani ve harcama yetkisi verilen diger görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasindan sorumludur.

Bütçenin hazirlanmasi ve kabulü

MADDE 62. - Belediye baskani tarafindan hazirlanan bütçe tasarisi eylül ayinin birinci gününden önce encümene sunulur ve Içisleri Bakanligina gönderilir. Içisleri Bakanligi belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarinca merkezi yönetim bütçe tasarisina eklenmek üzere eylül ayi sonuna kadar Maliye Bakanligina bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüsüyle birlikte kasim ayinin birinci gününden önce belediye meclisine sunar.

Meclis bütçe tasarisini yilbasindan önce, aynen veya degistirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkligini bozacak biçimde gider artirici ve gelir azaltici degisiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yilbasindan itibaren yürürlüge girer.

Harcama yetkilisi

MADDE 63. - Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Kesin hesap

MADDE 64. - Her yil bütçesinin kesin hesabi, belediye baskani tarafindan hesap döneminin bitiminden sonra mart ayi içinde encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin mayis ayi toplantisinda görüsülerek karara baglanir.

Kesin hesabin görüsülmesi ve kesinlesmesinde, bütçeye iliskin hükümler uygulanir.

Bütçe sistemi

MADDE 65. - Belediye bütçesi ile muhasebe islemlerine iliskin esas ve usuller Maliye Bakanliginin görüsü alinarak Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Geçmis yil bütçesinin devami

MADDE 66. - Herhangi bir nedenle yeni yil bütçesi kesinlesmemis ise yeni bütçenin kesinlesmesine kadar geçen yil bütçesi uygulanir.

Bütçenin kabulüne kadar yapilan islemler yeni yil bütçesine göre yapilmis sayilir.

Gelecek yillara yaygin hizmet yüklenmeleri

MADDE 67. - Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bagli kuruluslarda yetkili organin karari ile park, bahçe, sera, refüj, kaldirim ve havuz bakimi ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakim ve onarim isleri; bilgisayar sistem ve santralleri  ile  elektronik  bilgi erisim hizmetleri; saglikla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayir ve sergi hizmetleri; baraj, aritma ve kati atik tesislerine iliskin hizmetler; kanal bakim ve temizleme, alt yapi ve asfalt yapim ve onarimi, trafik sinyalizasyon ve aydinlatma bakimi, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma isleri ile ilgili hizmetler; toplu ulasim ve tasima hizmetleri; sosyal tesislerin isletilmesi ile ilgili isler,  süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altinci ayin sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü sahislara gördürülebilir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Borçlanma ve Iktisadî Girisimler

Borçlanma

MADDE 68. - Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdigi giderleri karsilamak amaciyla asagida belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:

a) Dis borçlanma, 4749 sayili Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatirim programinda yer alan projelerinin finansmani amaciyla yapilabilir.

b) Iller Bankasindan yatirim kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânini bu bankaya sunmak zorundadir. Iller Bankasi hazirlanan geri ödeme plânini yeterli görmedigi belediyenin kredi isteklerini reddeder.

c) Tahvil ihraci yatirim programinda yer alan projelerin finansmani için ilgili mevzuat hükümleri uyarinca yapilir.

d) Belediye ve bagli kuruluslari ile bunlarin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasina sahip olduklari sirketlerin, faiz dahil iç ve dis borç stok tutari, en son kesinlesmis bütçe gelirleri toplaminin 213 sayili Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme oraniyla artirilan miktarini asamaz. Bu miktar büyüksehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanir.

e) Belediye ve bagli kuruluslari ile bunlarin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasina sahip olduklari sirketler, en son kesinlesmis bütçe gelirlerinin, 213 sayili Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme oraniyla artirilan miktarinin yili içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayi belediye meclisinin karari; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayisinin salt çogunlugunun karari ve Içisleri Bakanliginin onayi ile yapabilir.

f) Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapi yatirimlarinda Devlet Plânlama Teskilati Müstesarliginin teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapilacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarin hesaplanmasinda dikkate alinmaz. Dis kaynak gerektiren projelerde Hazine Müstesarliginin görüsü  alinir.

Yukarida belirtilen usul ve esaslara aykiri olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkinda, fiilleri daha agir bir cezayi gerektirmeyen durumlarda Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi hükümleri uygulanir.

Belediye, varlik ve yükümlülüklerinin ayrintili bir sekilde yer aldigi malî tablolarini üçer aylik dönemler halinde Içisleri ve Maliye bakanliklari ile Devlet Plânlama Teskilati ve Hazine müstesarliklarina gönderir.

Arsa ve konut üretimi

MADDE 69. - Belediye; düzenli kentlesmeyi saglamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alani ihtiyacini karsilamak amaciyla belediye ve mücavir alan sinirlari içinde, özel kanunlarina göre korunmasi gerekli yerler ile tarim arazileri hariç imarli ve alt yapili arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satin almak, kamulastirma yapmak, bu arsalari trampa etmek, bu konuda ilgili diger kamu kurum ve kuruluslari ve bankalarla isbirligi yapmak ve gerektiginde onlarla ortak projeler gerçeklestirmek yetkisine sahiptir.

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayi ayirmak suretiyle isletme tesis edebilir.

Arsalar hariç üretilen konutlarin satisi 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu hükümlerine tâbi degildir. O belediye ve mücavir alan sinirlari içinde kendisine, esine veya onsekiz yasindan küçük çocuklarina ait konutu olmayan dar gelirli kisiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamami bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayili Kamulastirma Kanunu hükümlerine göre olusturulan takdir komisyonu tarafindan belirlenecek tutardan asagi olmamak üzere arsa tahsisi yapilabilir. Durumlari 775 sayili Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut saglanabilir. Bu fikranin uygulama esaslari, Içisleri Bakanligi ile Bayindirlik ve Iskân Bakanligi tarafindan müstereken hazirlanacak çerçeve yönetmelige uygun olarak belediye meclisleri tarafindan çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sirket kurulmasi

MADDE 70. - Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarinda, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sirket kurabilir.

Isletme tesisi

MADDE 71 . - Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini Içisleri Bakanliginin izniyle bütçe içinde isletme kurarak yapabilir.

Borç ve alacaklarin takas ve mahsubu

MADDE 72 . - 4749 sayili Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun kapsamindaki Hazine alacaklari hariç olmak üzere belediyenin, genel bütçeli kuruluslardan, sosyal güvenlik kuruluslarindan, mahalli idarelerden ve diger kamu kurum ve kuruluslarindan olan özel hukuk ve kamu hukukuna tâbi alacak ve borçlari takas ve mahsup edilir. Bu amaçla kurum ve kuruluslarin bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konur.

Bu madde geregince yapilacak takas ve mahsup islemlerine iliskin esas ve usuller, Içisleri Bakanliginin olumlu görüsü alinarak, Maliye Bakanligi tarafindan çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.

ALTINCI KISIM

Çesitli ve Son Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Çesitli Hükümler

Kentsel dönüsüm ve gelisim alani

MADDE 73. - Büyüksehir belediyeleri, büyüksehir belediyeleri sinirlari içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri ve il belediyeleri ile nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyeler; kentin gelisimine uygun olarak eskiyen kent kisimlarini yeniden insa ve restore etmek; konut alanlari, sanayi ve ticaret alanlari, teknoloji parklari ve sosyal donatilar olusturmak, deprem riskine karsi tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amaciyla kentsel dönüsüm ve gelisim projeleri uygulayabilir.

Kentsel dönüsüm ve gelisim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayisinin salt çogunlugunun karari ile ilân edilir.

Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alanlarinda yikilarak yeniden yapilacak münferit yapilarda ilgili resim ve harçlarin dörtte biri alinir.

Bir yerin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan sinirlari içerisinde bulunmasi ve en az ellibin metrekare olmasi sarttir.

Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alanlarinda bulunan yapilarin bosaltilmasi, yikimi ve kamulastirmasinda anlasma yolu esastir. Kentsel dönüsüm ve gelisim projesi kapsaminda bulunan mülk sahipleri tarafindan açilacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüsülür ve karara baglanir.

Yurt disi iliskileri

MADDE 74. - Belediye, belediye meclisinin kararina bagli olarak görev alaniyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararasi tesekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye, bu tesekkül, organizasyon ve yabanci mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçeklestirebilir veya kardes kent iliskisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fikra geregince yapilacak faaliyetlerin, dis politikaya ve uluslararasi anlasmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden Içisleri Bakanliginin izninin alinmasi zorunludur.

