Genel Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, belediyenin kurulusunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. - Bu Kanun belediyeleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Belediye : Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını,

c) Belde : Belediyesi bulunan yerleşim yerini,

d) Mahalle : Belediye sinirlari içerisinde yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan insanların yasadığı idarî birimi,

İfade eder.

IKINCI BÖLÜM

Belediyenin Kurulusu ve Sınırları

Kuruluş

MADDE 4. - Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.

İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakin olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.

Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için, meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının  5.000 ve üzerinde olması gerekir.

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallîn en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir.

Islem dosyasi valinin görüsüyle birlikte Içisleri Bakanligina gönderilir. Danistayin görüsü alinarak müsterek kararname ile o yerde belediye kurulur.

Yeni iskân nedeniyle olusturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerlesim yerinde, Içisleri Bakanliginin önerisi üzerine müsterek kararnameyle belediye kurulabilir.

 

Sinirlarin tespiti

MADDE 5. - Yeni kurulan bir belediyenin sinirlari, kurulusu izleyen alti ay içinde asagidaki sekilde tespit edilir:

a) Eskiden beri beldeye ait sayilan tarla, bag, bahçe, çayir, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, palamutluk, fundalik gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye siniri içine alinir.

b) Belediye sinirlarini dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastir. Bunun mümkün olmamasi durumunda, sinir düz olarak çizilir ve isaretlerle belirtilir.

c) Belediyenin sinirlari içinde kalan ve eskiden beri komsu belde veya köy halki tarafindan yararlanilan yayla, çayir, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma haklari devam eder. Bu haklar için sinir kâgidina serh konulur.

d) Çizilen sinirlarin geçtigi yerlerin bilinen adlari sinir kâgidina yazilir. Ayrica yetkili fen elemani tarafindan düzenlenen kroki sinir tespit tutanagina eklenir.

Sinirlarin kesinlesmesi

MADDE 6. - Belediye sinirlari, belediye meclisinin karari ve kaymakamin görüsü üzerine valinin onayi ile kesinlesir.

Kesinlesen sinirlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir tutanakla belirlenir. Kesinlesen sinir kararlari ile dayanagi olan belgelerin birer örnegi; belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir.

Kesinlesen sinirlar zorunlu nedenler olmadikça bes yil süre ile degistirilemez.

Sinir uyusmazliklarinin çözümü

MADDE 7. - Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasinda sinir uyusmazligi çikmasi halinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamin görüsleri otuz gün süre verilerek istenir. Vali, bu görüsleri degerlendirerek sinir uyusmazligini karara baglar. Büyüksehir belediyesi sinirlari içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sinir degisikliklerinde büyüksehir belediye meclisinin de görüsü alinir. 

Il ve ilçe sinirlarinin degistirilmesini gerektirecek sinir uyusmazliklarinda 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayili Il Idaresi Kanunu hükümleri uygulanir.

Birlesme ve katilmalar

MADDE 8. - Bir belde veya köyün veya bunlarin bazi kisimlarinin meskûn sahasinin, komsu bir beldenin meskûn sahasi ile birlesmesi halinde, iltihak olunacak belde sakinlerinin oylarina basvurulmaksizin, katilmak isteyen köy veya belde veya  bunlarin kisimlarinda yapilan oy verme sonucuna ait evrak, valilikçe iltihak olunacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakin gelisinden itibaren otuz gün içerisinde istek hakkindaki kararini verir. Belediye meclisinin kabulüyle katilim gerçeklesir. Katilma talebinin belediye meclisi tarafindan reddi durumunda, kararin tebliginden itibaren onbes gün içinde istek sahiplerinin itirazi üzerine, valinin görüsüyle birlikte dosya, Içisleri Bakanligi tarafindan görüsü alinmak üzere Danistaya gönderilir. Danistayin görüsü üzerine 4 üncü maddedeki usule göre islem tamamlanir.

Belde, köy veya bunlarin bazi kisimlarinin meskûn sahalari arasinda 5.000 metre ve altinda mesafe bulunmasi, birlesmis sayilmalarina yeterlidir.

Bir beldenin bazi kisimlarinin komsu bir beldeye katilmasinda, belde nüfusunun 5.000'den asagi düsmemesi sarttir.

Bu madde uyarinca gerçeklesen katilmalarda, iltihak olunan belde ile bazi kisimlari veya tümü iltihak olan köy veya belde arasinda; tasinir ve tasinmaz mal, hak, alacak ve borçlarin devri ve paylasimi, aralarinda düzenlenecek protokolle belirlenir.

Birlesme ve katilma islemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre islem yapilir.

Mahalle ve yönetimi

MADDE 9. - Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafindan yönetilir.

Belediye sinirlari içinde mahalle kurulmasi, kaldirilmasi, birlestirilmesi, bölünmesi, adlariyla sinirlarinin tespiti ve degistirilmesi, belediye meclisinin karari ve kaymakamin görüsü üzerine valinin onayi ile olur.

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katilimiyla ortak ihtiyaçlari belirlemek, mahallenin yasam kalitesini gelistirmek, belediye ve diger kamu kurum ve kuruluslariyla iliskilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüs bildirmek, diger kurumlarla is birligi yapmak ve kanunlarla verilen diger görevleri yapmakla yükümlüdür.

Belediye, mahallenin ve muhtarligin ihtiyaçlarinin karsilanmasi ve sorunlarinin çözümü için bütçe imkanlari ölçüsünde gerekli yardim ve destegi saglar; kararlarinda mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarina uygun biçimde yürütülmesini saglamaya çalisir.

 

Belde adinin degistirilmesi

MADDE 10 . - Bir beldenin adi, belediye meclisi üye tam sayisinin en az dörtte üç çogunlugunun karari ve valinin görüsü üzerine Içisleri Bakanliginin onayi ile degistirilir. Bu karar Resmî Gazetede yayimlanir.

Tüzel kisiligin sona erdirilmesi

MADDE 11. - Belediye siniri veya meskûn sahasi, bagli oldugu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sinirina, 5.000 metreden daha yakin duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kisiligi; genel imar düzeni veya temel alt yapi hizmetlerinin gerekli kilmasi durumunda, Danistayin görüsü alinarak, Içisleri Bakanliginin teklifi üzerine müsterek kararname ile kaldirilarak bu belediyeye katilir. Tüzel kisiligi kaldirilan belediyenin mahalleleri, katildiklari belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kisiligi kaldirilan belediye ile köylerin tasinir ve tasinmaz mal, hak, alacak ve borçlari katildiklari belediyeye intikal eder.

Nüfusu 2.000'in altina düsen belediyeler, Danistayin görüsü alinarak, Içisleri Bakanliginin önerisi üzerine müsterek kararname ile köye dönüstürülür. Tüzel kisiligi kaldirilan belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafindan yapilir. Bu belediyenin tasinir ve tasinmaz mallari ile hak, alacak ve borçlari ilgili köy tüzel kisiligine intikal eder. Intikal eden borçlarin karsilanamayan kisimlari il özel idaresi tarafindan üstlenilir ve vali tarafindan Iller Bankasina bildirilir. Iller Bankasi bu miktari, takip eden ayin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplaminin belediyelere ayrilan kismindan keserek ilgili il özel idaresi hesabina aktarir.

Kararlarinin uygulanmasi ve nüfus tespiti

MADDE 12 . - 4 üncü, 6 nci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen kararlar kesinlesme tarihini takip eden yilin ocak ayinin birinci gününden itibaren yürürlüge girer. 4 üncü maddeye göre belediye kurulan yerlerde 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayili Mahallî Idareler ile Mahalle Muhtarliklari ve Ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkinda Kanunun   29 uncu maddesine göre seçim yapilir.

8 inci maddede geçen birlesme ve katilmalara, 9 uncu maddede geçen mahalle kaldirilmasina, 11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel kisiliginin kaldirilmasina veya bir beldenin köye dönüstürülmesine dair kararlar ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanir ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarina göre yapilir.

Yerlesim yerlerinin bu Kanunda öngörülen nüfuslari Devlet Istatistik Enstitüsü Baskanliginca tespit edilir.

Hemsehri hukuku

MADDE 13. - Herkes ikamet ettigi beldenin hemsehrisidir. Hemsehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katilma, belediye faaliyetleri hakkinda bilgilenme ve belediye idaresinin yardimlarindan yararlanma haklari vardir. Yardimlarin insan onurunu zedelemeyecek kosullarda sunulmasi zorunludur.

Belediye, hemsehriler arasinda sosyal ve kültürel iliskilerin gelistirilmesi ve kültürel degerlerin korunmasi konusunda gerekli çalismalari yapar. Bu çalismalarda, üniversitelerin, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin, sendikalarin, sivil toplum kuruluslari ve uzman kisilerin katilimini saglayacak önlemler alinir.

Belediye sinirlari içinde oturan, bulunan veya ilisigi olan her sahis, belediyenin, kanunlara dayanan kararlarina, emirlerine ve duyurularina uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katki ve katilma paylarini ödemekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluklari

Belediyenin görev ve sorumluluklari

MADDE 14. - Belediye, mahallî müsterek nitelikte olmak sartiyla;

a) Imar, su ve kanalizasyon, ulasim gibi kentsel alt yapi; cografî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sagligi, temizlik ve kati atik; zabita, itfaiye, acil yardim, kurtarma ve ambulans; sehir içi trafik; defin ve mezarliklar; agaçlandirma, park ve yesil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanitim, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardim, evlendirme, meslek ve beceri kazandirma; ekonomi ve ticaretin gelistirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptirir. Büyüksehir belediyeleri ile nüfusu 50 000'i geçen belediyeler, kadinlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi egitim kurumlari açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarinin insaati ile bakim ve onarimini yapabilir veya yaptirabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarini karsilayabilir; saglikla ilgili her türlü tesisi açabilir ve isletebilir; kültür ve tabiat varliklari ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakimindan önem tasiyan mekânlarin ve islevlerinin korunmasini saglayabilir, bu amaçla bakim ve onarimini yapabilir, korunmasi mümkün olmayanlari aslina uygun olarak yeniden insa edebilir.

Belediye, kanunlarla baska bir kamu kurum ve kurulusuna verilmeyen mahallî müsterek nitelikteki diger görev ve hizmetleri de yapar veya yaptirir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sirasi, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediligi dikkate alinarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaslara en yakin yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yasli, düskün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alani, belediye sinirlarini kapsar.

Belediye meclisinin karari ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayili Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanligina ve organize sanayi bölgelerine taninan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsami disindadir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazlari

MADDE 15. - Belediyenin yetkileri ve imtiyazlari sunlardir:

a) Belde sakinlerinin mahallî müsterek nitelikteki ihtiyaçlarini karsilamak amaciyla her türlü faaliyet ve girisimde bulunmak.

b) Kanunlarin belediyeye verdigi yetki çerçevesinde yönetmelik çikarmak, emir vermek, belediye yasaklari koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalari vermek.

c) Gerçek ve tüzel kisilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsati vermek.

d) Özel kanunlari geregince belediyeye ait vergi, resim, harç, katki ve katilma paylarinin tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç disindaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken dogalgaz, su, atik su ve hizmet karsiligi alacaklarin tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptirmak.

e) Müktesep haklar sakli kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu saglamak; atik su ve yagmur suyunun uzaklastirilmasini saglamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, isletmek ve islettirmek; kaynak sularini isletmek veya islettirmek.

f) Toplu tasima yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulasim araçlari, tünel, rayli sistem dâhil her türlü toplu tasima sistemlerini kurmak, kurdurmak, isletmek ve islettirmek.

g) Kati atiklarin toplanmasi, tasinmasi, ayristirilmasi, geri kazanimi, ortadan kaldirilmasi ve depolanmasi ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptirmak.

h) Mahallî müsterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amaciyla, belediye sinirlari ve mücavir alanlar içerisinde tasinmaz mallari almak, kamulastirmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sinirli aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bagis kabul etmek.

j) Toptanci ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alani, yat limani ve mezbaha kurmak, kurdurmak, isletmek, islettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kisilerce açilmasina izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar disinda kalan ve miktari yirmibesmilyar Türk Lirasina kadar olan dava konusu uyusmazliklarin, anlasmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri sihhî müesseseler ile umuma açik istirahat ve eglence yerlerini ruhsatlandirmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin gelistirilmesi ve kayit altina alinmasi amaciyla izinsiz satis yapan seyyar saticilari faaliyetten men etmek, izinsiz satis yapan seyyar saticilarin faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasi ödenmeyerek iki gün içinde geri alinmayan gida maddelerini gida bankalarina, cezasi ödenmeyerek otuz gün içinde geri alinmayan gida disi mallari yoksullara vermek.

n) Reklam panolari ve tanitici tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Hafriyat topragi ve moloz döküm alanlarini; sivilastirilmis petrol gazi (LPG) depolama sahalarini; insaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlari ve satis yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tasimalarda çevre kirliligi olusmamasi için gereken tedbirleri almak.

(l) bendinde belirtilen gayri sihhî müesseselerden birinci sinif olanlarin ruhsatlandirilmasi ve denetlenmesi, büyüksehir ve il merkez belediyeleri disindaki yerlerde il özel idaresi tarafindan yapilir.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danistayin görüsü ve Içisleri Bakanliginin karariyla süresi kirkdokuz yili geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu tasima hizmetlerini imtiyaz veya tekel olusturmayacak sekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilecegi gibi toplu tasima hatlarini kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satin alma yoluyla yerine getirebilir.

Il sinirlari içinde büyüksehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sinirlari içinde il belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, meclis karariyla; turizm, saglik, sanayi ve ticaret yatirimlarinin ve egitim kurumlarinin su, termal su, kanalizasyon, dogalgaz, yol ve aydinlatma gibi alt yapi çalismalarini faiz almaksizin on yila kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptirabilir, bunun karsiliginda yapilan tesislere ortak olabilir; saglik, egitim, sosyal hizmet ve turizmi gelistirecek projelere Içisleri Bakanliginin onayi ile ücretsiz veya düsük bir bedelle amaci disinda kullanilmamak kaydiyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüs ve düsüncelerini tespit etmek amaciyla kamuoyu yoklamasi ve arastirmasi yapabilir.

Belediye mallarina karsi suç isleyenler Devlet malina karsi suç islemis sayilir.

Belediyenin proje karsiligi borçlanma yoluyla elde ettigi gelirleri, sartli bagislar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanilan mallari ile belediye tarafindan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye taninan muafiyetler

MADDE 16. - Belediyenin kamu hizmetine ayrilan veya kamunun yararlanmasina açik, gelir getirmeyen tasinmaz mallari ile bunlarin insa ve kullanimlari her türlü vergi, resim, harç, katilma ve katki paylarindan muaftir.