Diger kuruluslarla iliskiler

MADDE 75. - Belediye, belediye meclisinin karari üzerine yapacagi anlasmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarina giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diger kamu kurum ve kuruluslarina ait yapim, bakim, onarim ve tasima islerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluslar ile ortak hizmet projeleri gerçeklestirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktariminda bulunabilir. Bu takdirde is, isin yapimini üstlenen kurulusun tâbi oldugu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandirilir.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev hizmetlerin yerine getirilmesi amaciyla gerekli aynî ihtiyaçlari karsilayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, kamu yararina çalisan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti taninmis vakiflar ve 507 sayili Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamina giren meslek odalari ile ortak hizmet projeleri gerçeklestirebilir.

d) Kendilerine ait tasinmaz mallari, aslî görev ve hizmetlerinde kullanilmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diger kamu kurum ve kuruluslarina devredebilir veya süresi yirmibes yili geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu tasinmazlar ayni kuruluslara kiraya da verilebilir. Bu tasinmazlarin, tahsis amaci disinda kullanilmasi hâlinde, tahsis islemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, ayni esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluslarina belediyeler, bagli kuruluslari ve belediye sirketlerince devir veya tahsis edilen tasinmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanilamaz.

Kent konseyi

MADDE 76 . - Kent konseyi, kent yasaminda; kent vizyonunun ve hemsehrilik bilincinin gelistirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasi, sürdürülebilir kalkinma, çevreye duyarlilik, sosyal yardimlasma ve dayanisma, saydamlik, hesap sorma ve hesap verme, katilim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalisir.

Belediyeler, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin, sendikalarin, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluslarinin ve mahalle muhtarlarinin temsilcileri ile diger ilgililerin katilimiyla olusan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardim ve destek saglar.

Kent konseyinde olusturulan görüsler belediye meclisinin ilk toplantisinda gündeme alinarak degerlendirilir.

Belediye hizmetlerine gönüllü katilim

MADDE 77. - Belediye; saglik, egitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardim, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle, yaslilara, kadin ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düskünlere yönelik hizmetlerin yapilmasinda beldede dayanisma ve katilimi saglamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliligi artirmak amaciyla gönüllü kisilerin katilimina yönelik programlar uygular.

Gönüllülerin nitelikleri ve çalistirilmalarina iliskin usul ve esaslar Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Yazisma

MADDE 78. - Belediye, kamu kurum ve kuruluslariyla dogrudan yazisabilir.

Belediye tasarrufundaki yerler

MADDE 79. - Diger kanunlarla getirilen hükümler sakli kalmak üzere, mezarliklar ile belediye sinirlari içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliginde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklik, çöp döküm sahalari, yikilmis kale ve kulelerin arsalari ve enkazi ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadir.

Belediye tarafindan deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanilan alanlar, Kiyi Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanilmak sartiyla Maliye Bakanligi tarafindan belediyelerin, büyüksehirlerde büyüksehir belediyelerinin tasarrufuna birakilir.

Sehirlerarasi özel otobüs terminali isletmesi ve akaryakit istasyonlari

MADDE 80. - Belediye sinirlari ve mücavir alanlari içinde, kara yolu ile yolcu tasima hakkina sahip gerçek ve tüzel kisilerin sehirlerarasi otobüs terminali kurmalarina ve isletmeleri ile her türlü akaryakit ile sivilastirilmis petrol gazi (LPG) ve sivilastirilmis dogal gaz (NPG) istasyonlarina nazim imar ve uygulama imar plânina uygun olmak kaydiyla belediye tarafindan izin verilebilir. Akaryakit istasyonlarina izin verilmesi için nazim imar plâninda akaryakit istasyonu olarak gösterilmesi sarttir. Bu istasyonlara çalisma ruhsati büyüksehirlerde büyüksehir belediyesi tarafindan verilir.

Ad verme, tanitici amblem ve flama kullanimi

MADDE 81. - Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanitici amblem, flama ve benzerlerinin tespitine iliskin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayisinin salt çogunlugu, bunlarin degistirilmesine iliskin kararlarda ise meclis üye tam sayisinin üçte iki çogunlugunun karari aranir. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayi ile yürürlüge girer.

Avukatlik ücretinin dagitimi

MADDE 82. - Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme baglanarak karsi taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; kadroya bagli olarak çalisan avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dagitimi hakkinda 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayili Devlet Davalarini Intaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkinda Kanun hükümleri kiyas yolu ile uygulanir.

Yeniden degerleme oraninin uygulanmasi

MADDE 83. - Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yil 213 sayili Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden degerleme oranina göre artirilir.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 84 . - Bu Kanunla, belediyenin sorumlu ve yetkili kilindigi görev ve hizmetlerle ilgili olarak, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayili Umumi Hifzissihha Kanunu, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayili Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayili Il Idaresi Kanunu, 12.9.1960 tarihli ve 80 sayili 1580 Sayili Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptanci Hal'lerinin Sureti Idaresi Hakkinda Kanun, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayili Harçlar Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayili Imar Kanunu, 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayili Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulüne Dair Kanun, 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun, 10.7.2003 tarihli ve 4925 sayili Karayolu Tasima Kanunu ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununda bu Kanun hükümlerine aykirilik bulunmasi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanir.

IKINCI BÖLÜM

Degistirilen Hükümler

MADDE 85. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayili Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandigi Kanununun degisik 12 nci maddesinin (II) isaretli fikrasinin (n) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

n) Sosyal güvenlik kuruluslarina tabi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluslara tabi olarak çalismakta iken illerin daimi komisyon üyeligine veya belediye baskanligina seçilen ve atananlar ile Sandiktan veya diger sosyal güvenlik kuruluslarindan emekli, yaslilik veya malullük ayligi almakta iken belediye baskanligina seçilen ve atananlar, istekleri üzerine istek dilekçelerinin Sandik kayitlarina geçtigi tarihi takip eden ay basindan  itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karsiliklari kurumlarca  ödenmek ve emekli ayliklari Sandikla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek suretiyle,

MADDE 86 . - 5434 sayili Kanunun ek 68 inci maddesine üçüncü fikrasindan sonra gelmek üzere asagidaki fikra eklenmistir.

Sandikça emekli ayligi baglanan büyüksehir belediye baskanlarina 7000, il belediye baskanlarina 6000, ilçe belediye baskanlarina 3000, diger belediye baskanlarina 1500 gösterge rakami üzerinden, bu maddede belirtilen usul ve esaslar dahilinde makam tazminati, buna bagli olarak temsil veya  görev tazminati ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde faturasi karsiliginda Hazineden tahsil olunur. Birinci fikrada öngörülen iki yillik  sürenin hesabinda istirâkçi olup olmadiklarina bakilmaksizin belediye baskani olarak geçen sürelerin tamami dikkate alinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldirilan Hükümler

Yürürlükten kaldirilan hükümler

MADDE 87. - a) 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayili Belediye Kanunu ile bu Kanunun ek ve degisiklikleri,

b) 13.12.1983 tarihli ve 190 sayili Genel Kadro ve Usulü Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) bendi, 5 inci maddesi ve 11 inci maddesinin son fikrasi,

c) 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci maddesinin birinci fikrasinin (i) ve (j) bentleri,

d) 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayili Gençlik ve Spor Genel Müdürlügünün Teskilât ve Görevleri Hakkinda Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fikrasinin (l) bendi ile ikinci ve üçüncü fikralari,

e) 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayili Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi ve ikinci fikrasi,

f) 30.4.1992 tarihli ve 3796 sayili Istanbul Kentinde Yapilacak Olimpiyat Oyunlari Kanununun 11 inci maddesinin (e) bendi,

g) 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayili Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 38 inci maddesi,

Yürürlükten kaldirilmistir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Hükümler

GEÇICI MADDE 1. - Özel mevzuat hükümlerine göre devri mümkün olmayan, kamu hizmetlerinde kullanilan veya Maliye Bakanliginca üzerinde sinirli aynî hak tesis edilmis olanlar disinda kalan Hazineye ait tasinmazlardan, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte 1/5000 ölçekli nazim imar plâni içinde kalanlar; belediye ve mücavir alan sinirlari içinde belediyeye, büyüksehir belediye teskilâti kurulan yerlerde besbin metrekarenin üzerinde olanlar büyüksehir belediyesine bedelsiz devredilir. Bu sekilde devredilen tasinmazlarla ilgili olarak yapilacak imar uygulamasi sonucunda kamu hizmeti alani olarak ayrilan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adina resen tescil edilir. Bu hususta tapu kütügüne serh konulur.

Bunlarin satilmasi, kiralanmasi veya gelir getirecek baska bir sekilde degerlendirilmesi halinde elde edilecek gelirin yarisi Hazineye aktarilir.

Bu maddenin uygulanmasina iliskin esas ve usuller Içisleri ve Maliye bakanliklarinca müstereken belirlenir.

GEÇICI MADDE 2. - Bu Kanunun yayimi tarihinde personel giderlerine iliskin olarak 49 uncu maddede belirtilen oranlari asmis olan belediyelerde bu oranlarin altina inilinceye kadar, bos kadro ve pozisyon bulunmasi ve bütçe imkanlarinin yeterli olmasi kaydiyla mevcut memur ve sözlesmeli personel sayisinin yüzde onunu geçmemek üzere Içisleri Bakanliginca zorunlu hallere münhasir olacak sekilde verilecek izin disinda ilave personel istihdam edilemez. Geçici is pozisyonlari için önceki yildan fazla olacak sekilde vize yapilamaz.

GEÇICI MADDE 3. - Norm kadro uygulamasina geçilinceye kadar belediyenin, bagli kuruluslarinin ve mahallî idare birliklerinin memur kadrolarinin ihdas ve iptalleri ile bos kadro degisiklikleri, Içisleri Bakanliginin teklifi, Maliye Bakanligi ve Devlet Personel Baskanliginin uygun görüsü üzerine Bakanlar Kurulu karari ile yapilir.

Sürekli isçi kadrolari ile is pozisyonlari ise norm kadro uygulamasina geçilinceye kadar Içisleri Bakanliginin vizesine tabidir. Içisleri Bakanligi vize yetkisini valiliklere devredebilir.

GEÇICI MADDE 4 - Bu Kanunun yayimlandigi tarihte 2000 yili genel nüfus sayimina göre nüfusu 2000' in altina düsen belediyelerin tüzel kisiliklerinin kaldirilarak köye dönüstürme islemi, bu Kanunun 8 inci maddesi uygulamasindan faydalanmak isteyen belediyeler için 31.12.2005 tarihine kadar uygulanmaz. Tüzel kisiligin kaldirilmasinda, birlesme veya katilma sonrasinda 2000 yili genel nüfus sayimi sonucuna göre olusan toplam nüfus esas alinir.

GEÇICI MADDE 5 - Bu Kanunun yayimi tarihinde görevde bulunan belediye meclisi baskan vekilleri, meclis kâtipleri, ihtisas komisyonu üyeleri ve encümenin seçilmis üyeleri seçildikleri devrenin sonuna kadar göreve devam ederler. Bu Kanun uyarinca söz konusu görevlere yapilacak seçimler bu devrenin sona ermesini takiben yapilir.

GEÇICI MADDE 6 - Bu Kanunun 41 inci maddesinde öngörülen stratejik plânin hazirlanmasina dair alti aylik süre, Kanunun yürürlügünü müteakip hazirlanmasi gereken ilk stratejik plân için bir yil olarak uygulanir.

GEÇICI MADDE 7 - Belediyeler ve bagli kuruluslari ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasi belediyelere ait sirketlerin, 30.6.2004 tarihi itibari ile kamu kurum ve kuruluslarindan olan kamu ve özel hukuka tâbi alacaklari, bunlarin diger kamu kurum ve kuruluslarina olan borçlarina karsilik olmak üzere bu Kanunun yayimini izleyen alti ay içinde mahsup edilir. Bu madde kapsamindaki alacak ve borç ifadesi bu alacak ve borçlara iliskin fer'ileri ve cezalari da kapsar.

Yukaridaki fikra kapsaminda yer alan kuruluslarin mahsup islemine konu olan veya olmayan borçlari, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrilacak paylarinin yüzde kirkini geçmemek üzere kesinti yapilarak tahsil edilir.

Bu maddeye göre yapilacak mahsup ve kesinti islemleri yili bütçe kanunlari ile iliskilendirilmeksizin ilgili kurulus ile uzlasma komisyonu tarafindan belirlenir; Hazine Müstesarliginin bagli oldugu Bakanin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafindan karara baglanir. Bakanlar Kurulu, ilgili kuruluslarin borç ödeme kapasitelerini de dikkate alarak ödenecek tutarlari taksitlendirmeye, taksitlendirilen kisma Kanunun yayimini izleyen günden itibaren zam ve faiz uygulatmamaya, bu borçlarin fer'i ve cezalarini geçmemek üzere indirim yapmaya yetkilidir.

Uzlasma komisyonu Hazine Müstesarliginin bagli oldugu Bakan tarafindan görevlendirilecek bir baskan ile Içisleri Bakanligi, Maliye Bakanligi, Devlet Plânlama Teskilati Müstesarligi, Hazine Müstesarligi, Sayistay Baskanligi ve Iller Bankasi Genel Müdürlügünden birer temsilciden olusur.

GEÇICI MADDE 8 - Bu Kanunun yayimi tarihinde profesyonel spor kulüplerinin baskanligini yapan veya yönetiminde bulunan belediye baskanlari, en geç 1.1.2005 tarihine kadar bu kulüplerin baskanligindan ve yönetimindeki görevlerinden ayrilirlar.

BESINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 88. - Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 89. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Fotoğraf Galerisinden Seçmeler

NÖBETÇİ ECZANE

HAVA DURUMU

ZİYARETCİ SAYACI

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün5387
mod_vvisit_counterDün1149
mod_vvisit_counterBu Hafta7887
mod_vvisit_counterGeçen Hafta9621
mod_vvisit_counterBu Ay39672
mod_vvisit_counterGeçen Ay52604
mod_vvisit_counterTümü1316510