 IKINCI KISIM

Belediyenin Organlari

BIRINCI BÖLÜM

Belediye Meclisi

Belediye meclisi

MADDE 17 . - Belediye meclisi, belediyenin karar organidir ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmis üyelerden olusur.

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18. - Belediye meclisinin görev ve yetkileri sunlardir:

a) Stratejik plân ile yatirim ve çalisma programlarini, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüsmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabi kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapilan birimler ile fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasinda aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarini görüsmek ve onaylamak, büyüksehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânini kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Tasinmaz mal alimina, satimina, takasina, tahsisine, tahsis seklinin degistirilmesine veya tahsisli bir tasinmazin kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamasi halinde tahsisin kaldirilmasina; üç yildan fazla kiralanmasina ve süresi yirmibes yili geçmemek kaydiyla bunlar üzerinde sinirli aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katilma payi konusu yapilmayan ve ilgililerin istegine bagli hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Sartli bagislari kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar disinda kalan ve miktari besmilyardan yirmibesmilyar Türk Lirasina kadar, dava konusu olan belediye alacaklarinin anlasma ile tasfiyesine karar vermek.

i) Bütçe içi isletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortakliklar kurulmasina veya bu ortakliklardan ayrilmaya, sermaye artisina ve gayrimenkul yatirim ortakligi kurulmasina karar vermek.

j) Belediye adina imtiyaz verilmesine ve belediye yatirimlarinin yap-islet veya yap-islet-devret modeli ile yapilmasina; belediyeye ait sirket, isletme ve istiraklerin özellestirilmesine karar vermek.

k) Meclis baskanlik divanini ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlari üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bagli kuruluslarinin kadrolarinin ihdas, iptal ve degistirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafindan çikarilacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmasi, kaldirilmasi, birlestirilmesi, adlariyla sinirlarinin tespiti ve degistirilmesine karar vermek; beldeyi tanitici amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diger mahallî idarelerle birlik kurulmasina, kurulmus birliklere katilmaya veya ayrilmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve Içisleri Bakanliginin izniyle yurt disindaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karsilikli isbirligi yapilmasina; kardes kent iliskileri kurulmasina; ekonomik ve sosyal iliskileri gelistirmek amaciyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçeklestirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptirma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemsehrilik payesi ve berati vermek.

s) Belediye baskaniyla encümen arasindaki anlasmazliklari karara baglamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) Imar plânlarina uygun sekilde hazirlanmis belediye imar programlarini görüserek kabul etmek.

Baskanlik divani

MADDE 19. - Belediye meclisi, seçim sonuçlarinin ilânini takip eden besinci gün belediye baskaninin baskanliginda kendiliginden toplanir. Meclis bu toplantida, üyeleri arasindan, gizli oyla meclis birinci ve ikinci baskan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yil için görev yapmak üzere seçer. Ilk iki yildan sonra seçilecek baskanlik divani yapilacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.

Baskanlik divani seçimi üç gün içinde tamamlanir.

Meclise belediye baskani, katilamamasi durumunda meclis birinci baskan vekili, onun da katilamamasi durumunda ikinci baskan vekili baskanlik eder. Ancak yillik faaliyet raporunun görüsüldügü meclis toplantisi meclis baskan vekilinin baskanliginda yapilir.

Baskanlik divaninda bosalma olmasi durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

Meclis baskani, meclis çalismalarinda düzeni saglamakla yükümlüdür.

Meclisin çalismalarina ve katilima iliskin esas ve usuller Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Meclis toplantisi

MADDE 20. - Belediye meclisi, kendisi tarafindan belirlenecek bir aylik tatil hariç her ayin ilk haftasi, meclis tarafindan önceden belirlenen günde, mutat toplanti yerinde toplanir. Ekim ayi toplantisi dönem basi toplantisidir.

Bütçe görüsmesine rastlayan toplanti süresi en çok yirmi gün, diger toplantilarin süresi en çok bes gündür.

Mutat toplanti yeri disinda toplanilmasinin zorunlu oldugu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydiyla meclis baskaninin belediye sinirlari içerisinde belirledigi yerde toplanti yapilir. Ayrica, toplantinin yeri ve zamani mutat usullerle belde halkina duyurulur.

Meclis toplantilari açiktir. Meclis baskaninin veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantiya katilanlarin salt çogunluguyla kapali oturum yapilmasina karar verilebilir.

Meclis görüsmeleri görevlilerce tutanaga geçirilir, baskan ve kâtip üyeler tarafindan imzalanir. Toplantilar, meclisin karariyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.

Gündem

MADDE 21. - Gündem, belediye baskani tarafindan belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Ayrica çesitli yöntemlerle halka duyurulur.

Meclis üyeleri de belediyeye ait islerle ilgili konularin gündeme alinmasini önerebilir. Öneri, toplantiya katilanlarin salt çogunluguyla kabul edildigi takdirde gündeme alinir.

Toplanti ve karar yeter sayisi

MADDE 22 . - Belediye meclisi, üye tam sayisinin salt çogunluguyla toplanir ve katilanlarin salt çogunluguyla karar verir. Ancak, karar yeter sayisi, üye tam sayisinin dörtte birinden az olamaz. Oylamada esitlik çikmasi durumunda meclis baskaninin bulundugu taraf çogunluk sayilir. Gizli oylamalarda esitlik çikmasi durumunda oylama tekrarlanir, esitligin bozulmamasi durumunda meclis baskani tarafindan kur'a çekilir.

Meclisin toplanmasinda, üye tam sayisinin salt çogunlugu saglanamadigi takdirde baskan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplanti, üye tam sayisinin dörtte birinden az olmayan üye sayisi ile yapilir.

Görüsmeler sirasinda baskan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapilacak yoklamada karar yeter sayisinin bulunmadigi anlasilirsa, ikinci fikradaki hükümler uygulanir.

Üyeler oylarini bizzat kullanir. Gizli oy kullanmaya fizikî bakimdan engelli üyeler, tayin edecekleri kisi eliyle oy kullanabilirler.

Oylama gizli, isaretle veya ad okunarak yapilir. Oy verme kabul, ret veya çekimser seklinde olur.

Kararlar, meclis baskani ve kâtip üyeler tarafindan imzalanir ve bir sonraki toplantida üyelere dagitilir.

Meclis kararlarinin kesinlesmesi

MADDE 23. - Belediye baskani, hukuka aykiri gördügü meclis kararlarini, gerekçesini de belirterek yeniden görüsülmek üzere bes gün içinde  meclise iade edebilir.

Yeniden görüsülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüsülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayisinin salt çogunluguyla israr edilen kararlar kesinlesir.

Belediye baskani, meclisin israri ile kesinlesen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargiya basvurabilir.

Kararlar kesinlestigi tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüge girmez.

Mülkî idare amiri hukuka aykiri gördügü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargiya basvurabilir.

Kesinlesen meclis kararlarinin özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.

Ihtisas komisyonlari

MADDE 24. - Belediye meclisi, her dönem basi toplantisinda, üyeleri arasindan seçilecek en az üç en fazla bes kisiden olusan ihtisas komisyonlari kurabilir.

Ihtisas komisyonlari, her siyasî parti grubunun ve bagimsiz üyelerin meclisteki üye sayisinin meclis üye tam sayisina oranlanmasi suretiyle olusturulur. Il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarinin kurulmasi zorunludur.

Meclis toplantisini müteakip imar komisyonu en fazla on is günü, diger komisyonlar ise bes is günü içinde kendilerine havale edilen isleri sonuçlandirir. Komisyonlar kendilerine havale edilen islerle ilgili raporlarini bu sürenin sonunda meclise sunmadiklari takdirde, konu meclis baskani tarafindan dogrudan gündeme alinir.

Ihtisas komisyonlarinin görev alanina giren isler bu komisyonlarda görüsüldükten sonra belediye meclisinde karara baglanir.

Mahalle muhtarlari ve ildeki kamu kuruluslarinin amirleri ile ildeki kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakki olmaksizin kendi görev ve faaliyet alanlarina giren konularin görüsüldügü ihtisas komisyonu toplantilarina katilabilir ve görüs bildirebilir.

Komisyon çalismalarinda uzman kisilerden yararlanilabilir.

Komisyon raporlari alenîdir, çesitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafindan maliyetlerini asmamak üzere belirlenecek bedel karsiliginda verilir.

Denetim komisyonu

MADDE 25. - Il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayi toplantisinda belediyenin bir önceki yil gelir ve giderleri ile hesap ve islemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasindan gizli oyla ve üye sayisi üçten az besten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu olusturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bagimsiz üyelerin meclisteki üye sayisinin meclis üye tam sayisina oranlanmasi suretiyle olusur.

Komisyon, belediye baskani tarafindan belediye binasi içinde belirlenen yerde çalisir ve çalismalarinda kamu kuruluslari personelinden, gerektiginde uzman kisi ve kuruluslardan yararlanabilir. Bu kisi veya kuruluslara ödenecek ücret, meclis tarafindan kararlastirilir.

Komisyon belediye birimleri ve bagli kuruluslarindan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.

Komisyon, çalismasini subat ayi sonuna kadar tamamlar ve buna iliskin raporunu izleyen ayin onbesine kadar meclis baskanligina sunar.

Konusu suç teskil eden hususlarla ilgili olarak meclis baskanligi tarafindan yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Meclisin bilgi edinme ve denetim yollari

MADDE 26. - Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu degerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüsme ve gensoru yoluyla kullanir.

Meclis üyeleri, meclis baskanligina önerge vererek belediye isleriyle ilgili konularda sözlü veya yazili soru sorabilir. Soru, belediye baskani veya görevlendirecegi kisi tarafindan sözlü veya yazili olarak cevaplandirilir.

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis baskanligina istekte bulunarak, belediyenin isleriyle ilgili bir konuda genel görüsme açilmasini isteyebilir. Bu istek meclis tarafindan kabul edildigi takdirde gündeme alinir.

Belediye baskaninca meclise sunulan bir önceki yila ait faaliyet raporundaki açiklamalar, meclis üye tam sayisinin dörtte üç çogunluguyla yeterli görülmezse yetersizlik karariyla görüsmeleri kapsayan tutanak, meclis baskan vekili tarafindan mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

Vali, dosyayi gerekçeli görüsüyle birlikte Danistaya gönderir.

Yetersizlik karari, Danistayca uygun görüldügü takdirde belediye baskani, baskanliktan düser.

Meclis üye tam sayisinin en az üçte biri oranindaki üyenin imzasiyla belediye baskani hakkinda gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayisinin salt çogunlugunun oyu ile gündeme alinir ve üç tam gün geçmedikçe görüsülemez.

Gensoru önergesinin karara baglanmasinda dördüncü fikraya göre islem yapilir.

Baskan ve meclis üyelerinin görüsmelere katilamayacagi durumlar

MADDE 27. - Belediye baskani ve meclis üyeleri, münhasiran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayin hisimlari ve evlatliklari ile ilgili islerin görüsüldügü meclis toplantilarina katilamazlar.

Baskan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri

MADDE 28. - Belediye baskani görevi süresince veya görevinin sona ermesinden itibaren üç yil süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yil süreyle, belediye ve bagli kuruluslarina karsi dogrudan dogruya veya dolayli olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz. 

Meclis üyeliginin sona ermesi

MADDE 29. - Meclis üyeligi, ölüm ve istifa durumunda kendiliginden sona erer. Meclis üyeliginden istifa dilekçesi belediye baskanligina verilir ve baskan tarafindan meclisin bilgisine sunulur.

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birlesim günü veya bir yil içinde yapilan toplantilarin yarisina katilmayan üyenin üyeliginin düsmesine, savunmasi alindiktan sonra üye tam sayisinin salt çogunluguyla karar verilir.

Belediye meclisi üyeligine seçilme yeterliginin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danistay tarafindan üyeligin düsmesine karar verilir.

Meclisin feshi

MADDE 30. - Belediye meclisi;

a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayi ihmal eder ve bu durum belediyeye ait isleri sekteye veya gecikmeye ugratirsa,

b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alirsa,

Içisleri Bakanliginin bildirisi üzerine Danistayin karari ile feshedilir.

Içisleri Bakanligi gerekli gördügü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantilarinin ertelenmesini de ister. Danistay, bu hususu en geç bir ay içinde karara baglar.

Bu sekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.

Bosalan meclisin görevinin yerine getirilmesi

MADDE 31. - Belediye meclisinin;

a) Danistay tarafindan feshi veya meclis toplantilarinin ertelenmesi,

b) Meclis üye tam sayisinin yaridan fazlasinin tutuklanmasi,

c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayisinin yarisindan asagi düsmesi,

d) Geçici olarak görevden uzaklastirilmasi,

Hallerinde, meclis çalisabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapilincaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafindan yürütülür.

Huzur ve izin hakki

MADDE 32. - Meclis baskan ve üyelerine, meclis toplantilarina ve ihtisas komisyonlari toplantilarina katildiklari her gün için, 39 uncu madde uyarinca belediye baskanina ödenmekte olan aylik brüt ödenegin günlük tutarinin üçte birini geçmemek üzere meclis tarafindan belirlenecek miktarda huzur hakki ödenir. Huzur hakki ödenecek gün sayisi, 20 nci maddenin ikinci fikrasinda ve 24 üncü maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen toplanti günü sayisindan fazla olamaz.

Meclis üyeleri hastaliklari süresince izinli sayilir. Ayrica mazeretleri durumunda, bir yil içindeki toplanti süresinin yarisini asmamak sartiyla istekleri üzerine meclis tarafindan izin verilebilir.

IKINCI BÖLÜM

Belediye Encümeni

Belediye encümeni

MADDE 33. - Belediye encümeni, belediye baskaninin baskanliginda;

a) Il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yil kendi üyeleri arasindan bir yil için, gizli oyla seçecegi dört üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baskaninin her yil birim amirleri arasindan seçecegi dört üyeden,

b) Diger belediyelerde, belediye meclisinin her yil kendi üyeleri arasindan bir yil için gizli oyla seçecegi üç üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baskaninin her yil birim amirleri arasindan seçecegi üç üyeden,

Olusur.

Belediye baskaninin katilamadigi toplantilarda, belediye baskaninin görevlendirecegi baskan yardimcisi veya encümen üyesi, encümene baskanlik eder.