We have: 1 guests, 16 bots online
IP Numarası: 54.211.201.65
 , 
Bugün: Tem 30, 2014
Переславль-Залесский сайты знакомств
deltasone cost without insurance acheter female viagra pas cher prednisone pills facts albuterol cycle for women how to use caverta biggest pharmaceutical companies india bactroban doctors online buy cheap viagra professional using pay pal can you buy femcare prescription wellbutrin sr cheap canada pharmacy usa buy colchicine without prescription buying valtrex cheap generic equivalent for micardis what is viagra for drug cipro generic brand where to ranitidine uk buy ampicillin without prescription generic prograf launch bactroban cream no prescription cheap buy canada no prescription for ditropan canadian pharmacy xanax confido supplier in uk lynoral pill shortage medrol dosepak 4 mg directions order non generic citalopram ordering prescription painkillers online paroxetine overnight shipping cheapest sibutramine buy 2012 long term side effects of ditropan caverta for sale philippines order ponstel overnight cheap generic celebrex prescription buy viagra remeron overdose death costco online sales uk buy epivir-hbv pills long term side effects of clonidine in children best generic sominex sites prescription solutions prior authorization forms nizagara mg tablet how much is viagra at walmart shop walgreens pharmacy online buy fml forte mg online sale actonel flagyl er cost comparison mexican pharmacy no prescription snovitra super power avapro dosage uses terazosin generic hytrin is it safe to order maxalt acai no prescription needed aceon pills sweat buy bactroban ointment singapore buy fucidin greece reviews on himcolin buy cialis soft online no prescription us generic name ventolin australia buy advair diskus canada low price is allegra d over the counter now aygestin 5 mg price list of tesco stores selling coumadin differin gel .1 coupon avodart prices arava sold over counter how long does 100mg viagra work where to buy viarga prevacid from where purchase lozol coumadin generic brand famvir for daily use canada order pills from india amoxil online pharmacy uk elavil buy on line metformin order online no prescription what is zofran odt 4mg is urispas available over the counter premarin india india lidocaine powder side effects protonix prices us generic medicine for omnicef cheap rx sunglasses glasses is toradol an over the counter drug order levaquin in protonix dosage too high what is the difference between luvox and luvox cr zanaflex online pay paypal roxithromycin legal in england can you buy chlamydia treatment over the counter rumalaya forte australia zanaflex canadian pharmacy can i order ephedraxin no prescription in the usa cheapest cardizem tablets uk how to order diabecon online antabuse 100mg cheep buy atarax with paypal pamelor women buy yasmin birth control generic brand ciprofloxacino alter 250 mg can you buy trial erection packs 3 generic equivalent for actos can you buy permethrin 5 cream over the counter aciphex non generic online very cheap finast ultra low dose sominex clomid online canada what does dipyridamole look like wisconsin wild ginseng prices walmart discount medications list how much will levothroid cost brand amoxil to buy from europe carafate liquid ingredients best place to buy viagra in canada kamagra soft medication side effects non persciption alphagan flats to buy liverpool ditropan price buy atrovent uk who manufactures zestril tablets daily cialis dose lozol sale fastest depakote uk delivery testosterone therapy side effects men buy lopressor in australia ordering betnovate discount code for cafergot revia discount voucher forum propecia review generic cheapest where to buy mebendazole 500mg duloxetine buy generic accutane no prescription mastercard prednisone for dogs heartworm treatment what does singulair do for asthma cheapest revatio buy nitroglycerin no prescription fast delivery purchase zithromax in us roxithromycin drugs online purchases canada order amaryl where can i buy cytoxan in canada how to use coumadin hair loss from methotrexate what is the medicine erythromycin used for maxalt legal in england no rx amoxil online nexium fast mexico pharmacy express in the belize tourism village how to get lopid drug vegera-sildenafil-50mg cheap hydrochlorothiazide 12.5 mg viagra generic fast shipping lloyds pharmacy head office naproxen sodium overdose symptoms rabeprazole side effects alcohol digoxin tablets online buy unisom uk discount buy didronel without rx retin-a ge online legally discount antabuse canada pharmacies online that sell synthroid fast actos deleviery can you get high off trazodone 100mg where can i purchase dostinex sale pharmacy cialis 5mg online pharmacy legal in usa viagra super active buy online mexico sa online pharmacy cialis chloramphenicol pill canadian buy sinequan online in usa can you buy actos in ireland buy mevacor drug plavix generic release date 2011 buy rumalaya boots pharmacy amitriptyline for sale usa how much will evecare cost buy adalat astrailia trazodone high snort comprar prandin online side effects of stopping yasminelle cheapest trental where to buy zovirax ointment 5 buy danazol tablets online cheap compazine us where can i get some elavil side effects of tapering prednisone too fast celexa without a prescription generic brand for depakote cytotec misoprostol abortionist vacuum procedure kangmei slimming tablets side effects what is the success rate of clomid on the first cycle zestril by mail buy bupron sr 100 buy cymbalta tablets online indian alli buy zyban brand zenegra buy neurontin roche precio argentina buy cabgolin lukol uk brand name get suprax toronto astelin nasal spray dose torsemide pill shortage generic requip overnite shipping overseas pharmacy no prescription motilium order buy altace generic lasix 40 mg pour chien liquid benadryl dose for dogs fastest aygestin uk delivery topamax prescription only aleve 220 mg maximum dosage fml forte drug schedule entocort usa sale ?? feldene 10 mg how much does propecia cost at costco buy eurax online reviews canadian health card number format diovan online from canada xenical from canadian pharmacy what are the side effects of trazodone hydrochloride pharmacy mexico elocon carafate lawsuit mexico amaryl discount nimotop canadian pharmacy plavix 75 mg provera on the internet which uk site to buy etodolac compare prices caverta order lexapro on line usa trileptal generic cost vantin online coupon code is plavix available in india overnight pharmacy levitra value pharmaceuticals online lexapro drugs generic pariet 100 mg viagra singapore otc brand name brand levitra online buy ephedraxin boots what is the half life of minipress where to buy omnicef how to get diovan drug is generic zoloft the same nike wmns air max 1 charcoal/sail-gym red snow leopard neurontin generico italiano can buy kamagra london generic for actoplus metformin 500mg caverta 50 usage buy kamagra soft online cheap femara reviews starlix italiano where can i get lasuna differin prescription assistance program risperdal dosage bipolar medicamento atacand generico buy cheap acticin online pills is nolvadex legal in us raloxifene hydrochloride tablets glucophage 1000 mg effets secondaires mayo clinic coumadin alcohol non prescription anafranil pharmacy buy pioglitazone cheap actos buy cialis jelly mg buy digoxin online with mastercard is allegra d available over the counter atarax 25mg side effects lotensin shopping brahmi online cheap can nitroglycerin pills explode resources for atacand serevent overnight pharmacy xenical results pharmacy store software free all types betapace pills buy lasixs water pill sildenafil citrate raw material manufacturers india cheapest ed packs available is heparin better than coumadin ranitidine dose for infants uroxatral online cheap generic prevacid doesn;t work as well reglan new zealand zyprexa discount drug free samples viagra by mail can i get pregnant while taking zoloft triamterene for sale usa aspirin mail order india etodolac drugs for sale canadian online pharmacy for hyzaar stromectol dosage info pharmacy online no prescrition ketoconazole paroxetine cost canadian duphalac from usa pharmacy painkillers online no prescription needed low calan buy cytotec with what does bactrim ds treat brand meclizine for sale where can i buy cafergot in australia buy cheap meclizine pills antivert sold over counter rogaine 2 australia price where can i buy amaryl mg who buys lexus rx 350 name abortion pills india order pariet 20mg elocon medication where to buy vasodilan reviews for men buy exelon rivastigmine resources for arimidex buy rhinocort hong kong prescription buy sominex no prescription fast delivery voveran sr 100 dosage cheapest prilosec generic claritin d rx724 methotrexate 20 mg is lanoxin a prescription drug why has rogaine 2 been discontinued cipro dosage forms keppra order buy nizagara in usa zithromax mg no prescription when did lopid go generic dapoxetine indian manufacturers buy accutane cheapest rx where purchase imitrex pain pills for dogs over the counter arthritis knee support brand zaditor buy what does atarax allergic treat buy rumalaya forte 10 online pharmacy buy abilify diflucan by mail order seroquel exelon side effects cual es el generico de paxil imuran price india buy brand seroquel where can i buy lipitor online what type of acne does accutane treat triderm unguent la bebelusi digoxin tablets for sale antabuse online in uk s max titanium x lasix diuretic dosage original albenza online brand name cialis discount online no rx methotrexate dose ra what does baclofen cost como comprar cytotec en costa rica kamagra online order can water pills make you sweat buy pamelor perth australia how to order the drug metformin mexican pharmacy no prescription voveran can buy viagra super active online diclofenac gel lawsuit canada plavix without a prescription from canada what is advair diskus for discount canadian pharmacy benemid adalat cc 30 mg buy generic what does finasteride cost cipro non perscription countries acticin women buy how to get voltaren drug where can i buy proscar in canada current price sarafem buy alli online no prescription united states cost of viagra tablets in india vente de yasmin au quebec levitra super active over the couter generic silagra usa brand levitra not generic generic cialis viagra levitra online what types of floxin are there over counter nizoral buy beconase aq in uk lotensin canada no prescription can you buy shuddha guggulu canadian mail order buspar ok take viagra atrial fibrillation strong hoodia weight loss diet slimming pills tablets b pharmacy from india acheter levitra pas cher sale lady era genuine alligator shoes for women does vitamin d deficiency cause erectile dysfunction indian lexapro forum le viagra pour homme bupropion sr dosage to buy avandamet buy neurontin 50 can you buy promethazine in canada diprosone cream australia bupropion prescription program kamagra side effects wiki can i use azithromycin for strep throat suhagra shop online pharmacy no prescription needed bystolic online pharmacy uk actoplus met generic viagra gel buy lamisil without rx bentyl for sale philippines aspirin dipyridamole dose buy hydrocortisone no prescription discount betnovate missed bupropion dose do you need rx danazol que es ciprofloxacina para que sirve order erection packs 3 levitra can you buy valtrex over the counter in the uk generic methotrexate 10 mg best mentax prices crestor no prescription fedex ups where can i get sustiva pills medicine levitra super active capsules men;s health can you get pregnant while on depo provera and having no periods looking for ventolin asthma inhaler aceon perth australia buy tadacip tablets australia buy aciclovir tablets uk online generic uk paypal femara albenza generic release date buy trimox without a script forum propecia review prescription buy 100 mg amitriptyline buy feldene online without a prescription allegra medication information aarp prescription solutions lamictal cheap us pharmacy buy promethazine online in usa generic elavil manufacturer erythromycin tablets 500mg dosage singulair brand positioning pharmacy tablets health drugstore net better than mycelex-g asacol hd 800mg tablets where to buy valtrex ointment buying entocort from canada no prescription endep 10 medication side effects where do youtube buy alligator clips best pharmacy online no prescription needed actoplus met reviews for men safe risperdal buy long time side effects gyne-lotrimin use vasodilan coupon online can i get depakote arimidex discounts codes best site to buy rogaine 2 generic micronase uk paypal glucotrol xl cheap uk danner boots promo code cheap accutane prescription mail order antibiotics + mexico canadian pharmacies overnight kamagra gold prices cvs bayer aspirin quick release crystals reviews generic forzest switzerland ciplox dosage instructions side effects of coming off the pill yasminelle medrol purchase in canada no prescription order aceon canada 1000 cool games for kids female cialis bonus pills generic indinavir for sale on line misoprostol miscarriage not working imitrex brands india asacol mr 800 mg nitroglycerin cream uses no rx capoten online meclizine pill shortage cialis jelly 100mg tablet over the counter ortho tri-cyclen lo is generic brand levitra available in usa generic zofran buy canada generic minocycline walgreens 6 order aciphex 20mg tabs estrace cream costco can take alli thyroid medication generic form compazine cheap amaryllis plant kit lotrisone drug class cpd online pharmacy technician cheap generic betapace doxycycl hyc 100mg price online sale of prometrium how long does it take for metformin to work for weight loss use viagra sublingual coupon online forzest usa nizoral cost in india where to buy generic drugs without prescription order suhagra online in usa zoloft overdose emedicine requip price india xenical kaps. 120 mg (rx) roche where to buy heirlooms wow alliance pharmacy mexico nexium elavil australia companies only voltaren gel and weight gain roxithromycin generic wikipedia drugs gnc erection vitamins periactin drug oversea cardura lawsuit canada how much is femcare tablets nitroglycerin explosive uses what is liv 52 ..syrup order nymphomax canada aldactone fast uk cymbalta capsules 60mg side effects where do i buy emsam much does valtrex cost canada can i get pravachol erexin-v cheap uk para que se usa cleocin nizagara for sale online canadian etodolac online overnight shipping sildenafilo 100mg 500mg norfloxcin metronidazole cheap adalat 300 mg what is green tea with hoodia vasotec medication order cheapest venlor to buy how much does clonidine cost cialis coupons cvs buy generic trileptal with bonus does one dose of zithromax cure chlamydia pravachol online pharmacy shipped to canada viagra online paypal uk# buy orlistat online with out prescription cancer drugs tamoxifen haldol 10 mg gocce toradol injection reviews coreg tablets 6.25 mg lisinopril tablets 10 mg 100s where to buy trileptal ointment dosis aciclovir para varicela nin~os what are the side effects of diclofenac sodium tablets best generic toradol sites nizagara generic reviews how to get a cheap abilify prescription rumalaya forte 10 mg cost fluoxetine online canadian buy vermox online from usa reputable online pharmacy canada no prescription buy atacand online generic cholestoplex no prescription levitra sale cheapest 20mg cheapest prevacid in the uk can you get stromectol over the counter periactin discontinued nexium 10 mg what is the drug classification for accutane yasmin mg mexico zyprexa olanzapine 5mg what is shuddha guggulu drugs side effects of femara drug consecuencias de un aborto con pastillas cytotec provera suppliers overseas buy atrovent 100mg online lithium exploration in western australia clorfenamina vademecum hydromorphone side effects withdrawal unisom best price cialis 5mg generic sale retin-a 0,05 mg buy cheap differin india buy brand provera fluoxetine 20 mg cap nort rhinathiol promethazine description metformin 500mg tablets used order florinef overnight cheap carafate 100 mg rosuvastatin 20 mg a'ra buy neurontin in australia antibiotics for acne treatment effexor xr cheapest price buy aciclovir with visa plendil drug classification benzthiazide and triamterene tablets ditide s club juniors automatic high cheapest generic celebrex nizoral hair loss how often buying promethazine online adverse effects of prednisone buy seroquel pills in the india zoloft mexico pharmacy hydrochlorothiazide mechanism of action professional viagra reviews dulcolax with no rx taking metformin without diabetes what is wellbutrin sr used to treat neurontin suppositories buy what does flonase sneezing prilosec medication ingredients benzac ac wash 5 reviews fucidin tablets medicine buy actonel online amazon where can i get trazodone how to use proscar can you get prilosec where is benicar manufactured best site to buy paroxetine 100 mg seroflo pet prescription medication online cipro discontinued cytotec online+without prescription neurontin discounts codes how long does it take keflex to work for acne purchase lopressor florinef medication side effects buy advair diskus bulk hydromorphone vs morphine sulphate better proscar propecia buy mircette in uk glucophage coupons is it safe to take cephalexin when pregnant buy accutane cheap online with mastercard can i get suprax where purchase innopran xl cialis black 800 order toprol xl canada how much is protonix tablets proventil to purchase without a prescription low dose abilify for depression prednisone effects drugstore aid advair diskus levothroid generic for lithium orotate dosage recommended celebrex direct pharmacy buy advair diskus online overnight where to buy mentat in canada safely luvox without prescription canada med cab bupropion canadian accutane tablet why has benfotiamine been discontinued para que se usa bactrim ds digoxin generic order brand cialas cialis 20mg filmtabletten apotheke preis female viagra pills australia himcocid rx mexican pharmacies no rx levitra drugs online purchases kamagra now co uk eriacta tablets index where buy metformin tablets usa can you order rhinocort symptoms budesonide zofran price comparison tinidazole drugs com developing can you buy lotrisone cream doctor safe to buy generic viagra super active from canada best place buy finast innopran xl dosage hydromorphone dosage erowid canadian online pharmacy for estrace when will generic seroquel be available xeloda for daily use canada crestor tablets for high cholesterol what is doxycycline mg used to treat buy cleocin online in usa 10 mg daily of accutane benemid order canada increasing accutane dosage nexium coupons astrazeneca prilosec lawsuit canada buy propecia greece cialis to buy in australia cheap finast uk buy liv online generic fluoxetine alesse uses medication getting motrin in australia suhagra generic for buy zantac online thru paypals costo voltaren emulgel side effects of azithromycin 250mg tablets sale hydrea buy grifulvin v capsules albuterol inhaler without rx mail order cialis super active online boots promo code jan 2013 aldactone medicine used codeine cough syrup high dose iscover buying lozol in manchester prednisolone from usa pharmacy otc prednisone alternatives zanaflex cheap uk where to voveran sr singulair 40 mg cheap viagra online india current price coumadin safe website to buy accutane canadian cytotechnology programs terbinafine dosage for onychomycosis what does neurontin do for anxiety generic levitra buy glucotrol xl generic cheap costs greenline pharmacy+canada olanzapine usage craigslist usa cars and trucks most reliable place to buy eulexin online online sale of minocin order eldepryl cheap effects doxycycline sunlight over the counter anxiety medication list elocom krem cena como se toma la pastilla cytotec para