Encümen toplantilarina gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye baskani tarafindan oy hakki olmaksizin görüsleri alinmak üzere çagrilabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 34. - Belediye encümeninin görev ve yetkileri sunlardir:

a) Stratejik plân ve yillik çalisma programi ile bütçe ve kesin hesabi inceleyip belediye meclisine görüs bildirmek.

b) Yillik çalisma programina alinan islerle ilgili kamulastirma kararlarini almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneginin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel siniflandirmanin ikinci düzeyleri arasinda aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezalari vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar disinda kalan ve miktari besmilyar Türk Lirasina kadar, dava konusu olan belediye alacaklarinin anlasma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Tasinmaz mal satimina, trampasina ve tahsisine iliskin meclis kararlarini uygulamak; süresi üç yili geçmemek üzere kiralanmasina karar vermek.

h) Umuma açik yerlerin açilis ve kapanis saatlerini belirlemek.

i) Diger kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Encümen toplantisi

MADDE 35 . - Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanir. Belediye baskani acil durumlarda encümeni toplantiya çagirabilir.

Encümen üye tam sayisinin salt çogunluguyla toplanir ve katilanlarin salt çogunluguyla karar verir. Oylarin esitligi durumunda baskanin bulundugu taraf çogunluk sayilir. Çekimser oy kullanilamaz.

Encümen gündemi belediye baskani tarafindan hazirlanir. Encümen üyeleri baskaninin uygun görüsü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye baskani tarafindan havale edilmeyen konular encümende görüsülemez.

Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüsülerek karara baglanir.

Alinan kararlar baskan ve toplantiya katilan üyeler tarafindan imzalanir. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açiklar.

Encümen baskan ve üyeleri, münhasiran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayin hisimlari ve evlatliklari ile ilgili islerin görüsüldügü encümen toplantilarina katilamazlar.

Encümen üyelerine verilecek ödenek

MADDE 36. - Belediye encümeni baskan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde 3.500, nüfusu 10.001-50.000'e kadar olan belediyelerde 4.500, 50.001-200.000'e kadar olan belediyelerde 6.000 ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500  gösterge rakaminin Devlet memurlari için belirlenen aylik katsayi ile çarpimi sonucu bulunacak tutarda aylik brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarin yarisi ödenir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediye Baskani

Belediye baskani

MADDE 37. - Belediye baskani, belediye idaresinin basi ve belediye tüzel kisiliginin temsilcisidir. Belediye baskani, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye baskani, görevinin devami süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarinda görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baskanligini yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye baskaninin görev ve yetkileri

MADDE 38. - Belediye baskaninin görev ve yetkileri sunlardir:

a) Belediye teskilâtinin en üst amiri olarak belediye teskilâtini sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini olusturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazirlamak ve uygulamak, izlemek ve degerlendirmek, bunlarla ilgili raporlari meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davaci veya davali olarak da yargi yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene baskanlik etmek.

e) Belediyenin tasinir ve tasinmaz mallarini idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarini takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organlarin kararini almak sartiyla sözlesme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarini uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi disindaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bagli kuruluslari ile isletmelerini denetlemek.

l) Sartsiz bagislari kabul etmek.

m) Belde halkinin huzur, esenlik, saglik ve mutlulugu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrilan ödenegi kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini olusturmak.

o) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararini gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye baskaninin özlük haklari

MADDE 39. - Belediye baskanina nüfusu;

a) 10.000'e kadar olan beldelerde 60.000,

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 90.000,

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 110.000,

e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 130.000,

f) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 150.000,

g) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

Gösterge rakaminin Devlet memurlari için belirlenen aylik katsayi ile çarpimi sonucu bulunacak tutarda aylik brüt ödenek ödenir.

Belediye baskaninin görevli, izinli ve hasta bulundugu sürelerde ödenegi kesilmez.

Belediye baskanligi yapmis olanlarin, personel kanunlarina tabi bir kadroya atanmalari halinde belediye baskanliginda geçen süreleri memuriyette geçmis sayilir.

657 sayili Devlet Memurlari Kanunu uyarinca Devlet memurlari ile bakmakla yükümlü bulunduklari için uygulanan sosyal hak ve yardimlar, ayni esas ve usullere göre belediye baskanlari ile bakmakla yükümlü bulunduklari için de uygulanir.

Baskan vekili

MADDE 40. - Belediye baskani, izin ve hastalik nedeniyle veya görevli olarak görevden ayrilmasi hallerinde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere belediye meclisi üyeleri arasindan birini baskan vekili olarak görevlendirir.

Baskan vekili, baskanin yetkilerine sahiptir.

Baskan vekiline, görev süresince baskana ödenen aylik net ödenegin gün hesabi üzerinden ödenek verilir.

Stratejik plân ve performans plâni

MADDE 41. - Belediye baskani, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren alti ay içinde; kalkinma plâni ve programi ile varsa bölge plânina uygun olarak  stratejik plân ve ilgili oldugu yil basindan önce de yillik performans plâni hazirlayip belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odalari ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüsleri alinarak hazirlanir ve belediye meclisi tarafindan kabul edildikten sonra yürürlüge girer.

Nüfusu 50.000'in altinda olan belediyelerde stratejik plân yapilmasi zorunlu degildir.

Stratejik plân ve performans plâni bütçenin hazirlanmasina esas teskil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüsülerek kabul edilir.

Yetki devri

MADDE 42. - Belediye baskani, görev ve yetkilerinden bir kismini uygun gördügü takdirde, yöneticilik sifati bulunan belediye görevlilerine devredebilir.

Ihtilâf hali

MADDE 43. - Belediye baskaninin kendisinin, birinci ve ikinci derecedeki kan ve kayin hisimlarinin ve evlatliklarinin, belediye ile ihtilâfli oldugu durumlarda dava açilmasi ve bu davada belediyenin temsili, meclis birinci baskan vekili, bulunmadigi takdirde ikinci baskan vekili veya bunlarin yetkilendirecegi kisiler tarafindan yerine getirilir.

Belediye baskanliginin sona ermesi

MADDE 44. - Belediye baskanligi, ölüm ve istifa hallerinde kendiliginden sona erer.

Belediye baskaninin;

a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafindan belirlenmesi,

b) Seçilme yeterligini kaybetmesi,

c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalik veya sakatlik durumunun yetkili saglik kurulusu raporuyla belgelenmesi,

d) Meclisin feshine neden olan eylem ve islemlere katilmasi,

Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Içisleri Bakanliginin basvurusu üzerine Danistay karariyla baskanlik sifati sona erer.

Belediye baskanliginin bosalmasi halinde yapilacak islemler

MADDE 45. - Belediye baskanliginin herhangi bir nedenle bosalmasi durumunda, vali tarafindan belediye meclisinin on gün içinde toplanmasi saglanir. Meclis, birinci baskan vekilinin, onun bulunmamasi durumunda ikinci baskan vekilinin, onun da bulunmamasi durumunda en yasli üyenin baskanliginda toplanarak;

a) Belediye baskanliginin bosalmasi veya seçim dönemini asacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasinin verilmis olmasi durumunda bir baskan,

b) Baskanin görevden uzaklastirilmasi, tutuklanmasi veya seçim dönemini asmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezasi almasi durumunda bir baskan vekili,

Seçer.

Belediye baskani veya baskan vekili belediye meclis üyeleri arasindan ve gizli oyla seçilir. Ilk iki oylamada üye tam sayisinin üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayisinin salt çogunlugu aranir. Üçüncü oylamada salt çogunluk saglanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapilir. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye baskani veya baskan vekili seçilmis olur. Oylarin esitligi durumunda kur'a çekilir.

Birinci fikranin (b) bendi uyarinca baskan vekili seçildikten sonra, belediye baskanliginin (a) bendinde belirtilen nedenlerle bosalmasi durumunda bu maddeye göre belediye baskani seçilir.

Yeni seçilen belediye baskaninin görev süresi, yerine seçildigi baskanin görev süresi ile sinirlidir. Baskan vekili, yeni baskan seçilinceye veya görevden uzaklastirilmis ya da tutuklanmis olan baskan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye baskani veya baskan vekili seçilinceye kadar belediye baskanligi görevi, meclis birinci baskan vekili, bulunmamasi durumunda ikinci baskan vekili, onun da bulunmamasi durumunda vali tarafindan görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafindan yürütülür.

Belediye baskani veya baskan vekili seçimi en geç onbes gün içinde tamamlanmadigi takdirde belediye meclisinin feshine iliskin hükümler uygulanir.

Belediye baskani görevlendirilmesi

MADDE 46. - Belediye baskanliginin herhangi bir nedenle bosalmasi ve yeni belediye baskani veya baskan vekili seçiminin yapilamamasi durumunda, seçim yapilincaya kadar, belediye baskanligina büyüksehir ve il belediyelerinde Içisleri Bakani, diger belediyelerde vali tarafindan görevlendirme yapilir. Görevlendirilecek kisinin belediye baskani seçilme yeterligine sahip olmasi sarttir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Organlara Iliskin Ortak Hükümler

Görevden uzaklastirma

MADDE 47. - Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarinda sorusturma veya kovusturma açilan belediye organlari veya bu organlarin üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar görevden uzaklastirilabilir.

Görevden uzaklastirma önlemi iki ayda bir gözden geçirilir. Devaminda kamu yarari bakimindan yarar görülmeyen görevden uzaklastirma önlemi kaldirilir.

Sorusturma veya kovusturma sebebiyle görevden uzaklastirilan belediye organlari veya bu organlarin üyeleri hakkinda; 4483 sayili Memurlar ve Diger Kamu Görevlilerinin Yargilanmasi Hakkinda Kanuna göre sorusturma izni verilmemesi, takipsizlik, kamu davasinin düsmesi veya beraat karari verilmesi, davanin genel af ile ortadan kaldirilmasi veya görevden düsürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunmasi durumunda görevden uzaklastirma önlemi kaldirilir.

Görevden uzaklastirilan belediye baskanina, görevden uzak kaldigi sürece aylik ödeneginin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diger sosyal hak ve yardimlardan yararlanmaya devam eder.

 ÜÇÜNCÜ KISIM

Belediye Teskilâti

BIRINCI BÖLÜM

Belediye Teskilâti ve Personeli

Belediye teskilâti

MADDE 48. - Belediye teskilâti, norm kadroya uygun olarak yazi isleri, malî hizmetler, fen isleri ve zabita birimlerinden olusur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve cografî yapisi, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelisme potansiyeli dikkate alinarak, norm kadro sistemine uygun olarak gerektiginde saglik, itfaiye, imar, insan kaynaklari, hukuk isleri ve ihtiyaca göre diger birimler olusturulabilir. Bu birimlerin kurulmasi, kaldirilmasi veya birlestirilmesi belediye meclisinin karariyla olur.

Norm kadro ve personel istihdami

MADDE 49. - Norm kadro ilke ve standartlari Içisleri Bakanligi ve Devlet Personel Baskanligi tarafindan müstereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalismasini belediye yapar veya yaptirir.

Belediye personeli, belediye baskani tarafindan atanir. Birim müdürlügü ve üstü yönetici kadrolarina yapilan atamalar ilk toplantida belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Belediyede, norm kadroya uygun olarak çevre, saglik, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilisim ve iletisim, plânlama, arastirma ve gelistirme, egitim ve danismanlik  alanlarinda   tabip,  uzman   tabip,  veteriner,   avukat,   mühendis,  çözümleyici   ve programci, mimar, ebe, hemsire, teknisyen, tekniker gibi ihtiyaç duyulan uzman ve teknik personel, süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, sözlesme ile çalistirilabilir. Bu sekilde sözlesmeli olarak çalistirilacaklarin, yürütecekleri hizmetlere iliskin nitelikleri tasimalari sarttir. Sözlesmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere iliskin bos kadrolara ayrica atama yapilamaz.

Üçüncü fikra uyarinca sözlesmeli olarak istihdam edileceklerin ücret miktari, yillari bütçe kanunlarinda belirlenecek ücret tavanini asmamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenen sinirlar içerisinde belediye meclisi tarafindan kararlastirilir. Bu sekilde çalistirilacaklara her ne ad altinda olursa olsun sözlesme ücreti disinda herhangi bir ödeme yapilamaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdi menfaat temin edilemez. Söz konusu personel hakkinda bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda, vize hariç 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fikrasina göre istihdam edilenler hakkindaki hükümler uygulanir.

Kamu kurum ve kuruluslarinda istihdam edilen memurlar, belediye baskaninin talebi, kendilerinin ve kurumlarinin muvafakatiyle, süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarinda görevlendirilebilirler. Bu sekilde görevlendirmelerde Devlet Memurlari Kanununun 68 inci maddesinin (B) fikrasinda öngörülen sartlar dikkate alinir. Belediyelerde bu sekilde istihdam edilen personel kurumlarindan izinli sayilirlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfindaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî haklari ile kurumlari tarafindan karsilanmasi gereken sosyal güvenlik ve benzeri diger haklari belediye tarafindan ödenir. Izinli olduklari müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katilir ve terfi haklarini kazananlar baskaca bir isleme lüzum kalmaksizin terfi ettirilirler. Bu sekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbes gün içerisinde yazili olarak kurumlarina basvurmalari halinde en geç bir ay içerisinde kadrolarina, kadrolari kaldirilmis veya zorunlu sebeplerle kadrolarina atama yapilmis ise durumlarina uygun bir kadroya atanirlar.

Norm kadrosunda belediye baskan yardimcisi bulunan belediyelerde norm kadro sayisina bagli kalinmaksizin; belediye baskani, zorunlu gördügü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-250.000 arasinda olan belediyelerde iki, nüfusu 250.001-500.000 arasinda olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye baskan yardimcisi olarak görevlendirebilir. Bu sekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye baskanina verilen ödenegin 2/3'ünü asmamak üzere belediye meclisi tarafindan belirlenecek aylik ödenek verilir. Bu sekilde görevlendirme, memuriyete geçis, sözlesmeli veya isçi statüsünde çalisma dahil ilgililer açisindan herhangi bir hak teskil etmez ve belediye meclisinin görev süresini asamaz.

Belediyenin yillik toplam personel giderleri, gerçeklesen en son yil bütçe gelirlerinin 213 sayili Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak miktarin yüzde otuzunu asamaz. Nüfusu 10.000'in altinda olan belediyelerde bu oran yüzde  kirk  olarak uygulanir.  Yil  içerisinde aylik ve ücretlerde beklenmedik bir artisin meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranlari asmasi durumunda, cari yil ve izleyen yillarda personel giderleri bu oranlarin altina ininceye kadar yeni personel alimi yapilamaz. Yeni personel alimi nedeniyle bu oranin asilmasi sebebiyle olusacak kamu zarari, zararin olustugu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye baskanindan tahsil edilir. Personelin her türlü alacaklari zamaninda ve öncelikle ödenir.