abortar sarafem by mail order buy seroquel from canada kytril po dose online generic albendazole what is ventolin drugs acheter pas cher allegra baclofen overdose side effects do i need a prescription for amantadine does promethazine cough syrup get you high voveran sr usa cvs prices avodart dutasteride capsules best drugstore translucent powder 2012 toradol generic and trade name buy endep online with mastercard ultra low dose keflex stats group kintore buy finasteride proscar/propecia order sinequan online in usa lamictal odt discount card buy lexapro online mastercard pharmacies generic accutane online purchase nizagara cheap prometrium generic price order aciclovir 1 200mg g8 new alliance for food security depakote discount program tegaserod maleate solubility singulair medicine for asthma isoniazid brand order zanaflex buy now buy meclizine online bupron sr without prescription canada canadian federal controlled drugs and substances act amaryl overnight rx saturday delivery over the counter pills to cure chlamydia phenergan buy on line buy lipothin fast shipping onde comprar exelon buy online lady era generic buy didronel online no prescription us cheap canadian alesse rumalaya forte where to purchase how much is ginseng tablets differin lotion reviews makeupalley order diovan canada carafate liquid cost eldepryl australia pharmacy compazine without prescription canada generic lynoral cost generic yasmin buy canada buy mobic without a prescription from canadian pharmacy generic uk paypal ampicillin is generic singulair available in canada cleocin medication 300mg buspar mg india ophthacare delivery london suppliers of dilantin in us bystolic tablets buy motilium in ireland propecia finasteride msd what drug category is cozaar pletal tablets price evecare no prescription canada legal buy zyrtec online canada naprosyn dosage in children suhagra over counter uk discount elavil generic sinemet cost generic viagra reviews forum discount medicine renagel without insurance generic bupropion paypal signs your synthroid dose is too high noroxin discounts codes mexico pills amitriptyline cheap canadian pharmacy antabuse ditropan online pharmacy uk order antabuse 120 mg when will allegra be available over the counter medications what is olanzapine 5mg buspar overnight pharmacy starlix cheap brand procardia buy side effects of bactrim ds tablets xalatan rx amoretti pomegranate juice concentrate phone in order for cialis what are the side effects of wellbutrin xl where to buy zithromax over the counter cheapest toradol to buy cheap tablets buy clomid online online trimox india anacin pain medicine combivent mg mexico dostinex no prescription canada generic keppra lawsuit retin a 0.1 cream 40 grams sale order nootropil celexa lawsuit 2012 biaxin user reviews generic clomid for men adalat retard 20 mg tablets ceftin suppositories buy colospa order by phone comprar actos original hydrochlorothiazide mg price generic betoptic buy canada minocycline 100mg tablet canada and hyzaar prescription maxalt side effects of motilium for men ginseng comprar raiz best site for aricept dispersible aspirin tablets side effects discount brand cialis otc tenormin discontinued buying bystolic benzac from europe skipping sugar pills on levlen viagra capsule price in pakistan billig mircette online kaufen doxycycline hyclate capsules for dogs compazine shop net celexa on line for sale no script ponstel prix en pharmacie en france cheap allegra uk fexofenadine levitra super active doctors online canada pharmacy online cialis how to take zithromax mg safe to buy generic cephalexin from usa hotels vigra norway can nitrofurantoin cause weight gain where can i buy viagra plus in canada where to buy original cytotec in quiapo where can i get some viagra from how long does it take for skelaxin to expire sominex without prescription medication metformin hcl xr 500mg tablets craigslist usa california cars how to order lincocin kytril sublingual dosage keflex cost australia xeloda 10 mg cost where motrin s g petch mazda viagra soft canada companies only where is tamoxifen metabolism zestoretic double dose pilex gel list of pills you can get high off of what is the difference between lamictal and lamictal xr buying revia for dogs research grade fertomid rumalaya forte india pain medications with no prescription elavil without prescription viagra head office in canada snopes lasuna from usa can you only get coumadin on prescription starlix medicine children buy plavix 80 mg online wellbutrin brand name versus generic singulair medicine over the counter what is septic arthritis l-tryptophan online kaufen is it safe to order nexium how long is it safe to take minocycline for acne sinemet medicine children ibs meds online no prescription buy nolvadex pills in the australia can you buy lopressor mg how to get cafergot zanaflex online usa no prescription speman spain what types of blopress are there can you buy mircette in ireland buy arava bulk purchase etodolac 500 mg generic topamax paypal zolpidem tartrate side effects omnicef on line no script presidone by mail cheap pills acai berry lithium audit pharmacy allpills shop viagra generic buy xenical diet pill diflucan over the counter walgreens ampicillin without perscription depo provera pharmacy tretinoin 0,025 online in usa what does sinequan levitra price increase buy cefixime uk online alesse generic drug is probalan available over the counter how to get free viagra fast order original astelin online prilosec cost walgreens cipralex withdrawal symptoms buying gasex in manchester ordering procardia on line terramycin online meds metoclopramide side effects in cats discount cialis 5mg where can you buy acai berries in toronto Purchase metformin 500mg tablets florida dapoxetine clomid pct tren cycle apcalis sx 10 mg cialis ed treatment compounding pharmacies british columbia cheap liverpool tickets anfield cipro side effects weight gain mirtazapine sleep paralysis viagra for sale in malaysia best place buy diflucan hyzaar 100/12.5 (containing hydrochlorothiazide and losartan) voltaren rapid 50 mg dosage can you only get mobic on prescription colospa uk brand name chloromycetin birth control online canada what does biaxin xl 500mg treat need trimix prescription where to buy allopurinol in canada safely flagyl antibiotic medication claritin recurring hives relief reviews medco prescriptions by mail amitriptyline epocrates online what is the function of the parietal lobe of the brain is nexium generic available buy lamisil canada bactrim ds 800-160 price bentyl side effects uk cialis 20mg filmtabletten rezeptfrei buy keftab hong kong genuine supplier buy bactroban ointment mexico differin prescription pharmacy buy tricor tablets us without a script compazine online click here glucophage 100 review buy brand cialis have no prescription buy plavix from india clomid vs femara fertility cheap pills prescription buy generic proscar retin-a ge next day buying amaryllis bulbs mycelex-g shop net what is arimidex medication approvepharmacycyvnx how to take cymbalta with food clarithromycin 500 mg side effects confido online ordering buspar medication wiki zebeta legal us orlistat prescription weight loss non generic cheap atorlip online prescription doxycycline hyclate mail-order prograf ditropan tablets oxybutynin does clonidine make you gain weight cheapest price for nizoral shampoo zovirax over the counter medicine buy atrovent in uk buy generic claritin online all types elavil pills prednisolone women buy anacin capsules cardizem pharmacy what exactly does flonase do accutane settlement amounts casodex uk brand name non prescription pills that get you high is there a generic form of cozaar januvia generic date nizoral suppositories buy can order celexa canada benicar hct generic drug where to buy retin a cream non persciption advair diskus donde comprar vpxl where to buy extendaquin in canada safely tegretol in canada over the counter permethrin cream 5 what does astelin nasal spray do order lipitor from australia without prescription transdermal estradiol patches side effects of cordarone discount canadian pharmacy oxytrol buy atarax hong kong prescription atorlip-5 cheap benicar side effects long term use us pharmacies buy cialis buy evista patch endep billig kaufen tadacip generics24 flomax dosage for children nizoral cream usage can you only get retino-a cream 0,05 on prescription order evista overnight fucidin purchase in canada no prescription cost of generic lexapro without insurance what is cialis 20mg effects cost of ginseng seed iantd recreational trimix course 1 gbp to eur graph acheter mobicarte sfr how to use provera 5mg buy antabuse 250mg online where can i purchase calan cephalexin commonly used oregon state fair jeff dunham where proventil what is zyprexa 10mg used for cymbalta dosage forms forzest medicine children relafen side effects long term use is mail order plendil safe donde puedo comprar xbox live mexico buy risperdal boots sale purchase cheap norvasc better than diakof positive depo provera reviews tricor overnight delivery where viagra was discovered wellbutrin xl online prescription e` migliore il viagra o il cialis suppliers of actoplus met in us best place to buy bentyl in canada cheap order plavix online clopidogrel vytorin without prescription miami suprax uk boots what is the drug zestril used for medication information advair diskus how much does viagra cost per pill at walgreens arimidex for daily use canada comprar kamagra oral jelly pela internet cardura 50mg tablets levitra sydney get valtrex online is coreg legal in uk triderm crema para que sirve inderal overnight shipping buy himcocid without rx zyrtec over the counter cost over counter minipress no prescription needed drugs how to buy real viagra canada voltaren uk tablets how to buy aristocort in london ventolin woldwide shipping where can i buy lioresal zanaflex capsules 4mg online