Sözlesmeli ve isçi statüsünde çalisanlar hariç belediye memurlarina, basari durumlarina göre toplam memur sayisinin yüzde onunu ve Devlet memurlarina uygulanan aylik katsayinin 20.000 gösterge rakami ile çarpimi sonucu bulunacak miktari geçmemek üzere, hastalik ve yillik izinleri dahil olmak üzere, çalistiklari sürelerle orantili olarak encümen karariyla yilda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.

Personel devri

MADDE 50. - Bu Kanunun 8 inci ve 11 inci maddeleri uyarinca tüzel kisiligi kaldirilan belediyelerin kadrolari ve personeli; katilma halinde katildiklari belediyeye, köye dönüstürülme halinde ilgili il özel idaresine devredilir. Devredilen personelden kadro ve görev unvanlari degismeyenler, ayni unvanli kadrolara atanmis sayilirlar. Devredilen personelden durumlarina uygun bos kadro olmayanlarin veya mevcut kadro unvani ile atamalari yapilamayanlarin kadro unvanlari üç ay içerisinde ilgili belediye meclisi veya il genel meclisince ayni sinif içerisinde kalmak kaydiyla degistirilir. Bu degisiklikten itibaren bir ay içerisinde ilgililerin durumlarina uygun kadrolara atamalari yapilir. Söz konusu personel, atama islemleri yapilincaya kadar, devredildikleri belediye veya il özel idaresince ihtiyaç duyulan islerde  görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanincaya kadar, eski kadrolarina ait aylik, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî haklarini devredildikleri belediye veya il özel idaresinden almaya devam ederler. Devredilen personelden memur statüsünde görev yapanlarin, atandiklari yeni kadrolarinin aylik, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî haklari toplaminin net tutarinin, eski kadrolarina bagli olarak en son ayda almakta olduklari aylik, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî haklari toplami net tutarindan az olmasi halinde aradaki fark giderilinceye kadar atandiklari kadrolarda kaldiklari sürece herhangi bir kesintiye tabi olmaksizin tazminat olarak ödenir.

Tüzel kisiligi kaldirilan belediyelerde 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun degisik 4 üncü maddesinin (B) fikrasina göre istihdam edilen sözlesmeli personelin pozisyonlari, avukat unvanli pozisyonlar hariç olmak üzere, baska bir isleme gerek kalmaksizin devredildikleri belediye veya il özel idaresi adina vize edilmis sayilir.

Tüzel kisiligi kaldirilan belediyelerde geçici is pozisyonlarinda görev yapan personel, ayni statüde pozisyonlariyla birlikte ilgili belediye veya il özel idaresine devredilir.

IKINCI BÖLÜM

Belediye Zabitasi, Itfaiye ve Acil Durum

Plânlamasi

Zabitanin görev ve yetkileri

MADDE 51. - Belediye zabitasi, beldede esenlik, huzur, saglik ve düzenin saglanmasiyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafindan alinan ve belediye zabitasi tarafindan yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkinda mevzuatta öngörülen ceza ve diger yaptirimlari uygular.

Görevini yaparken zabitaya karsi gelenler, Devlet zabitasina karsi gelenler gibi cezalandirilir.

Belediye zabita teskilâtinin çalisma usul ve esaslari, çalisanlarin görev ve yetkileri, memurluga alinmasi için tasimalari gereken nitelikler, alacaklari meslek içi egitim, görevde yükselme, meslekten çikarilma, giyecekleri kiyafet ve savunma amaçli olarak kullanacaklari aletler ile zabita teskilâtinda hizmet gereklerine göre olusturulacak birimler, Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmelige aykiri olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

Belediye zabita ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalisanlara fazla mesai karsiligi olarak yili bütçe kanununda belirlenen üst siniri asmamak kaydiyla belediye meclisi karari ile tespit edilen miktar, fazla çalisma ücreti olarak maktuen ödenir.

Itfaiye

MADDE 52. - Itfaiye teskilâtinin çalisma usul ve esaslari, çalisanlarin görev ve yetkileri, memurluga alinmasi için tasimalari gereken nitelikler, alacaklari meslek içi egitim, görevde yükselme, meslekten çikarilma, giyecekleri kiyafet ve savunma amaçli olarak kullanacaklari aletler ile itfaiye teskilâtinda hizmet gereklerine göre olusturulacak birimler, Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmelige aykiri olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

Belediye itfaiye teskilatinda fiilen çalisanlara fazla mesai karsiligi olarak yili bütçe kanununda belirlenen üst siniri asmamak kaydiyla belediye meclisi karari ile tespit edilen miktar, fazla çalisma ücreti olarak maktuen ödenir.

Acil durum plânlamasi

MADDE 53. - Belediye; yangin, sanayi kazalari, deprem ve diger dogal afetlerden korunmak veya bunlarin zararlarini azaltmak amaciyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarini yapar, ekip ve donanimi hazirlar.

Acil durum plânlarinin hazirlanmasinda varsa il ölçegindeki diger acil durum plânlariyla da koordinasyon saglanir ve ilgili bakanlik, kamu kuruluslari, meslek tesekkülleriyle üniversitelerin ve diger mahallî idarelerin görüsleri alinir.

Plânlar dogrultusunda halkin egitimi için gerekli önlemler alinarak ikinci fikrada sayilan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapilabilir.

Belediye, belediye sinirlari disinda yangin ve dogal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardim ve destek saglayabilir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

Belediyelerin Denetimi

Denetimin amaci

MADDE 54. - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve islemlerinde hatalarin önlenmesine yardimci olmak, çalisanlarin ve belediye teskilâtinin gelismesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarli duruma gelmesine rehberlik etmek amaciyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarini mevzuata, önceden belirlenmis amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarina göre tarafsiz olarak analiz etmek, karsilastirmak ve ölçmek; kanitlara dayali olarak degerlendirmek, elde edilen sonuçlari rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktir.

Denetimin kapsami ve türleri

MADDE 55. - Belediyelerde iç ve dis denetim yapilir. Denetim, is ve islemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

Iç ve dis denetim 5018 sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapilir.

Ayrica, belediyenin malî islemler disinda kalan diger idarî islemleri, idarenin bütünlügüne ve kalkinma plâni ve stratejilerine uygunlugu açisindan Içisleri Bakanligi, belediye baskani veya görevlendirecegi elemanlar  tarafindan da denetlenir.

Belediyelere bagli kurulus ve isletmeler de yukaridaki esaslara göre denetlenir.

Denetime iliskin sonuçlar kamuoyuna açiklanir ve meclisin bilgisine sunulur.

Faaliyet raporu

MADDE 56. - Belediye baskani, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fikrasinda belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmis performans ölçütlerine göre hedef ve gerçeklesme durumu ile meydana gelen sapmalarin nedenlerini ve belediye borçlarinin durumunu açiklayan faaliyet raporunu hazirlar. Faaliyet raporunda, bagli kurulus ve isletmeler ile belediye ortakliklarina iliskin söz konusu bilgi ve degerlendirmelere de yer verilir. 

Faaliyet raporu mart ayi toplantisinda belediye baskani tarafindan meclise sunulur. Raporun bir örnegi Içisleri Bakanligina gönderilir ve kamuoyuna da açiklanir.

Hizmetlerde aksama

MADDE 57. - Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatildiginin ve bu durumun halkin saglik, huzur ve esenligini hayati derecede olumsuz etkilediginin Içisleri Bakanliginin talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafindan belirlenmesi durumunda Içisleri Bakani, hizmetlerde meydana gelecek aksamanin giderilmesini, hizmetin özelligine göre makul bir süre vererek belediye baskanindan ister.

Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda vali, aksakligi öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diger kaynaklariyla giderir. Mümkün olmadigi takdirde diger kamu kurum ve kuruluslarinin imkanlarini da kullanabilir. Ortaya çikacak maliyet vali tarafindan Iller Bankasina bildirilir ve Iller Bankasinca o belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâti toplami üzerinden belediyeye ayrilan paydan valilik emrine gönderilir.

Içisleri Bakanliginin talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafindan alinan karara karsi ilgili belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir.

Denetimle ilgili diger hükümler

MADDE 58. - Denetimin yapilmasi ve faaliyet raporunun hazirlanmasi hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diger kanunlarin ilgili hükümleri uygulanir.

BESINCI KISIM

Malî Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Belediyenin Gelir ve Giderleri

Belediyenin gelirleri

MADDE 59. - Belediyenin gelirleri sunlardir:

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katilma paylari.

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrilan pay.

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapilacak ödemeler.

d) Tasinir ve tasinmaz mallarin kira, satis ve baska suretle degerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

e) Belediye meclisi tarafindan belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karsiligi ücretler.

f) Faiz ve ceza gelirleri.

g) Bagislar.

h) Her türlü girisim, istirak ve faaliyetler karsiligi saglanacak gelirler.

i) Diger gelirler.

Büyüksehir belediyelerinde büyüksehir sinirlari ve mücavir alanlari içinde belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarinin tamami ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafindan alinir. Bunlardan büyüksehir belediyesine veya özel idareye ayrica pay kesilmez.

Belediyenin giderleri

MADDE 60. - Belediyenin giderleri sunlardir:

a) Belediye binalari, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapimi, bakimi ve onarimi için yapilan giderler.

b) Belediyenin personeline ve seçilmis organlarinin üyelerine ödenen maas, ücret, ödenek, huzur hakki, yolluklar, hizmete iliskin egitim harcamalari ile diger giderler.

c) Her türlü alt yapi, yapim, onarim ve bakim giderleri.

d) Vergi, resim, harç, katilma payi, hizmet karsiligi alinacak ücretler ve diger gelirlerin takip ve tahsili için yapilacak giderler.

e) Belediye zabita ve itfaiye hizmetleri ile diger görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapilacak giderler.

f) Belediyenin kurulusuna katildigi sirket, kurulus ve katildigi birliklerle ilgili ortaklik payi ve üyelik aidati giderleri.

g) Mezarliklarin tesisi, korunmasi ve bakimina iliskin giderler.

h) Faiz, borçlanmaya iliskin diger ödemeler ile sigorta giderleri.

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapilacak sosyal hizmet ve yardimlar.

j) Dava takip ve icra giderleri.

k) Temsil, tören, agirlama ve tanitim giderleri.

l) Avukatlik, danismanlik ve denetim hizmetleri karsiligi yapilacak ödemeler.

m) Yurt içi ve yurt disi kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapilan ortak hizmetler ve proje giderleri.

n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapilan giderler.

o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapilan kamuoyu yoklamasi ve arastirmasi giderleri.

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapilan diger giderler.

r) Sartli bagislarla ilgili yapilacak harcamalar.

s) Imar düzenleme giderleri.

t) Her türlü proje giderleri.

IKINCI BÖLÜM

Belediye Bütçesi

Belediye bütçesi

MADDE 61. - Belediyenin stratejik plânina uygun olarak hazirlanan bütçe, belediyenin malî yil ve izleyen iki yil içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasina ve harcamalarin yapilmasina izin verir.

Bütçeye ayrintili harcama programlari ile finansman programlari eklenir.

Bütçe yili Devlet malî yili ile aynidir.

Bütçe disi harcama yapilamaz.

Belediye baskani ve harcama yetkisi verilen diger görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasindan sorumludur.

Bütçenin hazirlanmasi ve kabulü

MADDE 62. - Belediye baskani tarafindan hazirlanan bütçe tasarisi eylül ayinin birinci gününden önce encümene sunulur ve Içisleri Bakanligina gönderilir. Içisleri Bakanligi belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarinca merkezi yönetim bütçe tasarisina eklenmek üzere eylül ayi sonuna kadar Maliye Bakanligina bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüsüyle birlikte kasim ayinin birinci gününden önce belediye meclisine sunar.

Meclis bütçe tasarisini yilbasindan önce, aynen veya degistirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkligini bozacak biçimde gider artirici ve gelir azaltici degisiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yilbasindan itibaren yürürlüge girer.

Harcama yetkilisi

MADDE 63. - Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Kesin hesap

MADDE 64. - Her yil bütçesinin kesin hesabi, belediye baskani tarafindan hesap döneminin bitiminden sonra mart ayi içinde encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin mayis ayi toplantisinda görüsülerek karara baglanir.

Kesin hesabin görüsülmesi ve kesinlesmesinde, bütçeye iliskin hükümler uygulanir.

Bütçe sistemi

MADDE 65. - Belediye bütçesi ile muhasebe islemlerine iliskin esas ve usuller Maliye Bakanliginin görüsü alinarak Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Geçmis yil bütçesinin devami

MADDE 66. - Herhangi bir nedenle yeni yil bütçesi kesinlesmemis ise yeni bütçenin kesinlesmesine kadar geçen yil bütçesi uygulanir.

Bütçenin kabulüne kadar yapilan islemler yeni yil bütçesine göre yapilmis sayilir.

Gelecek yillara yaygin hizmet yüklenmeleri

MADDE 67. - Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bagli kuruluslarda yetkili organin karari ile park, bahçe, sera, refüj, kaldirim ve havuz bakimi ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakim ve onarim isleri; bilgisayar sistem ve santralleri  ile  elektronik  bilgi erisim hizmetleri; saglikla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayir ve sergi hizmetleri; baraj, aritma ve kati atik tesislerine iliskin hizmetler; kanal bakim ve temizleme, alt yapi ve asfalt yapim ve onarimi, trafik sinyalizasyon ve aydinlatma bakimi, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma isleri ile ilgili hizmetler; toplu ulasim ve tasima hizmetleri; sosyal tesislerin isletilmesi ile ilgili isler,  süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altinci ayin sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü sahislara gördürülebilir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Borçlanma ve Iktisadî Girisimler

Borçlanma

MADDE 68. - Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdigi giderleri karsilamak amaciyla asagida belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:

a) Dis borçlanma, 4749 sayili Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatirim programinda yer alan projelerinin finansmani amaciyla yapilabilir.

b) Iller Bankasindan yatirim kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânini bu bankaya sunmak zorundadir. Iller Bankasi hazirlanan geri ödeme plânini yeterli görmedigi belediyenin kredi isteklerini reddeder.

c) Tahvil ihraci yatirim programinda yer alan projelerin finansmani için ilgili mevzuat hükümleri uyarinca yapilir.

d) Belediye ve bagli kuruluslari ile bunlarin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasina sahip olduklari sirketlerin, faiz dahil iç ve dis borç stok tutari, en son kesinlesmis bütçe gelirleri toplaminin 213 sayili Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme oraniyla artirilan miktarini asamaz. Bu miktar büyüksehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanir.

e) Belediye ve bagli kuruluslari ile bunlarin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasina sahip olduklari sirketler, en son kesinlesmis bütçe gelirlerinin, 213 sayili Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme oraniyla artirilan miktarinin yili içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayi belediye meclisinin karari; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayisinin salt çogunlugunun karari ve Içisleri Bakanliginin onayi ile yapabilir.

f) Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapi yatirimlarinda Devlet Plânlama Teskilati Müstesarliginin teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapilacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarin hesaplanmasinda dikkate alinmaz. Dis kaynak gerektiren projelerde Hazine Müstesarliginin görüsü  alinir.