xeloda purchase order ceftin generic rythmol canada drug store original colospa online american nootropil viramune brands india zovirax in italia can you buy mevacor over the counter in germany over the counter liv 52 tinidazole now co uk citalopram dose reduction side effects can ciprofloxacin 500mg get you high betnovate to buy from europe cafergot buy prandin pill shortage tadalafil usage can order yagara online generic for valtrex sarafem sales antivert medicines like how to order estrace online levitra professional buy online canada what is the medication luvox for where can i buy children dramamine viagra sublingual online ordering erythromycin pills acne reviews does finasteride show up in a drug test ventolin tablets for sale allegra dosage recommended arjuna online usa no prescription can you buy femcare online pharmacy prednisone dosage treatment poison ivy nootropil tablets price buy benicar hct online vpxl no script vytorin side effects cancer amitriptyline over the counter depressant medications buy differin with paypal i pill trazodone website pharmacy levitra professional pill shop discount code generic atarax overnite shipping diflucan where to buy it what are the best pills to take to get high viagra canada pharmacy legit pharmacy escrow closed xenical 120 mg uk accutane side effects rash alesse side effects mood swings ipharmacy android free download non persciption atrovent indian indocin 40 mg nexium prices boots anti-dandruff ketoconazole generic diclofenac potassium 50mg tablets pyridium online coupon code buy birth control pills singapore motrin medicine recall acai berry weight loss pills canada pharmacy has best price toprol xl how much will menosan cost viagra jelly prices usa ordering plavix on line maxifort tomato purchasing cytoxan online uk where to buy hyaluronic acid in canada neurontin without prescription pills retin-a 0,05 shelf life fucidin acnee cerotti diclofenac generico when will generic viagras be available overseas pharmacy no prescription flonase lowest priced xeloda zyprexa weight gain avoid propecia shortage doxycycline capsules 100mg acne aspirin usa what is serevent evohaler indian ginseng ashwagandha side effects orlistat generic india zoloft side effects order anafranil online in usa brand dutas buy phone in order for diamox herbal remedies suppliers uk what is the medication erythromycin used for levaquin online mexico cost of prednisone treatment for dogs imitrex tablets uses how to order zoloft online where to buy levitra mg buy levitra without prescription what is vardenafil hci how much does plavix cost at costco does generic zanaflex look like buy generic zebeta with bonus buy xalatan mg online boots pharmacy student placement where can i get accutane from generic sumycin what is the generic name for augmentin breast cancer drugs letrozole best site get keftab cleocin rxlist chlamydia antibiotics alcohol how to buy finpecia online without online buy reglan can i get vytorin generic fluoxetine hydrochloride can you only get cordarone on prescription cardizem over counter uk over the counter forskelaxin what is champix prescribed for lioresal 10 mg para que sirve parlodel bromocriptine buy aciphex without perscription finax now azithromycin diarrhea dose evista 100mg buy atacand 16 mg generic purchase terramycin cheap buy pravachol fast shipping billig levlen online kaufen risperdal lawsuit in canada bupropion online in usa buy aciphex online usa pharmacy fast procardia deleviery can you order brand advair diskus generic lipitor side effects uk lok adalat mumbai buy 500 mg zithromax nolvadex medication online cheapest way to get valtrex trileptal overseas best place to buy chloroquine purchase flagyl mg amitriptyline compared to xanax trazodone drugs similar to ventolin dosage for 3 year old donde comprar orlistat en venezuela valacyclovir hcl 1 drug interactions cefixime tablets on line to buy buy allopurinol mexico super kamagra von der firma ajanta pharma get prescription lexapro online ibuprofen alcohol effects side effects of celexa during pregnancy herbal viagra alternatives reviews buy over the counter arjuna online allegra cost at target pariet online mexico meclizine no rx non prescription levitra professional pharmacy buy viagra sublingual with visa apo indomethacin 50 mg side effects trazodone without a prescription from australia half price vytorin viagra professional overnight shipping cheap price increase indocin nolvadex from india free viagra for unemployed headline cytoxan costco what is the shelf life of promethazine tablets buy acticin online in usa where to get colospa pct buy zithromax low cheap price long term side effects of avodart zenegra perth australia what are the side effects of allegra 180 cleocin mist canada legal to buy cialis sublingual buy tenormin australia baclofen pump and mri dapoxetine in the uk generic mentax for sale on line can you buy seroflo online metformin drug in germany pharmacy floxin cheap voltaren pills review is healthcare alliance pharmacy discount card legitimate buy ortho tri cyclen generic no prescription cheap accutane now prescription seroquel tablets for sale pamelor missed dose black eyed peas where is the love lyrics post cycle therapy wiki anafranil delivery uk cheapest flonase tablets uk cymbalta by mail order where to buy metoclopramide with mastercard ephedraxin comprare comprar mentat portugal lamisil online legally buy terramycin with e check side effects of stopping yasmin birth control pills septilin next day crestor manufacturers india xenical dietary supplement makeup/skin product by obagi tretinoin cream usp 0.1 20 g effexor xr withdrawal solutions mentat ds syrup overnight pharmacy atorlip-20 online in usa cleocin for sale philippines buy terramycin in australia viagra jelly pill canadian viagra super active sale canadian hyzaar on line purchase ampicillin discontinued 100mg doxycycline chlamydia avalide company order lisinopril in buy betapace fast shipping buy lotensin boots pharmacy korean red ginseng in canada avandamet pharmacy prices list accutane alcohol consumption buy online cialis soft generic a control study of the cutaneous side effects of chronic lithium therapy how to get diamox in australia zofran morning sickness side effects voltaren generic gel american lincocin order generic alli retino-a cream 0,05 india order voltaren cream zyvox without used drug can order erythromycin canada buying clomid online reviews buy tofranil cheap order us sominex europe levitra professional no prescription canadian pharmacy buy sustiva capsules how much does zestoretic cost phenergan tablets uses hyzaar blood pressure medication side effects buy hyzaar 100 25mg otc antibiotics in canada medrol ivf cycle nizoral dose dogs order viagra plus in cheapest low cost femcare zyvox 100mg cheap get yagara toronto buy cialis soft in australia caverta cheap price alesse 28 discontinued buy endep from india lipitor side effects hair loss can you buy brand levitra in ireland cheapest amaryl prices usa cabgolin overnight delivery what is metformin hydrochloride where to buy furosemide online uk generic protonix usa pharmacy elavil drug in fr pharmacy where could i buy biaxin without prescription discount price valtrex imitrex where can i buy it buy erexin v lowest price where can i get some viagra plus cheap calcium carbonate no prescription brand viagra new zealand nolvadex without insurance overnight 100mg buy clomid online kytril coupons zyloprim direct pharmacy revista visao missionaria tamoxifen gynecomastia side effects what is hyaluronic acid used for doxazosin drug store online how to take levothyroxine sodium cephalexin tablets uses craigslist manchester nh house for rent deltasone coupon code one man one jar original how to take clomiphene citrate for men ortho tri cyclen canadian online overnight pharmacy omnicef ordering no prescription order aricept online uk generic penegra us cymbalta class action lawsuit 2012 colospa echeck what does prednisone 10 mg tablet look like naprosyn 500mg dosage buy anacin online india splitting wellbutrin pills side effects of procardia on fetus pharmacy costa rica jaco taking clomid without doctor uesp meridia overseas pharmacy no prescription propecia top pills that get you high voltaren injection route proventil inhaler coupon protonix brand positioning bactrim 100ml reviews on rumalaya gel buy chloroquine and proguanil online buy benadryl in uk diltiazem recommended dosage cheapest elavil famciclovir famvir buy online how to take promethazine mg proscar shipping overseas order singulair prandin tablets clomid glucophage pcos how to take cefixime mg pharmacies aceon ciplox for dogs buy prednisone 20 mg tablet used amoxil discounted can you only get serevent on prescription shortage of prevacid where to buy generic abilify clomiphene online no prescription evista prices cvs what is the generic name for avapro splitting proscar pills generic ranitidine us get avalide las vegas periactin medication order ranitidine delivery uk trusted online pain meds nitrofurantoin sold over counter what does lamisil cream look like round blue pill 100 r cialis vs viagra 2013 order cipro online no prescription with a echeck why has topamax been discontinued florinef tablets uses actos medication half life ordering effexor xr usa revatio without insurance allopurinol manufacturers in india cialis sublingual with no rx comprar proventil online best place to buy cialis soft without a prescription generic mobic prices albenza overnight pharmacy fucidin over the counter canada flomax commercial side effects keppra from canada adalat in italia where can i buy frozen acai in london colchicine comet assay dramamine cheap yasmin pill reviews 2011 uk cheap nike 95 trainers lipothin billig kaufen where escitalopram anti depressant anti anxiety generic seroquel xr 300 topamax for men in usa haldol shipping overseas disgrasil in usa can you get himcolin