Yukarida belirtilen usul ve esaslara aykiri olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkinda, fiilleri daha agir bir cezayi gerektirmeyen durumlarda Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi hükümleri uygulanir.

Belediye, varlik ve yükümlülüklerinin ayrintili bir sekilde yer aldigi malî tablolarini üçer aylik dönemler halinde Içisleri ve Maliye bakanliklari ile Devlet Plânlama Teskilati ve Hazine müstesarliklarina gönderir.

Arsa ve konut üretimi

MADDE 69. - Belediye; düzenli kentlesmeyi saglamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alani ihtiyacini karsilamak amaciyla belediye ve mücavir alan sinirlari içinde, özel kanunlarina göre korunmasi gerekli yerler ile tarim arazileri hariç imarli ve alt yapili arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satin almak, kamulastirma yapmak, bu arsalari trampa etmek, bu konuda ilgili diger kamu kurum ve kuruluslari ve bankalarla isbirligi yapmak ve gerektiginde onlarla ortak projeler gerçeklestirmek yetkisine sahiptir.

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayi ayirmak suretiyle isletme tesis edebilir.

Arsalar hariç üretilen konutlarin satisi 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu hükümlerine tâbi degildir. O belediye ve mücavir alan sinirlari içinde kendisine, esine veya onsekiz yasindan küçük çocuklarina ait konutu olmayan dar gelirli kisiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamami bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayili Kamulastirma Kanunu hükümlerine göre olusturulan takdir komisyonu tarafindan belirlenecek tutardan asagi olmamak üzere arsa tahsisi yapilabilir. Durumlari 775 sayili Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut saglanabilir. Bu fikranin uygulama esaslari, Içisleri Bakanligi ile Bayindirlik ve Iskân Bakanligi tarafindan müstereken hazirlanacak çerçeve yönetmelige uygun olarak belediye meclisleri tarafindan çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sirket kurulmasi

MADDE 70. - Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarinda, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sirket kurabilir.

Isletme tesisi

MADDE 71 . - Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini Içisleri Bakanliginin izniyle bütçe içinde isletme kurarak yapabilir.

Borç ve alacaklarin takas ve mahsubu

MADDE 72 . - 4749 sayili Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun kapsamindaki Hazine alacaklari hariç olmak üzere belediyenin, genel bütçeli kuruluslardan, sosyal güvenlik kuruluslarindan, mahalli idarelerden ve diger kamu kurum ve kuruluslarindan olan özel hukuk ve kamu hukukuna tâbi alacak ve borçlari takas ve mahsup edilir. Bu amaçla kurum ve kuruluslarin bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konur.

Bu madde geregince yapilacak takas ve mahsup islemlerine iliskin esas ve usuller, Içisleri Bakanliginin olumlu görüsü alinarak, Maliye Bakanligi tarafindan çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.

ALTINCI KISIM

Çesitli ve Son Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Çesitli Hükümler

Kentsel dönüsüm ve gelisim alani

MADDE 73. - Büyüksehir belediyeleri, büyüksehir belediyeleri sinirlari içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri ve il belediyeleri ile nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyeler; kentin gelisimine uygun olarak eskiyen kent kisimlarini yeniden insa ve restore etmek; konut alanlari, sanayi ve ticaret alanlari, teknoloji parklari ve sosyal donatilar olusturmak, deprem riskine karsi tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amaciyla kentsel dönüsüm ve gelisim projeleri uygulayabilir.

Kentsel dönüsüm ve gelisim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayisinin salt çogunlugunun karari ile ilân edilir.

Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alanlarinda yikilarak yeniden yapilacak münferit yapilarda ilgili resim ve harçlarin dörtte biri alinir.

Bir yerin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan sinirlari içerisinde bulunmasi ve en az ellibin metrekare olmasi sarttir.

Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alanlarinda bulunan yapilarin bosaltilmasi, yikimi ve kamulastirmasinda anlasma yolu esastir. Kentsel dönüsüm ve gelisim projesi kapsaminda bulunan mülk sahipleri tarafindan açilacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüsülür ve karara baglanir.

Yurt disi iliskileri

MADDE 74. - Belediye, belediye meclisinin kararina bagli olarak görev alaniyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararasi tesekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye, bu tesekkül, organizasyon ve yabanci mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçeklestirebilir veya kardes kent iliskisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fikra geregince yapilacak faaliyetlerin, dis politikaya ve uluslararasi anlasmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden Içisleri Bakanliginin izninin alinmasi zorunludur.

Diger kuruluslarla iliskiler

MADDE 75. - Belediye, belediye meclisinin karari üzerine yapacagi anlasmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarina giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diger kamu kurum ve kuruluslarina ait yapim, bakim, onarim ve tasima islerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluslar ile ortak hizmet projeleri gerçeklestirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktariminda bulunabilir. Bu takdirde is, isin yapimini üstlenen kurulusun tâbi oldugu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandirilir.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev hizmetlerin yerine getirilmesi amaciyla gerekli aynî ihtiyaçlari karsilayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, kamu yararina çalisan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti taninmis vakiflar ve 507 sayili Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamina giren meslek odalari ile ortak hizmet projeleri gerçeklestirebilir.

d) Kendilerine ait tasinmaz mallari, aslî görev ve hizmetlerinde kullanilmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diger kamu kurum ve kuruluslarina devredebilir veya süresi yirmibes yili geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu tasinmazlar ayni kuruluslara kiraya da verilebilir. Bu tasinmazlarin, tahsis amaci disinda kullanilmasi hâlinde, tahsis islemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, ayni esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluslarina belediyeler, bagli kuruluslari ve belediye sirketlerince devir veya tahsis edilen tasinmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanilamaz.

Kent konseyi

MADDE 76 . - Kent konseyi, kent yasaminda; kent vizyonunun ve hemsehrilik bilincinin gelistirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasi, sürdürülebilir kalkinma, çevreye duyarlilik, sosyal yardimlasma ve dayanisma, saydamlik, hesap sorma ve hesap verme, katilim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalisir.

Belediyeler, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin, sendikalarin, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluslarinin ve mahalle muhtarlarinin temsilcileri ile diger ilgililerin katilimiyla olusan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardim ve destek saglar.

Kent konseyinde olusturulan görüsler belediye meclisinin ilk toplantisinda gündeme alinarak degerlendirilir.

Belediye hizmetlerine gönüllü katilim

MADDE 77. - Belediye; saglik, egitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardim, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle, yaslilara, kadin ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düskünlere yönelik hizmetlerin yapilmasinda beldede dayanisma ve katilimi saglamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliligi artirmak amaciyla gönüllü kisilerin katilimina yönelik programlar uygular.

Gönüllülerin nitelikleri ve çalistirilmalarina iliskin usul ve esaslar Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Yazisma

MADDE 78. - Belediye, kamu kurum ve kuruluslariyla dogrudan yazisabilir.

Belediye tasarrufundaki yerler

MADDE 79. - Diger kanunlarla getirilen hükümler sakli kalmak üzere, mezarliklar ile belediye sinirlari içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliginde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklik, çöp döküm sahalari, yikilmis kale ve kulelerin arsalari ve enkazi ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadir.

Belediye tarafindan deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanilan alanlar, Kiyi Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanilmak sartiyla Maliye Bakanligi tarafindan belediyelerin, büyüksehirlerde büyüksehir belediyelerinin tasarrufuna birakilir.

Sehirlerarasi özel otobüs terminali isletmesi ve akaryakit istasyonlari

MADDE 80. - Belediye sinirlari ve mücavir alanlari içinde, kara yolu ile yolcu tasima hakkina sahip gerçek ve tüzel kisilerin sehirlerarasi otobüs terminali kurmalarina ve isletmeleri ile her türlü akaryakit ile sivilastirilmis petrol gazi (LPG) ve sivilastirilmis dogal gaz (NPG) istasyonlarina nazim imar ve uygulama imar plânina uygun olmak kaydiyla belediye tarafindan izin verilebilir. Akaryakit istasyonlarina izin verilmesi için nazim imar plâninda akaryakit istasyonu olarak gösterilmesi sarttir. Bu istasyonlara çalisma ruhsati büyüksehirlerde büyüksehir belediyesi tarafindan verilir.

Ad verme, tanitici amblem ve flama kullanimi

MADDE 81. - Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanitici amblem, flama ve benzerlerinin tespitine iliskin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayisinin salt çogunlugu, bunlarin degistirilmesine iliskin kararlarda ise meclis üye tam sayisinin üçte iki çogunlugunun karari aranir. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayi ile yürürlüge girer.

Avukatlik ücretinin dagitimi

MADDE 82. - Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme baglanarak karsi taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; kadroya bagli olarak çalisan avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dagitimi hakkinda 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayili Devlet Davalarini Intaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkinda Kanun hükümleri kiyas yolu ile uygulanir.

Yeniden degerleme oraninin uygulanmasi

MADDE 83. - Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yil 213 sayili Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden degerleme oranina göre artirilir.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 84 . - Bu Kanunla, belediyenin sorumlu ve yetkili kilindigi görev ve hizmetlerle ilgili olarak, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayili Umumi Hifzissihha Kanunu, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayili Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayili Il Idaresi Kanunu, 12.9.1960 tarihli ve 80 sayili 1580 Sayili Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptanci Hal'lerinin Sureti Idaresi Hakkinda Kanun, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayili Harçlar Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayili Imar Kanunu, 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayili Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulüne Dair Kanun, 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun, 10.7.2003 tarihli ve 4925 sayili Karayolu Tasima Kanunu ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununda bu Kanun hükümlerine aykirilik bulunmasi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanir.

IKINCI BÖLÜM

Degistirilen Hükümler

MADDE 85. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayili Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandigi Kanununun degisik 12 nci maddesinin (II) isaretli fikrasinin (n) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

n) Sosyal güvenlik kuruluslarina tabi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluslara tabi olarak çalismakta iken illerin daimi komisyon üyeligine veya belediye baskanligina seçilen ve atananlar ile Sandiktan veya diger sosyal güvenlik kuruluslarindan emekli, yaslilik veya malullük ayligi almakta iken belediye baskanligina seçilen ve atananlar, istekleri üzerine istek dilekçelerinin Sandik kayitlarina geçtigi tarihi takip eden ay basindan  itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karsiliklari kurumlarca  ödenmek ve emekli ayliklari Sandikla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek suretiyle,

MADDE 86 . - 5434 sayili Kanunun ek 68 inci maddesine üçüncü fikrasindan sonra gelmek üzere asagidaki fikra eklenmistir.

Sandikça emekli ayligi baglanan büyüksehir belediye baskanlarina 7000, il belediye baskanlarina 6000, ilçe belediye baskanlarina 3000, diger belediye baskanlarina 1500 gösterge rakami üzerinden, bu maddede belirtilen usul ve esaslar dahilinde makam tazminati, buna bagli olarak temsil veya  görev tazminati ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde faturasi karsiliginda Hazineden tahsil olunur. Birinci fikrada öngörülen iki yillik  sürenin hesabinda istirâkçi olup olmadiklarina bakilmaksizin belediye baskani olarak geçen sürelerin tamami dikkate alinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldirilan Hükümler

Yürürlükten kaldirilan hükümler

MADDE 87. - a) 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayili Belediye Kanunu ile bu Kanunun ek ve degisiklikleri,

b) 13.12.1983 tarihli ve 190 sayili Genel Kadro ve Usulü Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) bendi, 5 inci maddesi ve 11 inci maddesinin son fikrasi,

c) 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci maddesinin birinci fikrasinin (i) ve (j) bentleri,

d) 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayili Gençlik ve Spor Genel Müdürlügünün Teskilât ve Görevleri Hakkinda Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fikrasinin (l) bendi ile ikinci ve üçüncü fikralari,

e) 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayili Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi ve ikinci fikrasi,

f) 30.4.1992 tarihli ve 3796 sayili Istanbul Kentinde Yapilacak Olimpiyat Oyunlari Kanununun 11 inci maddesinin (e) bendi,

g) 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayili Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 38 inci maddesi,

Yürürlükten kaldirilmistir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Hükümler

GEÇICI MADDE 1. - Özel mevzuat hükümlerine göre devri mümkün olmayan, kamu hizmetlerinde kullanilan veya Maliye Bakanliginca üzerinde sinirli aynî hak tesis edilmis olanlar disinda kalan Hazineye ait tasinmazlardan, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte 1/5000 ölçekli nazim imar plâni içinde kalanlar; belediye ve mücavir alan sinirlari içinde belediyeye, büyüksehir belediye teskilâti kurulan yerlerde besbin metrekarenin üzerinde olanlar büyüksehir belediyesine bedelsiz devredilir. Bu sekilde devredilen tasinmazlarla ilgili olarak yapilacak imar uygulamasi sonucunda kamu hizmeti alani olarak ayrilan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adina resen tescil edilir. Bu hususta tapu kütügüne serh konulur.

Bunlarin satilmasi, kiralanmasi veya gelir getirecek baska bir sekilde degerlendirilmesi halinde elde edilecek gelirin yarisi Hazineye aktarilir.

Bu maddenin uygulanmasina iliskin esas ve usuller Içisleri ve Maliye bakanliklarinca müstereken belirlenir.

GEÇICI MADDE 2. - Bu Kanunun yayimi tarihinde personel giderlerine iliskin olarak 49 uncu maddede belirtilen oranlari asmis olan belediyelerde bu oranlarin altina inilinceye kadar, bos kadro ve pozisyon bulunmasi ve bütçe imkanlarinin yeterli olmasi kaydiyla mevcut memur ve sözlesmeli personel sayisinin yüzde onunu geçmemek üzere Içisleri Bakanliginca zorunlu hallere münhasir olacak sekilde verilecek izin disinda ilave personel istihdam edilemez. Geçici is pozisyonlari için önceki yildan fazla olacak sekilde vize yapilamaz.