robaxin prix en pharmacie en france levitra india manufacturers paxil side effects nausea alternative medicine to glucophage is it safe to order fincar noroxin australia price buy xenical in spain rocaltrol online usa how many doses of zithromax to cure chlamydia genuine cafergot best price mail order generic skelaxin cheap sumycin 40 mg hytrin no prescription reviews order alphagan online comprar prevacid portugal where to buy cymbalta loading plavix dose goji better than acai can you buy duetact over the counter in germany online pharmacy uk cozaar betnovate scalp application reviews is erexor available over the counter neurontin nerve pain dose side effects of exelon capsules drug market order acticin crestor pills look liquid zithromax shelf life cipla product list order elimite online no prescription shipping available azithromycin online fast shipping can we trust vytorin online atenolol beta blocker side effects buy wellbutrin in singapore buy generic feldene with bonus name generic yasmin birth control side effects mixing viagra alcohol confido limited india legal buy azulfidine online canada where can i buy mifepristone and misoprostol in the philippines metformin online no rx baclofen without insurance capoten 25 mg tablet best pharmacy to order allegra what is tretinoin gel 0.025 used for can you buy seroquel online ordering diovan canada tesco pharmacy opening times romford what does lipitor 40 mg look like cheap malegra fxt augmentin duo forte 875 mg price best place to order nexium in us keflex online australia buy femara in india online side effects of flovent in children how to use premarin tablets acheter zyvox pas cher where to get lukol pct doxycline price increase discount medications target generic naprosyn for sale on line benadryl billig kaufen online ginette-35 india buy generic baclofen with bonus why is there a shortage of ampicillin is prescription required for viagra in canada list of tesco stores selling clomid best site get zyvox ordering drugs from mexico acticin from usa pharmacy roxithromycin dosage too high map where alligators live where is the cheapest place to buy alli diet what is adalat retard used for buy meclizine astrailia what is doxycycline used to treat acne pharmacy online valium phenergan daily use reviews cardura in italia tennisgaga.com best online pharmacy generic seroquel albenza discount medications diuretic blood pressure medication names; what to do if levitra doesn;t work free or low cost cefixime compare xenical meridia phramacy rx1 order propecia on line mexico silagra online buy glucophage lawsuit flovent inhaler prescribing information procardia usa cvs prices eli lilly cialis bph cheapest propecia terramycin prices reviews on biaxin phenergan prescription only cost of serophene ephedraxin to buy in england accutane from canadian pharmacy where can i purchase ethionamide where to buy levitra online no prescription cheap cheapest cialis soft to buy different types of drugs for kids mail order celexa american advair diskus list of tesco stores selling viagra cipro tablets children pyridium without prescription cheap pills buy finast viagra cheapest zebeta medication ditropan xl mircette prices cvs orlistat xe'nical ge'lules 120 mg where to atorlip online pharmacy buy alli diet acai berry and green tea weight loss pills flomax drug purchase buy viagra jelly paypal accepted ceftin spain does viagra have long term side effects metoclopramide usa kamagra overnight buy canada no prescription for aristocort vigra tablet timing haldol nombre generico comercial cheap chloroquine india kamagra shoppers drug mart pharmacy has best price mentat ds syrup florida ampicillin buy zetia 5 order amaryl online no prescription with a amex cleocin lotion over the counter drug interactions lamictal and alcohol will you buy lisinopril canadian pharmacy ashwagandha pharmacy non generic metformin eli lilly evista coupons quinine sulphate mhra micardis over the couter prednisolone vs prednisone dose can you buy liposafe over the counter in germany methotrexate wanted online review asacol shoppers drug mart cost xenical south africa buy silagra with paypal crestor to purchase without a prescription cheap generic celexa use cleocin gel coupon online isoniazid tablets wiki reactive arthritis chlamydia current price cytoxan chinese herbal cialis secure pharmacy plus llc comprar aceon original en madrid viagra mental side effects how to take levaquin for uti what is the drug colchicine used for blopress candesartan cilexetil pharmacy rx world net coreg uk next day delivery content and code limited zyvox comprare synthroid pills online in the india erythromycin antibiotic buy clomid with no prescription is there a sex enhancing drug for women what is protonix 40 mg prescribed for cephalexin australia pharmacy buy celexa next day toradol ordering no prescription nexium lawsuits outcome cheap actoplus met buy online how to order himcocid fabrica clozaril voltaren tegretol diovan health canada tenormin buy female cialis online with out prescription youtube nirvana lithium best viagra prices lowest sildenafil maximum daily dosage abilify ciprofloxacin for sale online pharmacy mexico trileptal pramipexole fibromyalgia uk purchase abilify on line in australia remeron online store benadryl overnight pharmacy buy viagra generic cheap what is arthritis nhs is it safe to order trental buy toredol online in north america buy tamoxifen cheap trandate shop brazil viagra metronidazole tinidazole over counter accutane tablet sale aciclovir on the internet prinivil drug schedule ventolin 100 inhaler can you get aspirin in australia generic singulair for sale on line young people taking viagra recreationally how long does it take for flovent to start working generic for norvasc how to take liv 52 tablets paroxetine purchase in canada no prescription adalat 20mg tab minocin dosage for strep cialis soft canadian online cymbalta 20 mg dosage ethionamide no prescription compare prices domperidone 20 mg canada pharmacy generic cholestoplex usa pharmacy combivent order on web no prescription needed accutane is generic famvir effective precose india white oval pill watson 540 presnidone online without rx aciphex online no prescription what are side effects of alli diet pill uk pharmacies online that sell vpxl alesse sublingual dosage nexium mexico no prescription buy starlix without rx pyridium next day delivery what is the best over the counter antibiotic lawsuit against keppra kroger pharmacy hours sunday buy blopress online with mastercard coversyl 4mg price advair diskus 100 50 prices toradol for daily use canada use l-tryptophan coupon online buy decadron hong kong generic canadian pharmacy how much does prevacid cost at walmart cost comparison prednisolone online uk version of haldol promethazine brand names india adderall uk online can you get nizoral over the counter dipyridamole in italia buy propecia in the us viagra 100mg prijs belgie is levitra available over the counter western drug anacin is it safe to order stromectol how to live cheap lanoxin online in usa avalide recall lawsuit topamax in italia requip australia order arimidex uk pharmacy leukeran missed dose what is trazodone medication used for com buy keflex no prescription buy casodex mg martin dingman genuine alligator belt metronidazole 400mg and alcohol rumalaya forte cost in canada cheap generic viagra no prescription online canada rx order neurontin cheap legal buy prednisone online canada suprax prices usa long term usage of motrin cost of naprosyn 500mg tadapox 10 mg cost alesse prices canada best generic sinemet sites quanto costa il levitra 10 mg can you buy cafergot over the counter in germany where can i buy proventil tablets healthy mango chutney recipe side effects of dramamine in children wellbutrin sr dosage stopping taking wellbutrin side effects how to buy rogaine 5 price increase glucotrol xl maxalt wafers australia beat way to order tofranil paxil uk next day delivery nexium online cheap buy lamictal mg online can you buy urispas over the counter in germany medicine doxycycline hyclate 100mg allegra weight gain diltiazem controlled delivery purchase keflex online nolvadex dosage reverse gyno can you get more blood clots while on coumadin brand nimotop buy orlistat price in india canadian pharmacy online allopurinol how to buy ginseng root cost of nizagara without insurance viagra hk cost of yasmin without insurance resources for levaquin paroxetine 40 mg high buying keftab using paypal buy ethionamide perth australia trileptal in canada rumalaya gel for sale uk can order maxalt online what is diclofenac prescribed for buy now viagra cialis wellbutrin sr canada overnight delivery viagra without a prescription from australia aciclovir canadian source azithromycin z pack and alcohol buy dostinex tablets no prescription generic trazodone starlix sublingual dosage trazodone hydrochloride 100 mg sleep buy kamagra gold 10 ultra low dose cordarone etodolac next day delivery tetracycline from invitrogen where purchase ralista buy cafergot 10 buy tretinoin cream 0.1 canada acivir pills coupon code buy reminyl online comprar yasmin diario online can you buy ventolin over the counter in uk cheapest what is extendaquin order plavix synthroid tablets 40mg my endep coupons cheap amoxil sale uk clavamox hydrochlorothiazide prescriptions getting dipyridamole in australia allegra online episodes where can i buy accutane online uk cheap lamisil brands india sildenafil tablets ventolin paypal what is zetia for cholesterol buy brand amoxil pills where is the best place to buy propecia online weight loss after stopping depo provera topamax off label usage brand cialis pills indian generics online neurontin how long does it take for femara to leave your system clarithromycin 500 mg tablets side effects generic xenical wiki order nizoral cream online tretinoin 0,025 medicine online there generic claritin d