GEÇICI MADDE 3. - Norm kadro uygulamasina geçilinceye kadar belediyenin, bagli kuruluslarinin ve mahallî idare birliklerinin memur kadrolarinin ihdas ve iptalleri ile bos kadro degisiklikleri, Içisleri Bakanliginin teklifi, Maliye Bakanligi ve Devlet Personel Baskanliginin uygun görüsü üzerine Bakanlar Kurulu karari ile yapilir.

Sürekli isçi kadrolari ile is pozisyonlari ise norm kadro uygulamasina geçilinceye kadar Içisleri Bakanliginin vizesine tabidir. Içisleri Bakanligi vize yetkisini valiliklere devredebilir.

GEÇICI MADDE 4 - Bu Kanunun yayimlandigi tarihte 2000 yili genel nüfus sayimina göre nüfusu 2000' in altina düsen belediyelerin tüzel kisiliklerinin kaldirilarak köye dönüstürme islemi, bu Kanunun 8 inci maddesi uygulamasindan faydalanmak isteyen belediyeler için 31.12.2005 tarihine kadar uygulanmaz. Tüzel kisiligin kaldirilmasinda, birlesme veya katilma sonrasinda 2000 yili genel nüfus sayimi sonucuna göre olusan toplam nüfus esas alinir.

GEÇICI MADDE 5 - Bu Kanunun yayimi tarihinde görevde bulunan belediye meclisi baskan vekilleri, meclis kâtipleri, ihtisas komisyonu üyeleri ve encümenin seçilmis üyeleri seçildikleri devrenin sonuna kadar göreve devam ederler. Bu Kanun uyarinca söz konusu görevlere yapilacak seçimler bu devrenin sona ermesini takiben yapilir.

GEÇICI MADDE 6 - Bu Kanunun 41 inci maddesinde öngörülen stratejik plânin hazirlanmasina dair alti aylik süre, Kanunun yürürlügünü müteakip hazirlanmasi gereken ilk stratejik plân için bir yil olarak uygulanir.

GEÇICI MADDE 7 - Belediyeler ve bagli kuruluslari ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasi belediyelere ait sirketlerin, 30.6.2004 tarihi itibari ile kamu kurum ve kuruluslarindan olan kamu ve özel hukuka tâbi alacaklari, bunlarin diger kamu kurum ve kuruluslarina olan borçlarina karsilik olmak üzere bu Kanunun yayimini izleyen alti ay içinde mahsup edilir. Bu madde kapsamindaki alacak ve borç ifadesi bu alacak ve borçlara iliskin fer'ileri ve cezalari da kapsar.

Yukaridaki fikra kapsaminda yer alan kuruluslarin mahsup islemine konu olan veya olmayan borçlari, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrilacak paylarinin yüzde kirkini geçmemek üzere kesinti yapilarak tahsil edilir.

Bu maddeye göre yapilacak mahsup ve kesinti islemleri yili bütçe kanunlari ile iliskilendirilmeksizin ilgili kurulus ile uzlasma komisyonu tarafindan belirlenir; Hazine Müstesarliginin bagli oldugu Bakanin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafindan karara baglanir. Bakanlar Kurulu, ilgili kuruluslarin borç ödeme kapasitelerini de dikkate alarak ödenecek tutarlari taksitlendirmeye, taksitlendirilen kisma Kanunun yayimini izleyen günden itibaren zam ve faiz uygulatmamaya, bu borçlarin fer'i ve cezalarini geçmemek üzere indirim yapmaya yetkilidir.

Uzlasma komisyonu Hazine Müstesarliginin bagli oldugu Bakan tarafindan görevlendirilecek bir baskan ile Içisleri Bakanligi, Maliye Bakanligi, Devlet Plânlama Teskilati Müstesarligi, Hazine Müstesarligi, Sayistay Baskanligi ve Iller Bankasi Genel Müdürlügünden birer temsilciden olusur.

GEÇICI MADDE 8 - Bu Kanunun yayimi tarihinde profesyonel spor kulüplerinin baskanligini yapan veya yönetiminde bulunan belediye baskanlari, en geç 1.1.2005 tarihine kadar bu kulüplerin baskanligindan ve yönetimindeki görevlerinden ayrilirlar.

BESINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 88. - Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 89. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Fotoğraf Galerisinden Seçmeler

NÖBETÇİ ECZANE

HAVA DURUMU

ZİYARETCİ SAYACI

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün1790
mod_vvisit_counterDün843
mod_vvisit_counterBu Hafta7653
mod_vvisit_counterGeçen Hafta13084
mod_vvisit_counterBu Ay29817
mod_vvisit_counterGeçen Ay52604
mod_vvisit_counterTümü1306655

We have: 2 guests, 8 bots online
IP Numarası: 54.235.16.159
 , 
Bugün: Tem 25, 2014
Познакомиться для секса в Ясиноватой
septilin online pariet for men sale in uk how much does generic proscar cost best place to buy acivir pills proventil hfa inhaler dose lithium side effects rxlist ann summers triple strength blue pill review prednisona dosis nios aricept low dose birth control retin-a 0,05 online usa no prescription speman max dose fluoxetine tablets for sale kroger pharmacy prices list ventolin maximum daily dosage nombre generico del capoten acivir dt 400 mg donde comprar viagra online espaa compare prices fucidin buy anacin online in usa what does paroxetine hcl look like best place buy female viagra pct phexin online bestellen isoptin cheap endep without a script kamagra gold by mail i pill cabana website pharmacy best place to buy fucidin online haridra prices usa prescription for valtrex cialis preise apotheke where to buy albuterol online glycomet overnight finast no prescription needed no prescription buy advair diskus online cheap dove comprare alli what is torsemide drugs lioresal 100mg cheep avodart costa rica can you buy pain pills over the counter in mexico toprol xl user reviews buy styplon bulk risperdal medication guide trental in the uk now lasix without prescription pills bristol-myers squibb foundation scholarship program ordering lincocin brand dutas for sale atacand hct generic name to buy lithium bupropion hcl is generic for como comprar atarax safe to buy generic ampicillin from uk female viagra drug store online diovan in italia no prescription needed pharmacy canada buy levlen paypal yasmin side effects mood comipramide by mail buy lipitor online what is colchicine tablets for ortho tri cyclen birth control online uk generic nymphomax us cost of retin-a ge viagra generic wikipedia online can men without ed take cialis buy baclofen xr without prescription pfizer revatio viagra malegra fxt shopping lorazepam online no prescription what is relafen 750 mg used for didronel suppositories buy recommended dose range of lithium carbonate requip italiano when is the best time of day to take thyroid medication prescription drug elocon what does strattera do to people without add doxazosin for sale uk where can i order zyban side effects of olmesartan medoxomil tablets buyers of benemid canada pharmacy mexico nootropil avalide how to buy best place to order proscar in us mexitil online usa viagra works better than levitra trimox precio mexico buspar online pay paypal furosemide canadian online overnight pharmacy how long does it take for seroquel xr to start working aspirin medicine india buy nizoral in singapore nitroglycerin without buy retin-a 0,05 tablets online what is better cialis viagra or levitra the chepest zovirax through canada buy albendazole comprar clomid pela internet trimox canadian pharmacy lawsuit against allied barton januvia tablets diabetes pms-valacyclovir 500 mg dosage drugs similar to dostinex buy tretinoin 0.025 medicine amitriptyline 15 mg prescription lotrisone name generic femara khawaja naveed ki adalat 2012 normal synthroid dose bactrim for cheap online crestor uk pharmacy deltasone pills sweat non prescription bactroban pharmacy femara pills sweat donde puedo comprar cytotec sin receta en argentina meloxicam 15mg tablets side effects generic from indinavir generic form of lasix online pharmacy no prescription needed bactroban how much does alli diet pill cost can order ponstel canada american capoten buy brand zaditor listaflex carisoprodol posologia nexium 40 mg twice a day fast yagara delivery what does doxycycline cure compare prices rumalaya liniment flagyl forte 500 mg metronidazole worldwide pharmacy adalat bystolic heart medicine clomid 100mg days 3-7 ovulation costo del viagra en mexico myambutol dosage instructions discount canadian pharmacy probalan best time take 36 hour cialis where can i buy neurontin in canada online pharmacy no prescription needed valium cheap kamagra oral jelly online donde comprar baclofen generic grifulvin v overnite shipping avapro blood pressure medication where to buy passion rx in south africa buy topamax 200 buy brahmin rts online generic viagra uk voveran sr for purchase benfotiamine for dogs buy order ginette-35 cheap kamagra online shopping antabuse implant usa calan low straight how to buy cephalexin online cheap amaryllis flower arrangements pharmacies where do i buy avapro deltasone tablets for sale best site to buy duphalac augmentin 1000 mg 3v lithium battery cr2032 best price differin dosage recommended lowest price quibron-t order purim canada no rx maxalt online mexican pharmacy no prescription furosemide viagra super force reviews propranolol low cost stopping bromocriptine side effects what does generic celebrex look like nolvadex free shipping avodart usa no prescription calan online overnight rumalaya gel tablets levitra spain over counter januvia pancreatitis lawsuit viagra en farmacias sin receta espaa buy viagra soft with visa quinine pregnancy tonic water floxin dose ryobi lithium sale doxycycline hydrochloride 50 mg acne generic uk paypal buspar buy discount actoplus met buy uroxatral online from usa genuine phexin best price acheter du viagra pfizer en france reglan for dogs buy buy abana with drugs pharmacy propranolol by mail order generic uk paypal mestinon mail order colchicine nexium maximum dosage daily can i make tenormin dormidina kaufen benicar comparison lisinopril comment acheter alli sur internet noroxin purchase in canada no prescription cafergot availability in australia cozaar online usa no prescription pharmacy rx world coupon serevent medication side effects memory enhancement the search for mechanism-based drugs what does allopurinol do como comprar cialis super active pharmarcy rx furosemide prescription coupon ponstel from usa order generic precose olanzapine dosage for sleep is sildenafil available over the counter ceftin 250 mg acai recommended daily dose buy azulfidine boots dostinex generico italiano where to buy probalan dostinex for discount international rx legal medications can you buy zovirax tablets over the counter pharmacy what is ranitidine tablets usp 150 mg generico nexium venezuela lasix drugs dogs cheap zovirax uk accutane order online canada can you buy ashwagandha in ireland kamagra gel pas cher acheter diamox ambien drug classification can i make xeloda side effects of wellbutrin xl in women zanaflex generic canada meclizine from canada bactrim reviews prostatitis cicloferon aciclovir tabletas 200 mg haldol drug store online methotrexate rx zithromax antibiotics alcohol buy omifin online finax australia pharmacy where can i buy cialis in las vegas what drug category is bupron sr 100 mg hydrochlorothiazide order actos 15mg hydrochloride printable claritin coupons 2012 elimite results forum aciclovir crema 100 mg prilosec side effects children fox xm radio advertisers buy viagra sublingual mexican pharmacies generic canada buy differin gel online online no prescription generic medrol drugs genuine mircette best price isoptin where to get saraswatichandra 15th march 2013 desi tashan singulair sales 2008 pharmaceutical best price for real danazol medrol noprescrition needed canada online pharmacy us pharmacy online motrin buy promethazine no prescription fast delivery what is triamterene hctz 37.5 25 mg zocor for men in usa cystone refills cialis professional sale online 5mg order arimidex overnight diarex online tamoxifen sales 2011 what is zofran pills used for amitriptyline nerve pain wellbutrin sr cost comparison propranolol shelf life keflex without prescription ortho tri-cyclen shopping indo pak quran online commander du cialis pas cher buyers of zyloprim canada ivermectin for chickens lice why is there a shortage of cymbalta cheap cymbalta prescription what does bactroban ointment treat how to take nitroglycerin sublingual healthcare alliance pharmacy discount card complaints can diclofenac pot get you high med cab buspar can you take protonix daily generic carafate in usa noprescrition needed canada online pharmacy generic strattera 40 mg cheap compazine uk cialis soft sale online pharmacy cheap sildenafil tablets diflucan 150 mg for sale generic betnovate in usa better than eurax synthroid discount no prescription tronchetti provera net worth actos dosage instructions buy bupron sr overseas why is augmentin better than amoxicillin what does seroquel do to you plavix usa cvs prices over counter drugs spain viagra tamoxifen brands india us online pharmacy no prescription renagel bupropion medications revatio tablets purchase on line side effects of stavudine zerit side effects of long term use of lipitor advair diskus for men sale in uk 200mg cialis entocort 3 mg tablets is albendazole over the counter purchase prednisone on line in canada ciprofloxacino 500 mg preo doxepin no prescription current price avapro glucotrol xl no prescription piroxicam gel ingredients alli tablets do they work price increase yasmin get glycomet las vegas zetia tablets 40mg risperdal generic canada is it legal to buy antibiotics from mexico order diakof online uk buy diovan online uk latest new aiadmk alliance betamethasone tablets leaflet# can synthroid be discontinued buy viagra sublingual online at canada pharmacy name of medical abortion pills in india buy strattera astrailia can i take ceftin for a uti brand levitra canadian source best place to order accutane in us clorfenamina maleato para que es how long after taking azithromycin can i drink alcohol dilantin online order where can i buy benicar online without a prescription synthroid cost canadian side effects of taking fertomid buy levlen with diclofenac medicine used fucidin roche precio argentina fastest unisom uk delivery 20mg canadian mg amlodipine norvasc losartan cozaar wikipedia program assistance for cardizem lynoral where can i buy it depakote 100 mg amaryl 2 x 1000 pharmacy has best price midamor cialis from singapore protonix capsules buy brand viagra online from usa accutane canada no prescription sirve el viagra para mujeres flovent tablets dostinex lowest price no prescription kamagra sale zyban order metformin er 1000 mg price differin cream sale provera on line purchase selegiline depression forum benadryl allergy quick dissolve strips discontinued vpxl wiki online no prescription pharmacy us cheap oral jelly buy kamagra online atepros side effects long term side effects of levlen over the counter inhaler for wheezing doxycycline 100mg dosage hydrea dose thrombocytosis amitriptyline buy on line forzest cost iv benadryl dose for children desi tashan madhubala ek is it legal to order drugs from india online 2.5 mg cialis cost what does buspar do nizoral pills dosage can you buy tadalis sx online tinidazole tindamax side effects what is ventolin for buy antibiotics for chlamydia online prescription levitra plus no rx synthroid in the uk now kamagranow co uk delivery where to buy hyaluronic acid for face buy tetracycline bulk cipla company in goa oral lamisil dose 365pills com pharmacy health canada atarax online overnight shipping buy alavert mg buy maxaman in india online best place to buy astelin in usa order doxycycline hyclate 100mg tablets ic etodolac 400 mg side effects side effects of augmentin antibiotic buy xeloda 40 tretinon canadian canadian pharmacy online consultation canadian alliance of physiotherapy ontario levaquin without insurance pletal for sale online uk version of lotrisone where to buy cheap generic zenegra what cold medicine can i take with wellbutrin wellbutrin side effects insomnia order ditropan online with visa xenical in uk+nhs retino-a cream 0,05 online can you order claritin d online drugstore side effects of fosamax long term where purchase biaxin duphalac online cheap med cab tegretol cialis soft how to buy singulair discount pharmacy benicar where to get zolpidem 5mg review levitra side effects headache zestoretic online in us viagra visani purchase cardizem lowest price pravachol results forum buy perictian uk lipitor birth control online us lov cost flovent american pills cialis is there a generic for micardis hct can you get pletal what is the generic name for yasmin real brand viagra how to order albenza online zanaflex buy mexico phenergan pills online in the australia where is lexapro metabolized buy clonidine 0.1 mg available ordering coumadin when does actoplus met go generic won ventolin inhaler order online atrovent dose buy viagra at cvs legal to buy colchicine which uk site to buy ranitidine cost of atrovent hfa costco online coupons codes cytotec in china metformin cost walmart brand antivert buy purchasing vpxl online uk order glycomet online how much is clomid tablets elocon to purchase without a prescription how much does clomid cost without insurance 2012 natural fertility drugs for women cheap canadian elocon no prescription buy clomid or serophene generic levitra plus usa pharmacy buy lavitra10mg is there a drug comparative to fincar order deltasone pills cialis soft sale generic indian pharmacy online valium what schedule drug is elavil kamagra now co uk eriacta tablets generic accutane australia quiero comprar endep cheap aspirin buy online buy cymbalta 100mg online what drug category is ciprofloxacin do you use elocon cream does albenza kill pinworms ordering levitra plus usa cheap generic aldactone without cleocin pill canadian where can i buy malegra dxt order differin on line india air canada how to carry prescription drugs buy geriforte syrup singapore pastillas para tener ereccion buy doxicycline hyclate online lopressor side effects long term use buy benicar cheap canadian yasmin spain facebook eutirox 100 mcg best full coverage drugstore foundation for acne can you order beconase aq effects beclomethasone what is the generic for keppra propecia for women dosage purchase relafen online buy prednisolone tablets no prescription albuterol vs clen excel herbal viagra cleocin from usa pharmacy propranolol 60 mg price is there a big difference between synthroid and levothyroxine ordering zyban here in canada cialis canadian pharmacy online viagra cheap prices what is metronidazole 500mg used for in dogs what is topamax medication for cost of depo provera injection fluconazole over the counter buy skelaxin with paypal what is lithium used for in medicine fda canada contact what can i buy at a pharmacy in mexico side effects of seroquel 25 mg fucidin spain best place buy zofran pct what is betoptic tablets generic nitroglycerin patch generic atorlip-5 uk paypal cheap cialis online uk coreg capsules medication administration training online free effexor xr overdose fatal gregory z pack weight compazine online canada minocin bonus pills how long does a dramamine trip take to kick in proscar online coupon code tofranil canada head office order premarin+cream online zanaflex generic pictures serophene mail order gumtree viagra precio de cialis 5 mg mexico renagel weight gain prandin price ranitidine 300 mg tablet ivx glucophage dose forms motrin coupons canada 2012 hydrea price india flagyl generic canada nombre generico del aciclovir rhinocort discount voucher astelin medication where to buy lowest price kamagra uk florida imitrex no prescription uk buy accutane online viagra super active over counter frequent side effects of bentyl is there a generic lexapro cape fear discount drugs fayetteville nc best price for cialis 5mg bentyl dicicloverina capsulas 10 mg what is atenolol 50 mg without a script buy desyrel walmart pharmacy yearly expense report discount lipitor prescription best place to buy liposafe online buy cialis soft online in usa alavert online pay paypal deltasone india order bystolic 20 mg actos de habla ejemplos buy cheap order kamagra effervescent naprosyn pharmacy discount does zovirax ointment work cold sores amlodipine besylate 5mg tablets side effects lasix medication online prophylactic dose of doxycycline for lyme disease generic actonel available us ciplox reviews for men doxazosin us companies only tenormin side effects weight gain where cani buy alli on line precio de antiflu des capsulas eldepryl order by phone buy no prescription birth control zyprexa velotab 2.5 mg order epivir-hbv cheap buy venlor new zealand online where can you get aspirin from order robaxin online canada como comprar cialis en argentina zenegra weight gain what is the drug action of digoxin list of reputable online pharmacies zebeta buy canada doryx vs doxycycline generic 123 reg webmail what is aspirin made out of use omnicef coupon online buy cheap amaryl online discount genuine minocycline best price uk version of differin health canada lukol cheap viagra jelly sale uk selegiline dosage depression can you get high off wellbutrin xl 300mg purchase bactrim lowest price side effects of diclofenac suppositories current price erection packs 1 buy epivir-hbv visa what is flagyl used to treat in men buy alphagan brimonidine tartrate zetia medicinenet canada post shoppers drug mart hours ottawa bentyl on line for sale no script buy anxiety medication online no prescription where to buy diovan ointment cefixime shelf life cheapest ortho tri-cyclen tablets uk where to buy lamisil tablet cheap buy motilium 100mg online suhagra pills drugstore cardizem in usa azithromycin 3 day dose pack canandian buy tricor online from usa celadrin mg buy valtrex 500 mg 10 tb best online canadian pharmacy no prescription pill is risperidone better than seroquel zetia usa cvs prices ortho tri cyclen pills different colors buy flonase 5 keflex 40 mg dose remeron ordering no prescription clomid at walmart cost quickest silagra lamisil dose for tinea pedis doxycycline 40mg lexapro dosage 15 mg synthroid buy online mexico buy paxil paypal accepted is buying propecia online legal buy rogaine 2 online pharmacy buy cordarone us promethazine theoclate how much does singulair cost ic bupropion hcl xl weight loss suppliers of lipitor in us medicamento ciprofloxacina para que sirve voltaren without a prescription from uk how much is generic atorvastatin clozaril discount medications rhinocort to buy in england no script clomid mg otc drugs like viagra max dose strattera children norvasc drug study what is acai powder used for ditropan cost female viagra - user reviews astelin delivery london lynoral legal us order celebrex no rx canadian pharmacy best place buy orlistat pct cialis vs. viagra recreational use aricept next day levitra reviews side effects canadian healthcare online pharmacy scam donde puedo comprar carafate what does a rash from trileptal look like buy desyrel bulk cane you buy diflucan online order zanaflex uk pharmacy plus medicine prescription generic levitra femara pcos 2011 anafranil shortage 2012 buy acai berry tree buy caverta without a script brand cialis generic equivalent alli orlistat refill pack low price accutane uk how to order motrin what is vytorin 10 20 used for walmart 24 hour pharmacy las vegas coreg coupon code desyrel barato zaditor mg buy get best pills discount tamoxifen mg purchase retino a cream 0,05 order vermox europe augmentin prices usa association of the british pharmaceutical industry order finpecia online nizoral 2 shampoo for hair loss what is bactrim used for treating doxycycline hyclate 20mg generic enalapril half life ordering low dose albendazole what is etodolac 500 mg prescribed for online medication bank draft tadacip cheap canada pharmacy buy hytrin 80 mg online mentat ds syrup not generic crestor sales 2008 buy biaxin 200 xeloda generic nexium consumer medicine information diclofenac comprar vipps online pharmacies in canada how to use pilex spiramycin metronidazole side effects ventolin hfa user reviews antabuse cheap canadian pharmacies for acutane bactrim ds side effects sun exposure buy american ginseng powder celebrex what is it used for and what side effects zithromax prices usa buy alli refill buying atorlip-20 from canada no prescription para que se usa elavil canadian family holidays low dose celexa for anxiety rx online pharmacy affiliation legal viagra in the uk buying arimidex uk buy viagra for women pharmacy a good web page to buy lithium with no script tadacip generics24 list of tesco stores selling purim prograf dosage instructions where to buy differin online india prices for drugs at cvs minipress refills ayurslim in the uk imuran where to get purchase abilify 5mg canada pharmacy i pill forzest website tadacip medication side effects cialis uk prices nitroglycerin drug delivery order digoxin lowest price zetia results forum cheap blue lotus pills sex pill guru legit what does phenergan generic antihistamine baclofen vs zanaflex back pain aygestin pill shortage cheapest fucidin paypal cafergot with prescription glucophage side effects hair loss nexium oral suspension order online meds today secure buy generic lipothin with bonus what is cardizem cd for canadian decadron buy prednisona efectos secundarios buy generic zyvox online can you get minocin over the counter where can i order sominex buy glycomet boots caverta online legally tegretol para que se usa piracetam uk supplier drugs online without prescription buy cheap clomid us drugs triderm krem pharmacy technician online certification canada where to buy feldene with mastercard purim legal in england buy desyrel line what is aciphex pills used for comprar viagra pago paypal voltaren lowest price can i get pregnant on valtrex online forzest purchase actoplus met side effects long term use buy cialis soft from india atarax over the counter equivalent amaryl buy india buy ditropan tablets usa aldactone without prescription para que sirve el aldactone 100 mg feldene tablets us online buy viagra jelly astrailia dog antibiotics for sale uk buy maxaman online no prescription us cialis patient assistance form top 10 online quibron-t sites nitrofurantoin for sale uk amantadine dosage too high tetracycline side effects in children viagra usa overnight delivery serevent dosage too high roxithromycin not generic advair diskus 100 review cheapest omnicef best online pet pharmacy canada buy fml forte online lamictal 100 mg overdose can i make precose official canadian pharmacy reviews prescription drug lasix how to take dutas mg provera drugs online purchases prescription buy nexium floxin generic equivalent best mac powder foundation for dry skin ponstel shoppers drug mart buying lipitor from canada licensed cardizem on line in the mexico strattera discount pharmacy drugstore alli diet supplements what does clonidine pill look like buy abana us what is doxycycline used for treatment vibramycin seroquel reviews for men viagra 150mg online is lyrica better than neurontin for nerve pain vpxl barato pulmicort coupons astrazeneca amantadine 200 mg capsules side effects donde puedo comprar pastillas anticonceptivas yasmin levaquin ships from india deltasone without prescription canada what are the side effects of carafate can you buy abana over the counter pharmacy has best price skelaxin can you buy amoxicillin uk buy advair diskus what does ashwagandha how much viagra should a healthy male take otc equivalent to hydrochlorothiazide codeine cough syrup dosage recreational can you get a tattoo while on aspirin apo-paroxetine and alcohol purchase suprax 200 mg xenical slimming tablets uk genuine paroxetine best price apcalis sx cheap price buy lamisil cheap prednisolone pregnancy asthma indinavir order by phone buy himalaya confido review rumalaya forte for sale online wellbutrin legal in england para que se usa el medicamento lopid get atorlip-5 toronto code red 7 second erection pills generic snovitra super power in usa online pharmacy no prescription needed brand viagra erection packs 1 order online comprar shuddha guggulu original en madrid atomoxetine mechanism of action prograf ipf5100 reviews orlistat online india zofran uk next day delivery skelaxin in canada coreg 10 mg side effects desyrel for dogs buy side effects of actos drug lexapro 10mg lov cost cialis super active ventolin 100mcg evohaler betoptic discount cheap atarax sale uk vasotec paypal retin a for acne over the counter fast yasmin deleviery what does cozaar treat the organic pharmacy stores in london tetracycline order by phone buy prazosin bulk sildenafil citrate 100mg tab reviews online no prescription uk for lamisil buy levitra professional without rx what is cephalexin 500mg used to treat i want to buy some viagra tadapox online in usa ampicillin india companies only cheap allinclusive holidays 2016 is mail order epivir-hbv safe ivf prometrium missed dose side effects taking prednisone steroids cephalexin reviews acne where to buy cipro with mastercard ibuprofen 400mg dosage buy minocin bulk can tetracycline make acne worse nizagara pills online in the australia free or low cost lasix real vardenafil pills online pharmacy parlodel buy doxycycline online us no prescription tamoxifen india price buy acticin without a script isoniazid combination original combivent online best pharmacy to order alesse aciclovir prices usa can order orlistat online online pharmacy uk seroquel zovirax tablets over the counter risperdal generic 2013 drugs can order amaryl canada can you buy over the counter in new zealand cheapest ventolin sominex where can i buy it buy abilify in uk luvox buy india billig epivir-hbv online kaufen brand advair diskus brand order estrace prescription only can i get a birth control prescription without an exam buy robaxin vpxl over the counter australia albendazole order in the us adderall weight loss plan can you buy levitra professional in ireland pill safe anafranil buy buy roxithromycin from india citalopram uk boots how much is albendazole tablets order lisinopril 20 mg beconase aq nasal spray generic getting high on promethazine codeine syrup patty murray viagra for sex offenders clomid tablets 50mg where can i get cystone low dose baclofen for anxiety trazodone exhausted next day zocor billig kaufen online pharmacy forum how to take metoclopramide 10 mg donde comprar livestrong buy quibron-t online usa aciclovir 800mg side effects all day chemist pharmacy from india buy micronase patch beconase aq generic name how to import calan buy elavil with no prescription mentax daily use reviews can order flagyl er canada lisinopril for purchase without a prescription drug market order glucophage lexapro prescriptions online canadian pharmacy levitra value pack lanoxin pills drugstore calcium carbonate coupon code purchasing ophthacare online uk cipro 1000 mg xr diclofenac sodium buy uk buy diakof online arimidex buy usa clomid 100mg twins glipimepiride without prescription mentat ds syrup weight gain carafate results forum dramamine free shipping horse performance enhancement drug ivermectin scabies effectiveness nexium contract sales force where to buy cheap generic ortho tri-cyclen proventil free shipping buy paroxetine pills in the us cheap cialis generic buy 500 mg doxycycline lyme buy lady era patch average length of accutane treatment isoniazid tablets 300 mg 300 mg trental 400 mg para que sirve quibron-t cheap price list of opiates from weakest to strongest buy v-gel online pharmacy indocin company yasmin estrogen dose generic fucidin cream cytotec shoppers drug mart best singulair prices search history ipad retin a no prescription in usa get viagra toronto where can i buy rohm pct caps elimite australia best price cefixime deltasone legal in england generic name nitroglycerin citalopram from usa pharmacy generic lipitor usa pharmacy how to purchase finax online side effects of taking valtrex while pregnant generic uk paypal kamagra cheap abilify 5mg online pharmacy toprol xl visa best place to buy diovan online buy aciclovir 80 mg online side effects of nitroglycerin order generic azulfidine dosage of doxycycline for dogs with lyme can i make lexapro long term side effects of diclofenac use avandamet paypal sale kamagra soft acne drug accutane lawsuit zocor uk buy lamisil cream brand cialis uk no prescription clomid price in pakistan buy speman singapore cleocin gel medicine discounts or coupons alli weight loss aid how to reverse side effects of finasteride low cost feldene gonorrhea treatment rocephin injection betnovate ointment ingredients purchaseclomid buy hydrochlorothiazide online without cost comparison prescription buy prednisone purchase plendil 10 mg chlamydia antibiotics dosage mail-order allopurinol haridra uk brand name retin-a 0,025 online cheap dapoxetine medication side effects hyzaar side effects skin cytoxan free shipping alli precio 120 where to buy saw palmetto in australia cialis europe online advair diskus generic brand effects sildenafil citrate women can you get tofranil buy amoxil singapore over the counter online cheap abilify levitra professional mexico no prescription online sale of alesse tamoxifeno 20 mg comprar midamor refills citalopram for purchase atarax 25 mg cost hydrocortisone cream tesco aspirin suppliers overseas phone in order for penegra malegra dxt online order is there a generic for atacand hct buy testosterone online pharmacy cephalexin for dogs and humans the same us pharmacies online that sell trazodone alesse pharmacy prescription fedex revia for dogs buy dulcolax shop net canadian ceftin hydromorphone conversion to fentanyl chloramphenicol coupon code generic medrol dosepak mexico pharmacy prescription periactin lanoxin canadian pharmacy buy ephedraxin with canada buy levaquin without prescription calan discounted buy evista in usa order abilify no rx canadian pharmacy cost of cialis daily use global rx pharmacy prescription drug orders i pill paxil website cialis buy prescription what is celexa 10mg used for cheapest artane in the uk plavix discount card comment acheter viagra quebec micronase for sale australia cheap mentat ds syrup buy lamictal 80 mg online clomiphene citrate buy online prograf 5mg tablets pharmacy mexico ephedraxin ventolin inhaler shelf life levothroid no prescription canada coreg medicinenet kaiser ordering prescriptions by mail buy actonel without a prescription from canadian pharmacy can we trust cozaar online viagra canada no prescription 100mg online drug prednisone suppositories buy med cab astelin zyban tablets (bupropion) order lamisil cheap order olanzapine pletal women buy proscar 50mg tablets cialis discount code exelon transdermal patch dosage kamagra canada online medicine actos type pioglitazone how to get speman drug ordering provera mexico where to buy ashwagandha leaves generic mobic in usa acquisto valtrex sicuro online eurax cream during pregnancy tricor florida iv zovirax side effects cefixime online coupon code effects of mixing pain pills and alcohol glucophage pcos reviews does skelaxin get you high synthroid pill canadian acheter pas cher motilium 100mg trazodone high cialis tadalafil 5 mg once day how to buy extendaquin metoclopramide uses precose drug schedule how much is lincocin tablets can you buy albenza in ireland methotrexate where can i buy it real viagra pills buy singulair online no prescription us atorlip-5 pharmacy malegra fxt pill shortage prescription solutions by optumrx 2013 provera generic release date filmer online gratis swesub prescription drugs with no insurance use procardia coupon online purchase atorlip-10 prozac side effects hair loss overnight metoclopramide online fedex toprol xl tablets 40mg zoloft india effects of too much thyroxine buy actos without a script where to get risperdal sildenafil viagra vardenafil levitra and tadalafil cialis zyrtec coupons online cytoxan dose in renal failure why are alligators reptiles what is singulair 5mg used for buy januvia next day canadian family visa buy inderal online without prescription brand micronase for sale how long does it take for zestoretic to work nexium medication used how to take augmentin 1g over the counter carafate overnight levitra recommended aspirin dosage for heart midamor for dogs buy celebrex in croatia kamagra 100mg oral jelly srbija strattera diet pills buy colchicine online no prescription us buy strattera tablets uk cost of voltaren cream can buy viagra canada over counter without online generic cleocin american express login canada 20 Purchase abilify 20mg cytotec misoprostol buy allegra d 180 mg side effects endep for sale maxalt mlt metoprolol dose for afib comprar lithium portugal generic premarin pills how to buy viagra online in india buy benzac from mexico online no prescription menosan viagra plus side effects long term use cialis tabletas 5 mg buy kamagra astrailia buy parlodel online amazon zyrtec tablets allergy buy generic suprax online cefixime mail-order erythromycin can you buy allegra online serophene ovulation time domperidone order canada long term side effects of buspar bromocriptine pregnancy safety where to buy mevacor vasotec free shipping over counter epivir-hbv order l-tryptophan online pharmacy technician schools indiana code red 7 ed pill max dose of nitroglycerin iv arava institute wiki oral fluconazole pregnancy my suhagra coupons nizoral new zealand non generic lioresal overnight pharmacy aldactone buy feldene boots long term side effects of cialis jelly non prescription haridra alternative to coumadin medication seroquel doctors online half price prinivil female cialis paypal metoclopramide to buy in england cafergot from australia roxithromycin for men in usa are crocodiles more dangerous than alligators vendo viagra sin receta en chile famvir prices cvs indinavir max dose what is omnicef 300 mg canada discount pharmacy review how much does bupropion cost without insurance tretinoin 0,025 limited india 100mg minocycline purchase cardizem no prescription buy septilin online india can you buy endep zanaflex low dose birth control revatio over the counter usa prilosec 10 mg powder what is the best dose of citalopram for anxiety buy cheap tetracycline pills voltaren online pharmacy shipped to canada lopid canada head office medicine tamoxifen side effects actos delivery vpxl prescription 4rx pharmacy coupon strattera drug coupons blopress sublingual dosage sustiva for sale australia generic alli diet wellbutrin xr coupon glucophage vs glucophage xr varfendil top 10 online prandin sites is accutane available on line in canada where can you buy valtrex over the counter pharmacy is doxycycline better than erythromycin can buy viagra overseas brand levitra pill shop discount code seroflo mail order india xalatan online in usa cytoxan medication where to buy lithium reviews for men decadron cheap uk current price liv generic drug for lanoxin colospa for sale australia asda viagra in pharmacy how to buy vpxl online how to get femara on line types of bonds strongest to weakest minocycline store terbinafine hydrochloride 1 penegra tablets review best drugstore foundation for oily skin acne prone skin lopressor mail order india purchase buspar in usa xeloda india price can i make femcare seroquel overdose amount onychomycosis fluconazole dose purchase cialis soft in us where to buy viagra cheap online Purchase proscar 5mg online what does prednisolone do for cough discount ginseng zestoretic 10 mg qd phenergan tablets price yagara order online buy fertility pills men buy claritin d cheap where to buy abilify online without rx rogaine 5 side effects long term use bupropion sales much does accutane cost nhs wellbutrin side effects weight irish pharmacy society ireland acai berry ultra trim new zealand mary kay lawsuit against allison lamarr minocin for men sale in uk buy trental inhaler canada chlorzoxazone with diclofenac sodium and paracetamol cipro over the counter australia estrogen online no prescription propranolol recommended dosage for anxiety water pill lasix side effect free coupon for levothroid buy neurontin 300 mg diflucan fast mexico flagyl 400mg metronidazole best full coverage drugstore liquid foundation magkano xenical philippines acheter du proscar suprax 400 mg for uti valacyclovir hcl 1 dosage for cold sores purchase flomax online no prescription buy malegra fxt online overnight comprar paxil portugal ivermectin wormer for rabbits how to take nolvadex mg antivert in the uk now walmart pharmacy login zithromax rx bactroban nasal ointment dosage what drug category is olanzapine discount acai juice cost of citalopram in canada order ciplox online in usa clomid pills store blopress online meds kwikmed inc zanaflex tablet sale birth control pills before clomid antabuse available australia paroxetine on line for sale no script diovan 80 mg tablets viagra cost per pill cheap digoxin no prescription lasix 10 mg tablet pariet tablets uses birth control pills hytrin buy zyvox overseas non prescription benadryl buy viagra professional patch amoxil to buy from europe buy cefadroxil hong kong cheapest brahmi tablets uk where to buy duetact without a prescription compazine user reviews meclizine weight gain female viagra side effects uk cost of depo provera shot without insurance purchase glyset zyban tablets for sale boots pharmacy jobs in dubai ephedraxin coupons torsemide capsules metoclopramide 10 mg tablet tretinoin 0,05 medication mexican pharmacy no prescription retin-a ge american aricept buy phentermine 37.5 cheap online seroquel dosage for sleep will gabapentin 300 mg get you high buy naprosyn perth australia lotensin online sales terramycin eye ointment for sale buy ventolin without rx what is nimotop for amoxil capsules 500mg dose non prescription cholestoplex cheap elocon uk can you get aciphex generic propecia india liposafe prices usa buy unisom 100 generic viagra without prescriptions overnight erection packs 1 drugs online fucidin on line purchase mail order pharmacy jobs in california canada drugs amitriptyline with prescription does viagra require a prescription amaryl over the counter prescription 1mg cialis vs viagra yahoo answers facts about where alligators live cymbalta and sleeping pills benicar medicine online epivir-hbv tablets online price of imitrex without insurance priligy uk buy asacol 800mg mr tablets buy evista online india sale deltasone buy tamoxifen citrate liquid chem premarin cream for nosebleeds omnicef liquid cost where can i buy alli in the uk how often to take allopurinol can you only get ginette-35 on prescription can you buy didronel in ireland buy feldene p gel uk canada drugs valtrex with prescription where can i get some micronase metformin buy online no prescription diclofenac sodium tablets i.p. 50mg cheap emsam 100 mg buy luvox in ireland no prescription tamoxifen sale can you buy clonidine online cheapest us pharmacy chains reviews on sumycin low cost tadapox billig prazosin online kaufen maximum dosage celebrex 200mg ciprofloxacin hcl 500mg tab what is it for top 10 online levitra plus sites no prescription buy brand advair diskus buy celadrin mexican pharmacies benicar online pay paypal buy generic emsam xenical tablets 150 mg order diflucan generic canadian diovan medication coupons lincocin noprescrition needed canada online pharmacy emsam how to buy retin-a 0,05 sale order brand levitra 120 mg the online drugstore tricor very cheap tricor buy brand fml forte mentax refills haldol dosage periactin capsules how much does depakote cost zantac online pharmacy uk where do i viagra soft in india side effects of arthrotec 75 what does seroquel do best overseas online pharmacy brahmi free shipping viagra sale in nigeria best place to buy voveran kamagra uk review what are the side effects of taking promethazine how much is rogaine 2 tablets viagra soft pills buy how do i get my amaryllis to bloom cheap no prescription order lamisil indian jelly order viagra online counter diflucan 150mg treatment haldol druppels mg bupron sr express canada healthy mango smoothies recipes singulair wanted online review nizagara tablets medicine usa cheap roxithromycin no prescription aceon pills sweat tesco pharmacy opening times romford usa viagra no prescription lamictal generic side effects combivent refills trial erection packs 3 online sarafem weight gain fluoxetine hcl 10mg tablet femcare suppositories buy online no prescription uk for femara venlor medication online generic from asacol levaquin now generic purchase generic rumalaya forte desyrel drug schedule buyers of mentat canada pharmacy that sells robaxin kamagra gold from india order dostinex online online crestor with no prescription canada ciprodex pills comprar alavert en argentina asacol shop net toprol xl cost canadian elomet pregnancy generic cialis for sale in the u.k research grade digoxin pastillas para abortar cytotec en estados unidos safe buy vantin online amaryl drug in canada pharmacy benefits of testosterone cream for men normal dose of requip for rls can i make starlix diclofenac over the counter name levitra super active tablets price induction medication cytotec thyroid medication levothyroxine and weight loss buy vasotec hong kong lexapro generico italiano how to use zetia yahoo answer generic viagra metformin hcl er 1000 mg side effects best indian online pharmacy buy lithium ion batteries uk side effects of long term decadron use plavix cost cvs steroids european pharmacy where can i get styplon where can i buy herbal viagra over the counter omifin para hombres para sirve acticin new zealand allopurinol how to buy tantra sildenafil oral jelly cialis sublingual medication order buy over the counter nizagara online is it safe to buy valtrex online how much buspar to get high what type of drug is lanoxin what is canadian health care like buspar usa side effects of rogaine 2 buy amaryllis bulbs australia aciclovir tablets 200mg buy online fml forte without insurance purchase zetia canada free novolog insulin how long does it take for doxycycline hyclate to get out of your system buy diflucan online no prescription usa generic depo provera birth control safe crestor buy pharmaceutical companies in warsaw indiana noroxin where to buy in canada where can i get live scan fingerprinting side effects of propecia 2012 side effects of cipro speman drugstore.com doxycycline tablets 50mg voltaren side effects 50mg buy zetia bulk champix forum discussion omnicef dose peds propecia dose women rhinocort aqua side effects lerk sildenafil precio altace for sale online better than bentyl canada pharmacies online that sell ortho tri cyclen asia pacific prescription drugs erexor mail order isotretinoin reviews 2012 to buy cystone usp prednisone tablets coa where do i zithromax in australia reviews on acai berry capsules lov cost hyaluronic acid buy anacin online india medicine ciprofloxacin 500mg buy xenical boots buy alphagan use drugs buy minipress 50 health canada shuddha guggulu order xenical from cytotec abortion in malaysia buy mestinon in india online canadian online pharmacy for glucotrol xl over the counter pravachol prescription drug viagra super active buy trazodone pills in the us what are the side effects of zocor cheap viagra 100mg generic express delivery discount online pharmacy hyzaar mexico prescription cheap levitra super active usa crestor 5mg tablets price what does real cialis look like online lady era purchase order floxin online pharmacy prednisolone consumer medicine information premarin over counter uk where can you buy nitroglycerin ointment how long does it take for olanzapine to work propecia by merck and co where to buy cheap generic rosuvastatin prevacid from canadian pharmacy legal buy noroxin online canada splitting norvasc pills claritin coupons october 2012 generic cleocin gel switzerland tamoxifen tablets bp diflucan pharmacy order alprazolam no prescription cheap colchicine tablets for sale generic bactroban can requip get you high kamagra tablets online pharmacy buy elimite mg online buy atacand india cozaar xq amlodipine cialis online bestellen original ordering actoplus met canada what are the side effects of diltiazem cd